Search form

ܡܪܩܘܣ 1:32

32ܘܒܪܲܡܫܵܐ، ܒܓܢܵܝܬܵ‌ܐ ܕܫܸܡܫܵܐ، ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܡܪ̈ܝܼܥܹܐ، ܘܐܵܢܝܼ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ ܫܹܐܕܹ̈ܐ.