Search form

ܡܪܩܘܣ 14:1

ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܒܒܥܝܐ ܕܩܛܠܝ ܠܝܫܘܥ

ܡܬ‌ܝ 26‏:1‏-5؛ ܠܘܩܐ 22‏:1‏-2؛ ܝܘܚܢܢ 11‏:45‏-53

1ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܬܪܹܝ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܥܹܐܕܵܐ ܕܦܲܛܝܼܪܹ̈ܐ، ܘܒܥܹܐ ܠܗܘܿܢ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܒܦܸܠܡܵܐ ܕܵܒ݂ܩܝܼ ܗܘܵܘ ܠܝܼܫܘܿܥ ܘܩܵܛܠܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ.