Search form

ܡܪܩܘܣ 10:21

21ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܚܝܼܪܹܗ ܒܝܼܹܗ ܘܡܘܼܚܸܒ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܝܠܹܗ ܐܸܠܘܼܟ݂. ܙܹܠܔ݇ ܙܲܒܸܢ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܝܼܬ ܠܘܼܟ݂ ܘܗܲܒ݂ܠܔ ܠܹܗ ܠܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ، ܘܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܠܘܼܟ݂ ܣܝܼܡܬܵ‌ܐ ܒܫܡܲܝܵܐ، ܘܫܩܘܿܠܔ ܙܩܝܼܦܘܼܟ݂ ܘܬܵ‌ܐ ܒܵܬܪܝܼ.“