Search form

ܡܪܩܘܣ 13:11

11”ܐܝܼܡܲܢ ܕܠܲܒܠܝܼ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܣܲܦܘܼܝܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܠܵܐ ܐܵܟ݂ܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܡ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܥܕܵܢܵܐ ܕܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ، ܐܸܠܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܵܐܹܫ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܗ̇ܘ ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܠܹܗ، ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ، ܐܸܠܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ.