Search form

ܠܘܩܐ 6:4

4”ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܠܲܚܡܵܐ ܕܦܵܬܘܿܪܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܘܐܟ݂ܝܼܠܔ ܠܹܗ، ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܠܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܥܲܡܹܗ، ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܕܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵ‌ܐ ܐܸܠܹܗ ܠܹܐܟ݂ܵܠܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܠܟܵܗ̈ܢܹܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܝܗ‌ܝ.“