Search form

ܡܪܩܘܣ 1:7

7ܘܡܲܟܪܸܙ ܗܘܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܗܵܐ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܡܸܢܝܼ ܚܲܕ ܒܘܼܫ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܡܸܢܝܼ، ܗ̇ܘ ܕܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܚܵܫܚܹܢ ܠܸܟܝܵܦܵܐ ܘܠܸܫܪܵܝܵܐ ܬܲܣܡܵܬܹ̈‌ܐ ܕܨܵܘܠܘܼ̈ܗ‌ܝ.