Search form

ܠܘܩܐ 8:43

43ܘܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܚܕܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܝܼܗܘܵܐ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܕܸܡܵܐ ܡܸܢܘܼܗ̇ ܩܵܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܫܸܢܹ̈ܐ، ܘܚܘܼܪܸܓ̰ܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܟܠܹܗ ܡܸܢܕܝܼܘܼܗ̇ ܩܵܐ ܐܵܣܝܹ̈ܐ، ܘܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܡܸܨܝܵܐ ܠܒܲܣܘܼܡܘܼܗ̇.