Search form

ܠܘܩܐ 7

ܗܝܡܢܘܬ‌ܐ ܕܪܒ ܡܐܐ ܪܗܘܡܝܐ

ܡܬ‌ܝ 8‏:5‏-13؛ ܝܘܚܢܢ 4‏:43‏-54

1ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܪܝܼܩ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܩܵܐ ܥܲܡܵܐ، ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܠܟܦܲܪܢܵܚܘܿܡ. 2ܘܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܪܹܓܵܐ ܕܚܲܕ ܪܲܒ ܡܵܐܐ ܕܡܪܝܼܥܵܐ ܝܗܘܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܡܵܘܬܵ‌ܐ. ܘܪܲܒ ܡܵܐܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ. 3ܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܪܲܒ ܡܵܐܐ ܒܘܼܬ ܝܼܫܘܿܥ، ܘܫܘܼܕܸܪܹܗ ܠܟܸܣܠܹܗ ܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ، ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܡܸܢܹܗ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܘܒܲܣܸܡ ܠܪܹܓܹܗ. 4ܐܲܢܹܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ ܘܛܠܝܼܒ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܚܦܝܼܛܵܐܝܼܬ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܚܫܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܕܥܵܒ݂ܕܹܬ ܐܸܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܫܘܼܠܵܐ، 5”ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܠܛܵܝܸܦܲܢ، ܘܐܘܼܦ ܒܢܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܲܢ ܚܕܵܐ ܟܢܘܼܫܬܵ‌ܐ.“ 6ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ.

ܐܝܼܢܵܐ ܗܸܫ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܪܚܝܼܩܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵ‌ܐ، ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܠܟܸܣܠܹܗ ܪܲܒ ܡܵܐܐ ܐܢܵܫܘܼ̈ܗ‌ܝ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܡܵܪܝܼ، ܠܵܐ ܥܲܓ̰ܸܙ ܓܵܢܘܼܟ݂، ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܚܫܝܼܚܵܐ ܕܥܵܒ݂ܪܹܬ ܓܵܘ ܒܲܝܬ‌ܝܼ. 7”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܐܵܢܵܐ ܒܓܵܢܝܼ ܠܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܝܼ ܠܟܸܣܠܘܼܟ݂، ܐܸܠܵܐ ܐܡܘܿܪ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܘܒܸܬ ܒܵܣܹܡ ܪܹܓܝܼ. 8”ܣܵܒܵܒ ܐܘܼܦ ܐܵܢܵܐ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܝܘܸܢ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ، ܘܐܝܼܬ ܬܚܘܿܬ ܐܝܼܕܝܼ ܕܲܚܫܹ̈ܐ، ܟܹܐ ܐܵܡܪܹܢ ܠܐܵܗܵܐ: ’ܙܹܠܔ݇، ܘܟܹܐ ܐܵܙܹܠܔ؛ ܘܠܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ: ’ܬܵ‌ܐ،‘ ܘܟܹܐ ܐܵܬܹ‌ܐ؛ ܘܠܪܹܓܝܼ: ’ܥܒ݂ܘܿܕ ܐܵܗܵܐ،‘ ܘܟܹܐ ܥܵܒܹܕ.“ 9ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܐܲܢܹܐ، ܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܹܗ ܒܝܼܹܗ. ܕܝܼܪܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܠܟܸܢܫܵܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܒܵܬܪܹܗ: ”ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܘܼܦ ܓܵܘ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ ܠܵܐ ܚܙܹܐ ܠܝܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܵܗܵܐ.“ 10ܘܕܝܼܪܗܘܿܢ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܫܘܼܕܪܹܐ، ܘܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܗܘܿܢ ܒܣܝܼܡܵܐ ܗ̇ܘ ܪܹܓܵܐ ܕܝܼܗܘܵܐ ܡܪܝܼܥܵܐ.

ܝܫܘܥ ܡܚܘܝܐ ܒܪܘܢܐ ܕܐܪܡܠܬ‌ܐ

11ܘܒܝܵܘܡܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ، ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܗܘܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܫܸܡܘܼܗ̇ ܢܵܐܹܝܢ، ܘܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܥܲܡܹܗ، ܘܟܸܢܫܵܐ ܪܵܒܵܐ. 12ܟܲܕ ܩܘܼܪܒܸܢܹܗ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ، ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܦܲܠܘܼܛܹܐ ܚܲܕ ܡܝܼܬܵ‌ܐ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܠܝܸܡܹܗ، ܗ̇ܝ ܕܐܲܪܡܸܠܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܟܸܢܫܵܐ ܪܵܒܵܐ ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܥܲܡܘܼܗ̇. 13ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܸܙܝܵܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܪܘܼܚܸܡ ܠܹܗ ܥܲܠܘܼܗ̇، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܘܼܗ̇: ”ܠܵܐ ܒܵܟ݂ܝܲܬ‌ܝ.“ 14ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܘܕܩܝܼܪܹܗ ܒܫܘܝܼܬܵ‌ܐ. ܘܐܵܢܝܼ ܕܛܥܝܼܢܘܼܗ̇ ܝܗܘܵܘ ܟܠܹܐ ܠܗܘܿܢ. ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܓ̰ܘܲܢܩܵܐ، ܐܸܠܘܼܟ݂ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ، ܩܘܼܡ.“ 15ܘܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܡܝܼܬܵ‌ܐ، ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ، ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܝܸܡܹܗ. 16ܕܒ݂ܝܼܩ ܠܵܗ̇ ܙܕܘܼܥܬܵ‌ܐ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ، ܘܫܲܒܚܝܼ ܗܘܵܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܩܝܼܡ ܠܹܗ ܓܵܘܲܢ، ܘܣܘܼܚܒܸܪܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܥܲܡܹܗ.“ 17ܘܦܠܝܼܛ ܠܵܗ̇ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܐܵܗܵܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܒܟܠܵܗ̇ ܝܼܗܘܼܕ ܘܒܟܠܵܝܗ‌ܝ ܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܹܐ ܕܐܲܬܪܵܐ.

ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܫܕܘܪܐ ܬܠܡܝܕܘ̈ܗ‌ܝ ܠܟܣ ܡܫܝܚܐ

ܡܬ‌ܝ 11‏:2‏-19

18ܗܘܼܩܹܐ ܠܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܐܸܠܹܗ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܢܹܐ ܕܥܒ݂ܝܼܕܵܝ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ. 19ܘܩܪܹܐ ܠܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܠܬܪܹܝ ܡ̣ܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܫܘܼܕܪܵܝ ܠܹܗ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ ܕܒܲܩܪܝܼ ܠܹܗ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܗ̇ܘ ܕܐܵܬܹ‌ܐ، ܝܲܢ ܣܵܦܪܲܚ ܠܚܲܕ ܐܚܹܪܢܵܐ؟“ 20ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܕܵܢܵܐ ܩܵܡ ܫܲܕܸܪܲܢ ܠܟܸܣܠܘܼܟ݂ ܕܒܲܩܪܲܚ ܠܘܼܟ݂: ’ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܗ̇ܘ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܝܲܢ ܣܵܦܪܲܚ ܠܚܲܕ ܐܚܹܪܢܵܐ؟‘“

21ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܒܲܣܘܼܡܹܐ ܝܗܘܵܐ ܪܵܒܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܘܡ̣ܢ ܡܲܚܘܵܬܹ̈‌ܐ ܘܡ̣ܢ ܪ̈ܘܼܚܵܬܹ‌ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ، ܘܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܣܸܡܝܹ̈ܐ ܕܚܵܙܝܼ ܗܘܵܘ. 22ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܠܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ: ”ܙܹܠ݇ܡܘܼܢ ܘܐܡܘܿܪܘܼܢ ܠܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܚܙܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܫܡܝܼܥ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܣܸܡܝܹ̈ܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܢܵܐ، ܫܦܝܼܠܹ̈ܐ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܢܵܐ، ܘܓܸܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܕܘܼܟ݂ܝܹܐ، ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܒܸܫܡܵܥܵܐ ܝܢܵܐ، ܘܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܩܸܡܹܐ، ܘܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܟܪܸܙܹܐ.+ 23ܛܘܼܒ݂ܵܐ ܠܡ̇ܢ ܕܠܵܐ ܣܵܪܹܒ݂ ܠܝܼ.“

24ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ، ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟܸܢܫܵܐ ܒܘܼܬ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܦܠܝܼܛ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܒܲܪܝܼܵܐ ܠܸܚܙܵܝܵܐ، ܙܹܠܵܐ ܫܥܝܼܫܵܐ ܒܝܲܕ ܦܵܘܚܵܐ؟ 25”ܝܲܢ ܡܘܼܕܝܼ ܦܠܝܼܛ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܸܚܙܵܝܵܐ، ܐܢܵܫܵܐ ܠܒ݂ܝܼܫܵܐ ܓ̰ܘܼܠܹ̈ܐ ܪ̈ܲܟܝܼܟܹܐ؟ ܐܵܢܝܼ ܕܟܹܐ ܠܵܒ݂ܫܝܼ ܓ̰ܘܼܠܹ̈ܐ ܪ̈ܲܟܝܼܟܹܐ ܘܕܝܼܢܵܐ ܓܵܘ ܒܘܼܣܵܡܹ̈ܐ، ܓܵܘ ܒܵܬܹ̈‌ܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܝܢܵܐ. 26”ܝܲܢ ܡܘܼܕܝܼ ܦܠܝܼܛ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܸܚܙܵܝܵܐ، ܢܒ݂ܝܼܵܐ؟ ܗܹܐ، ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܢܒ݂ܝܼܵܐ. 27”ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܦܝܼܫܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ:

ܗܵܐ ܐܵܢܵܐ ܫܲܕܘܼܪܹܐ ܝܘܸܢ ܐܝܼܙܓܲܕܝܼ ܩܲܕܡܘܼܟ݂ ܕܗܲܕܸܪ ܐܘܼܪܚܘܼܟ݂ ܩܲܕܡܘܼܟ݂.+

28”ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܠܲܝܬ ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܝܠܝܼܕܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܕܵܢܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܒܘܼܫ ܙܥܘܿܪܵܐ ܓܵܘ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܡܸܢܹܗ.“

29ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ، ܐܘܼܦ ܡܵܟ݂ܣܹ̈ܐ، ܡܘܼܕܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܥܡܝܼܕܹܐ ܝܗܘܵܘ ܒܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵ‌ܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ. 30ܐܝܼܢܵܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܢܵܡܘܿܣܵܝܹ̈ܐ ܒܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܡܘܼܣܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܠܵܐ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܥܡܝܼܕܹܐ ܡܸܢܹܗ.

31ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܡܵܪܲܢ: ”ܠܡ̇ܢ ܡܲܕܡܸܢܗܘܿܢ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܫܲܪܒܬܵ‌ܐ، ܘܠܡ̇ܢ ܟܹܐ ܕܵܡܝܼ؟ 32”ܟܹܐ ܕܵܡܝܼ ܠܝܵܠܹ̈ܕ݇ܐ ܝܬܝܼܒܹܐ ܒܫܘܼܩܵܐ ܘܡܲܩܘܘܼܚܹܐ ܠܚܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܵܝܗ‌ܝ ܘܒܹܐܡܵܪܵܐ: ’ܙܡܝܼܪܲܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܠܵܐ ܪܩܝܼܕ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܝܠܹܐ ܠܲܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܠܵܐ ܒܟܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.‘ 33”ܣܵܒܵܒ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܕܵܢܵܐ ܠܵܐ ܒܹܐܟ݂ܵܠܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܘܠܵܐ ܒܸܫܬܵܝܵܐ ܚܲܡܪܵܐ، ܘܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܬܘܿܢ: ’ܫܹܐܕܵܐ ܐܝܼܬ ܒܝܼܹܗ.‘ 34”ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܒܹܐܟ݂ܵܠܵܐ ܘܒܸܫܬܵܝܵܐ، ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܬܘܿܢ: ’ܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܐܵܟ݂ܠܵܢܵܐ ܘܫܵܬܝܵܢܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ، ܘܚܲܒ݂ܪܵܐ ܕܡܵܟ݂ܣܹ̈ܐ ܘܚܲܛܵܝܹ̈ܐ.‘ 35”ܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܡܘܼܟܫܸܛܬܵ‌ܐ ܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܒܟܠܵܝܗ‌ܝ ܒܢܘܿܢܘܼ̈ܗ̇.“

ܡܪܝܡ ܒܡܫܚܐ ܠܝܫܘܥ

36ܘܛܠܝܼܒ ܠܹܗ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܡ̣ܢ ܝܼܫܘܿܥ ܕܐܵܟܹܠܔ ܗܘܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܥܲܡܹܗ. ܘܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܗ̇ܘ ܦܪܝܼܫܵܐ ܘܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ. 37ܘܝܕܝܼܥ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܚܲܛܵܝܬܵ‌ܐ ܒܗ̇ܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܕܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܗܘܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܗ̇ܘ ܦܪܝܼܫܵܐ، ܫܩܝܼܠܔ ܠܵܗ̇ ܫܵܛܝܼܦܬܵ‌ܐ ܕܒܸܣܡܵܐ، 38ܐܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܘܟܠܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܵܬܪ ܚܲܨܹܗ ܠܟܸܣ ܐܲܩܠܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܒܸܒܟ݂ܵܝܵܐ. ܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܕܸܡܥܘܼ̈ܗ̇ ܡܲܬܪܘܼܝܹܐ ܠܐܲܩܠܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܒܟܵܘܣܘܼܗ̇ ܒܸܡܫܵܝܵܝ، ܘܢܵܫܩܵܐ ܗܘܵܐ ܠܗܘܿܢ، ܘܡܵܫܚܵܐ ܗܘܵܐ ܠܗܘܿܢ ܒܒܸܣܡܵܐ.

39ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܦܪܝܼܫܵܐ ܕܟ̰ܝܼܕܵܐ ܝܗܘܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܵܗ̇ ܗ̇ܝ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܓܵܘ ܓܵܢܹܗ: ”ܐܸܢ ܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܢܒ݂ܝܼܵܐ، ܒܸܬ ܝܵܕܹܥ ܗܘܵܐ ܡܵܢܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܘܡܘܼܕܝܼ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܕܩܝܼܪܵܗ̇ ܒܝܼܹܗ، ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܚܲܛܵܝܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇.“ 40ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܫܸܡܥܘܿܢ، ܒܵܥܹܝܢ ܕܐܵܡܪܹܢܘܼܟ݂ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ.“ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܐܡܘܿܪ ܪܲܒܝܼ.“ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: 41”ܚܲܕ ܡܵܪܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܬܪܹܝ ܕܲܝܢܵܢܹ̈ܐ. ܚܲܕ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܕܲܝܢܵܢܵܐ ܝܗܘܵܐ ܐܸܠܹܗ ܚܲܡܸܫܡܵܐܐ ܕܝܼܢܵܪܹ̈ܐ، ܘܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ ܚܲܡܫܝܼ ܕܝܼܢܵܪܹ̈ܐ. 42”ܘܠܲܝܬ ܗܘܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡܨܵܝܬܵ‌ܐ ܠܸܦܪܵܥܵܐ، ܘܦܘܼܚܸܠܔ ܠܹܗ ܠܬܸܪܘܵܝ. ܐܡܘܿܪ ܐܸܠܝܼ، ܐܲܝܢܝܼ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܬܪܹܝ ܕܲܝܢܵܢܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܸܬ ܡܲܚܸܒ ܠܡܵܪܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ؟“ 43ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܘܸܢ ܗ̇ܘ ܕܦܘܼܚܸܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܙܵܘܕܵܐ.“ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ ܕܝܼܢܘܼܟ݂.“

44ܦܬܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܓܹܒܵܐ ܕܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܠܫܸܡܥܘܿܢ: ”ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܸܬ ܐܵܗܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ؟ ܥܒ݂ܝܼܪܝܼ ܠܒܲܝܬܘܼܟ݂، ܡ̈ܝܼܵܐ ܩܵܐ ܐܲܩܠܵܬ‌ܝܼ̈ ܠܵܐ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܘܼܟ݂. ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܒܕܸܡܥܘܼ̈ܗ̇ ܡܘܼܬܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܲܩܠܵܬ‌ܝܼ̈، ܘܒܟܵܘܣܘܼܗ̇ ܡܸܫܝܵܝ ܠܵܗ̇. 45”ܐܲܢ݇ܬ ܠܵܐ ܢܫܝܼܩܸܢܘܼܟ݂، ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܕܥܒ݂ܝܼܪܝܼ ܠܵܐ ܫܠܹܐ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܠܸܢܫܵܩܵܐ ܐܲܩܠܵܬ‌ܝܼ̈. 46”ܐܲܢ݇ܬ ܒܡܸܫܚܵܐ ܠܵܐ ܡܫܝܼܚ ܠܘܼܟ݂ ܠܪܹܝܫܝܼ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܒܡܸܫܚܵܐ ܕܒܸܣܡܵܐ ܡܫܝܼܚ ܠܵܗ̇ ܐܲܩܠܵܬ‌ܝܼ̈. 47”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܕܦܘܼܚܠܹܐ ܝܢܵܐ ܐܸܠܘܼܗ̇ ܚܛܝܼܵܬܘܼ̈ܗ̇ ܪܵܒܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܡܘܼܚܸܒ ܠܵܗ̇ ܪܵܒܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܕܒܵܨܘܿܪܵܐ ܦܵܐܹܫ ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ ܐܸܠܹܗ، ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ.“ 48ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܗ̇ܝ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ: ”ܦܘܼܚܠܹܐ ܝܢܵܐ ܐܸܠܵܟ݂ܝ ܚܛܝܼܵܬܵܟ݂ܝ̈.“ 49ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܝܬܝܼܒܹܐ ܥܲܡܹܗ ܫܘܼܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܹܐܡܵܪܵܐ ܒܓܵܢܵܝܗ‌ܝ: ”ܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܕܐܘܼܦ ܚܛܝܼܵܬܹ̈‌ܐ ܦܲܚܘܼܠܹܐ ܝܠܹܗ؟“ 50ܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܗ̇ܝ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ: ”ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܟ݂ܝ ܩܵܡ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܟ݂ܝ، ܙܹܠ݇ܝ ܒܫܠܵܡܵܐ.“