Search form

ܡܪܩܘܣ 10:32

ܓܗܐ ܐܚܪܬ‌ܐ ܝܫܘܥ ܡܚܒܘܪܐ ܒܘܬ ܡܘܬܗ

ܡܬ‌ܝ 20‏:17‏-19؛ ܠܘܩܐ 18‏:31‏-34

32ܟܲܕ ܒܹܐܣܵܩܵܐ ܝܗܘܵܘ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܘܝܼܫܘܿܥ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܗܘܵܐ ܩܲܕܡܵܝܗ‌ܝ، ܥܲܓ̰ܒܝܼ ܗܘܵܘ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܙܵܕܥܝܼ ܗܘܵܘ ܐܵܢܝܼ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼ ܗܘܵܘ ܒܵܬܪܹܗ. ܘܠܘܼܒܸܠܔ ܠܹܗ ܠܬܪܸܥܣܲܪ ܠܚܲܕ ܓܹܒܵܐ ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܡܸܢܕܝܼ ܕܗܕܝܼܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܕܩܲܘܸܡ ܗܘܵܐ ܐܸܠܹܗ.