Search form

ܠܘܩܐ 8

ܝܫܘܥ ܡܟܪܘܙܐ ܘܒܣܘܡܐ ܓܘ ܓܠܝܠܐ

1ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܐܲܢܹܐ، ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܓܵܘ ܡܕܝܼܢܵܬܹ̈‌ܐ ܘܓܵܘ ܡܵܬܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܘܡܲܫܚܘܼܕܹܐ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܬܪܸܥܣܲܪ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܥܲܡܹܗ. 2ܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܐܘܼܦ ܒܲܟ݂ܬܵܬܹ̈‌ܐ ܥܲܡܹܗ، ܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܒܣܝܼܡܹܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܘܡ̣ܢ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ؛ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܡܲܪܝܲܡ ܕܦܵܝܫܵܐ ܗܘܵܐ ܩܪܝܼܬܵ‌ܐ ܡܲܓ݂ܕܠܵܝܬܵ‌ܐ، ܗ̇ܝ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܦܘܼܠܸܛ ܠܹܗ ܡܸܢܘܼܗ̇ ܝܼܫܘܿܥ، 3ܘܝܘܿܚܲܢ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܟܘܼܙܵܐ ܪܲܒ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܗܹܪܘܿܕܸܣ، ܘܫܘܿܫܲܢ، ܘܪܵܒܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵܬܹ̈‌ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ، ܕܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬ ܡ̣ܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ.

ܡܬܠܐ ܕܙܪܥܢܐ

ܡܬ‌ܝ 13‏:1‏-9؛ ܡܪܩܘܣ 4‏:1‏-9

4ܟܲܕ ܓ̰ܡܝܼܥܹܐ ܝܗܘܵܘ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ، ܕܐܬܝܼܹܐ ܝܗܘܵܘ ܡ̣ܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܕܝܼܢܵܬܹ̈‌ܐ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܗܵܐ ܡܲܬܠܵܐ: 5”ܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܚܲܕ ܙܵܪܥܵܢܵܐ ܠܸܙܪܵܥܵܐ ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ. ܘܟܲܕ ܒܸܙܪܵܥܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܕܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܡܲܪܙܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ، ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܕܝܼܫܵܐ، ܘܠܩܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܕܫܡܲܝܵܐ. 6”ܘܐܚܹܪܢܵܐ ܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܐܲܪܥܵܐ ܟܹܐܦܵܢܬܵ‌ܐ، ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܡܘܼܓ̰ܝܸܢܹܗ ܒܪܝܼܙ ܠܹܗ، ܣܵܒܵܒ ܠܲܝܬ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܬܲܠܝܼܠܘܼܬܵ‌ܐ. 7”ܘܐܚܹܪܢܵܐ ܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܓܵܘ ܟܸܬܘܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܡܘܼܓ̰ܝܸܢܗܘܿܢ ܥܲܡܹܗ ܐܘܼܦ ܟܸܬܘܹ̈ܐ، ܘܚܢܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ. 8”ܘܐܚܹܪܢܵܐ ܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ ܫܲܡܝܼܢܬܵ‌ܐ، ܡܘܼܓ̰ܝܸܢܹܗ ܘܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈‌ܐ ܚܲܕ ܒܡܵܐܐ.“ ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܦܪܝܼܩ ܠܹܗ، ܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܡ̇ܢ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܢܵܬܝܵܬܹ̈‌ܐ ܠܸܫܡܵܥܵܐ، ܫܵܡܹܥ.“

ܢܝܫܐ ܕܡܬܠ̈ܐ

ܡܬ‌ܝ 13‏:10‏-17؛ ܡܪܩܘܣ 4‏:10‏-12

9ܘܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܹܗ ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܲܬܠܵܐ؟“ 10ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܠܝܼܕܵܥܵܐ ܐܪ̈ܵܙܹܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܒܡܲܬܠܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܸܢ،

ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܓܲܫܩܝܼ ܘܠܹܐ ܚܵܙܝܼ، ܘܟܹܐ ܫܵܡܥܝܼ ܘܠܹܐ ܦܲܪܡܝܼ.+

ܡܬܠܐ ܕܙܪܥܢܐ ܦܝܫܐ ܦܘܫܩܐ

ܡܬ‌ܝ 13‏:18‏-23؛ ܡܪܩܘܣ 4‏:13‏-20

11”ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܡܲܬܠܵܐ. ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܝܠܹܗ. 12”ܗ̇ܘ ܕܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܡܲܪܙܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ، ܐܵܢܝܼ ܝܢܵܐ ܕܟܹܐ ܫܵܡܥܝܼ. ܐܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܐܵܬܹ‌ܐ ܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ ܘܫܵܩܹܠܔ ܠܵܗ̇ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܡ̣ܢ ܠܸܒܵܝܗ‌ܝ، ܕܠܵܐ ܗܲܡܸܢܝܼ ܘܦܵܪܩܝܼ. 13”ܘܗ̇ܘ ܕܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܐܲܪܥܵܐ ܟܹܐܦܵܢܬܵ‌ܐ، ܐܵܢܝܼ ܝܢܵܐ ܕܟܹܐ ܫܵܡܥܝܼ ܠܗܹܡܸܙܡܵܢ ܘܒܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ ܟܹܐ ܩܲܒܠܝܼ ܠܵܗ̇. ܐܝܼܢܵܐ ܠܲܝܬ ܠܗܘܿܢ ܥܸܩܪܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܝܗ‌ܝ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܟܪܝܼܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇، ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܓ̰ܘܼܪܵܒܵܐ ܟܹܐ ܩܵܠܒܝܼ. 14”ܘܗ̇ܘ ܕܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܓܵܘ ܟܸܬܘܹ̈ܐ، ܐܵܢܝܼ ܝܢܵܐ ܕܟܹܐ ܫܵܡܥܝܼ، ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܟܹܐ ܐܵܙܠ݇ܝܼ، ܪܸܢܝܵܐ ܘܕܵܘܸܠܬܵ‌ܐ ܘܫܲܗܘܲܬܝܵܬܹ̈‌ܐ ܕܐܲܢܹܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܚܵܢܩܝܼ ܠܗܘܿܢ، ܘܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈‌ܐ ܠܹܐ ܝܵܗܒ݂ܝܼ. 15”ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܕܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ ܫܲܡܝܼܢܬܵ‌ܐ، ܐܵܢܝܼ ܝܢܵܐ ܕܒܠܸܒܵܐ ܨܸܦܝܵܐ ܘܛܵܒ݂ܵܐ ܟܹܐ ܫܵܡܥܝܼ ܠܗܹܡܸܙܡܵܢ ܘܢܵܛܪܝܼ ܠܵܗ̇، ܘܟܹܐ ܝܵܗܒ݂ܝܼ ܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈‌ܐ ܒܚܡܵܠܬܵ‌ܐ.

ܡܬܠܐ ܕܫܪܓ݂ܐ

ܡܪܩܘܣ 4‏:21‏-25

16”ܐܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܡܲܠܗܹܐ ܫܪܵܓ݂ܵܐ ܘܟܲܣܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܡܵܐܢܵܐ ܝܲܢ ܡܲܬܸܒ݂ ܠܵܗ̇ ܬܚܘܿܬ ܫܘܝܼܬܵ‌ܐ، ܐܸܠܵܐ ܟܹܐ ܡܲܬܸܒ݂ ܠܵܗ̇ ܥܲܠܔ ܡܢܵܪܬܵ‌ܐ ܕܟܠܔ ܥܵܒ݂ܪܵܢܵܐ ܚܵܙܹܐ ܒܲܗܪܘܼܗ̇. 17”ܣܵܒܵܒ ܠܲܝܬ ܡܸܢܕܝܼ ܡܘܼܟܣܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܓܸܠܝܵܐ، ܘܠܵܐ ܛܸܫܝܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܝܕܝܼܥܵܐ ܘܦܵܠܹܛ ܠܒܲܗܪܵܐ. 18”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܚܙܹܝܡܘܼܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܫܵܡܥܝܼܬܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܡ̇ܢ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܐܸܠܹܗ، ܘܡ̇ܢ ܕܠܲܝܬ ܠܹܗ ܐܘܼܦ ܗ̇ܘ ܕܚܵܫܹܒ݂ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܫܩܝܼܠܵܐ ܡܸܢܹܗ.“

ܝܡܐ ܘܐܚܘܢܘܬ̈‌ܐ ܕܝܫܘܥ

ܡܬ‌ܝ 12‏:46‏-50؛ ܡܪܩܘܣ 3‏:31‏-35

19ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ ܝܸܡܹܗ ܘܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܗܘܿܢ ܡܵܛܝܼ ܠܟܸܣܠܹܗ ܣܵܒܵܒ ܟܸܢܫܵܐ ܪܵܒܵܐ ܝܗܘܵܐ. 20ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܗܵܐ ܝܸܡܘܼܟ݂ ܘܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼ̈ܟ݂ ܟܸܠܝܹܐ ܝܢܵܐ ܠܒܲܕܲܪ ܘܒܵܥܝܼ ܕܚܵܙܝܼ ܠܘܼܟ݂.“ 21ܘܗ̇ܘ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܲܢܹܐ ܝܢܵܐ ܝܸܡܝܼ ܘܐܲܚܘܿܢܘܵܬ‌ܝܼ̈، ܐܵܢܝܼ ܕܫܵܡܥܝܼ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܢܵܛܪܝܼ ܠܵܗ̇.“

ܝܫܘܥ ܡܫܠܘܝܐ ܠܦ̈ܐ ܕܝܡܐ

ܡܬ‌ܝ 8‏:23‏-27؛ ܡܪܩܘܣ 4‏:35‏-41

22ܒܚܲܕ ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܐܣܝܼܩ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܓܵܡܝܼ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܛܪܹܝܡܘܼܢ ܕܥܵܒ݂ܪܲܚ ܠܗ̇ܘ ܡܲܪܙܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܕܝܵܡܵܐ.“ ܘܛܪܹܐ ܠܗܘܿܢ. 23ܘܟܲܕ ܒܸܛܪܵܝܵܐ ܝܗܘܵܘ، ܕܡܝܼܟ݂ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ. ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܘܼܪܲܢ ܕܦܵܘܚܵܐ ܒܝܵܡܵܐ، ܘܩܘܼܪܒܸܢܵܗ̇ ܓܵܡܝܼ ܠܸܡܠܵܝܵܐ ܡ̈ܝܼܵܐ، ܘܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܓܵܘ ܩܹܘܲܢܕܹܢܘܿܣ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ. 24ܡܘܼܪܥܸܫ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܪܲܒܝܼ، ܪܲܒܝܼ، ܒܸܛܠܵܩܵܐ ܝܘܲܚ.“ ܩܝܼܡ ܠܹܗ ܘܢܓ̰ܝܼܘ ܠܹܗ ܒܦܵܘܚܹ̈ܐ ܘܒܠܲܦܹ̈ܐ ܕܡ̈ܝܼܵܐ، ܘܟܠܹܐ ܠܗܘܿܢ. ܘܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܫܸܠܝܘܼܬܵ‌ܐ. 25ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ؟“ ܘܐܵܢܝܼ ܒܸܙܕܵܥܵܐ، ܥܲܓ̰ܒܝܼ ܗܘܵܘ ܘܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ ܚܲܕ ܠܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ: ”ܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܕܐܘܼܦ ܠܦܵܘܚܹ̈ܐ ܘܠܲܦܹ̈ܐ ܘܠܝܵܡܵܐ ܒܸܦܩܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܘܒܸܫܡܵܥܵܐ ܝܢܵܐ ܐܸܠܹܗ؟“

ܒܣܡܬ‌ܐ ܕܚܕ ܫܐܕܢܐ ܓܕܪܝܐ

ܡܬ‌ܝ 8‏:28‏-34؛ ܡܪܩܘܣ 5‏:1‏-20

26ܛܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܐܲܬܪܵܐ ܕܓܸܕܪ̈ܵܝܹܐ، ܕܝܼܠܹܗ ܠܡܲܪܙܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܠܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠܔ ܕܓܠܝܼܠܵܐ. 27ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܠܒܸܪܙܵܐ، ܬܦܝܼܩ ܠܹܗ ܒܝܼܹܗ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܒܝܼܹܗ ܫܹܐܕܵܐ ܡ̣ܢ ܥܕܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ. ܠܹܐ ܠܵܒܹܫ ܗܘܵܐ ܓ̰ܘܼܠܹ̈ܐ، ܘܠܹܐ ܥܵܡܹܪ ܗܘܵܐ ܒܒܲܝܬܵ‌ܐ، ܐܸܠܵܐ ܟܹܐ ܚܵܝܹܐ ܗܘܵܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܹ̈ܐ. 28ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܠܝܼܫܘܿܥ، ܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܩܲܕܡܘܼܗ‌ܝ ܘܡܘܼܩܘܸܚ ܠܹܗ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܡܵܐ ܠܘܼܟ݂ ܡܸܢܝܼ، ܝܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ؟ ܦܲܪܦܘܼܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܝܼܘܼܟ݂، ܠܵܐ ܓ̰ܲܢܓ̰ܸܪܸܬ ܠܝܼ.“ 29ܣܵܒܵܒ ܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܪܘܼܚܵܐ ܛܲܡܐܹܐ ܕܦܵܠܛܵܐ ܡܸܢܹܗ، ܗ̇ܝ ܕܟܹܐ ܕܵܒ݂ܩܵܐ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ، ܘܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܗܘܵܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܘܐܣܝܼܪܵܐ ܒܩܵܘܕܹ̈ܐ ܘܒܫܸܫܠܵܬܹ̈‌ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܩܵܛܹܥ ܗܘܵܐ ܠܐܸܣܘܼܪ̈ܘܼܗ‌ܝ، ܘܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܗܘܵܐ ܠܘܼܒܠܵܐ ܒܝܲܕ ܫܹܐܕܵܐ ܠܒܲܪܝܼܵܐ. 30ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܹܗ ܫܸܡܘܼܟ݂؟“ ܘܗ̇ܘ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ: ”ܠܸܓ݂ܝܘܿܢ.“ ܣܵܒܵܒ ܪܵܒܵܐ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹܐ ܝܗܘܵܘ ܒܝܼܹܗ. 31ܘܛܠܝܼܒ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܕܠܵܐ ܦܵܩܹܕ ܠܗܘܿܢ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܥܘܼܡܩܵܐ ܕܠܵܐ ܬܝܵܡܵܐ.

32ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܬܵܡܵܐ ܒܸܩܪܵܐ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ ܕܚܙܘܼܪܹ̈ܐ ܒܸܪܥܵܝܵܐ ܒܛܘܼܪܵܐ. ܛܠܝܼܒ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܐܵܢܝܼ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܕܝܵܗܒܹܠܔ ܠܗܘܿܢ ܦܣܵܣܵܐ ܕܥܵܒ݂ܪܝܼ ܓܵܘ ܚܙܘܼܪܹ̈ܐ. ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ. 33ܘܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ ܘܥܒ݂ܝܼܪܗܘܿܢ ܓܵܘ ܚܙܘܼܪܹ̈ܐ، ܘܪܚܝܼܛ ܠܵܗ̇ ܗ̇ܝ ܒܸܩܪܵܐ ܠܫܸܢܵܐ ܘܠܬܸܚܬ ܒܝܵܡܵܐ، ܘܚܢܝܼܩ ܠܗܘܿܢ. 34ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܪ̈ܵܥܝܹܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ، ܪܚܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܘܗܘܼܩܹܐ ܠܗܘܿܢ ܓܵܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܘܓܵܘ ܡܵܬܘܵܬܹ̈‌ܐ. 35ܘܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܚܵܙܝܼ ܗܘܵܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ، ܘܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ ܕܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܫܹܐܕܹ̈ܐ، ܠܒ݂ܝܼܫܵܐ ܘܗܵܘܢܹܗ ܒܪܹܝܫܹܗ ܘܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܠܟܸܣ ܐܲܩܠܵܬܹ̈‌ܐ ܕܝܼܫܘܿܥ، ܘܙܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ. 36ܘܐܵܢܝܼ ܕܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܗܘܼܩܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܒܣܝܼܡܵܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܒܝܼܹܗ ܫܹܐܕܵܐ. 37ܘܛܠܝܼܒ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܕܓܸܕܪ̈ܵܝܹܐ ܕܐܵܙܹܠܔ ܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܠܟܸܣܠܵܝܗ‌ܝ، ܣܵܒܵܒ ܙܕܘܼܥܬܵ‌ܐ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ ܕܒ݂ܝܼܩܵܝ ܠܵܗ̇. ܘܗ̇ܘ ܐܣܝܼܩ ܠܹܗ ܠܓܵܡܝܼ ܘܕܝܼܪܹܗ.

38ܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ ܕܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܛܠܝܼܒ ܠܹܗ ܡܸܢܹܗ ܕܦܵܐܹܫ ܗܘܵܐ ܥܲܡܹܗ. ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: 39”ܕܘܼܪ ܠܒܲܝܬܘܼܟ݂ ܘܗܲܩܝܼ ܡܘܼܕܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ.“ ܘܗ̇ܘ ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܘܗܘܼܩܹܐ ܠܹܗ ܒܟܠܵܗ̇ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ.

ܝܫܘܥ ܒܣܘܡܐ ܒܟ݂ܬ‌ܐ ܡܪܝܥܬ‌ܐ ܘܡܚܘܝܐ ܒܪܬ‌ܐ ܡܝܬܬ‌ܐ

ܡܬ‌ܝ 9‏:18‏-26؛ ܡܪܩܘܣ 5‏:21‏-43

40ܐܝܼܡܲܢ ܕܕܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ، ܩܘܼܒܸܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܪܵܒܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܒܸܣܦܵܪܵܐ ܝܗܘܵܘ ܐܸܠܹܗ. 41ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܫܸܡܹܗ ܝܘܿܐܵܪܵܫ، ܓܘܼܪܵܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵ‌ܐ، ܘܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܩܲܕܡ ܐܲܩܠܵܬܹ̈‌ܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܘܛܠܝܼܒ ܠܹܗ ܡܸܢܹܗ ܕܥܵܒܹܪ ܗܘܵܐ ܠܒܲܝܬܹܗ، 42ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܒܪܵܬܵ‌ܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܬܵ‌ܐ ܒܵܬܪ ܬܪܸܥܣܲܪ ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܩܘܼܪܒܸܢܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܠܸܡܝܵܬܵ‌ܐ.

ܘܟܲܕ ܝܼܫܘܿܥ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܟܸܢܫܵܐ ܪܵܒܵܐ ܒܸܚܠܵܨܵܐ ܝܗܘܵܐ ܐܸܠܹܗ. 43ܘܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܚܕܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܝܼܗܘܵܐ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܕܸܡܵܐ ܡܸܢܘܼܗ̇ ܩܵܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܫܸܢܹ̈ܐ، ܘܚܘܼܪܸܓ̰ܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܟܠܹܗ ܡܸܢܕܝܼܘܼܗ̇ ܩܵܐ ܐܵܣܝܹ̈ܐ، ܘܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܡܸܨܝܵܐ ܠܒܲܣܘܼܡܘܼܗ̇. 44ܩܘܼܪܒܸܢܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܚܲܨܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܘܕܩܝܼܪܵܗ̇ ܒܫܸܦܘܼܠܵܐ ܕܠܒ݂ܝܼܫܬܹܗ، ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܟܠܹܐ ܠܵܗ̇ ܓ̰ܪܵܝܬܵ‌ܐ ܕܕܸܡܘܼܗ̇. 45ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܡܵܢܝܼ ܕܩܝܼܪܹܗ ܒܝܼܝܼ؟“ ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܣܪܝܼܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܠܕܩܵܪܬܵ‌ܐ ܕܒܝܼܹܗ. ܐܝܼܢܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܐܵܢܝܼ ܕܥܲܡܹܗ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܪܲܒܝܼ، ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܡܲܠܝܘܼܨܘܼܟ݂ ܝܼܢܵܐ ܘܒܸܚܠܵܨܘܼܟ݂، ܘܐܲܢ݇ܬ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܬ: ’ܡܵܢܝܼ ܕܩܝܼܪܹܗ ܒܝܼܝܼ؟‘“ 46ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܚܲܕ ܕܩܝܼܪܹܗ ܒܝܼܝܼ، ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܵܐ ܝܕܝܼܥ ܠܝܼ ܚܲܝܠܵܐ ܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܡܸܢܝܼ.“ 47ܗ̇ܝ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܕܠܹܐ ܡܵܨܝܵܐ ܗܘܵܐ ܛܲܫܝܵܐ ܓܵܢܘܼܗ̇ ܡܸܢܹܗ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܒܸܪܓܵܕܵܐ ܘܢܦܝܼܠܔ ܠܵܗ̇ ܩܲܕܡܘܼܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܵܗ̇ ܩܲܕܡ ܟܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܕܩܝܼܪܵܗ̇ ܒܝܼܹܗ ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܣܝܼܡ ܠܵܗ̇. 48ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܘܼܗ̇ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܦܘܼܫܝ ܠܸܒܵܢܬܵ‌ܐ ܒܪܵܬ‌ܝܼ، ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܟ݂ܝ ܩܵܡ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܟ݂ܝ، ܙܹܠ݇ܝ ܒܫܠܵܡܵܐ.“

49ܘܗܸܫ ܝܼܫܘܿܥ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܐܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܓܘܼܪܵܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵ‌ܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܒܪܵܬܘܼܟ݂ ܡܝܼܬ ܠܵܗ̇، ܠܵܐ ܥܲܓ̰ܸܙ ܠܡܲܠܦܵܢܵܐ.“ 50ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܠܒܵܒܵܐ ܕܒܪܵܬܵ‌ܐ: ”ܠܵܐ ܙܵܕܥܹܬ، ܐܸܠܵܐ ܗܲܡܸܢ ܘܒܸܬ ܚܵܝܵܐ.“ 51ܘܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ، ܘܠܵܐ ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܹܗ ܕܥܵܒܹܪ ܥܲܡܹܗ ܐܢܵܫܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܝܘܿܚܲܢܵܢ، ܘܒܵܒܵܐ ܘܝܸܡܵܐ ܕܒܪܵܬܵ‌ܐ. 52ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܒܸܒܟ݂ܵܝܵܐ ܝܗܘܵܘ ܘܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܬܵܥܙܝܼ ܥܲܠܘܼܗ̇. ܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܠܵܐ ܒܵܟܹܝܬܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܝܼܬܬܵ‌ܐ ܐܸܠܵܐ ܕܡܝܼܟ݂ܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇.“ 53ܘܓܚܝܼܟ ܠܗܘܿܢ ܒܝܼܹܗ ܣܵܒܵܒ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܗܘܵܘ ܕܡܝܼܬܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇. 54ܦܘܼܠܸܛ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܠܒܲܕܲܪ، ܘܕܒ݂ܝܼܩ ܠܹܗ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܒܪܵܬܵ‌ܐ ܘܩܸܪܝܵܐ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܒܪܵܬܵ‌ܐ، ܩܘܼܡܝ.“ 55ܘܕܝܼܪܵܗ̇ ܪܘܼܚܘܼܗ̇، ܘܩܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ. ܘܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼ ܗܘܵܘ ܠܵܗ̇ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵ‌ܐ ܠܹܐܟ݂ܵܠܵܐ. 56ܘܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܲܒ݂ܵܗܘܼ̈ܗ̇. ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܦܩܝܼܕܵܝ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܐܵܡܪܝܼ ܠܐܢܵܫܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ.