Search form

ܡܪܩܘܣ 14:32

ܝܫܘܥ ܓܘ ܓܕܣܡܢ

ܡܬ‌ܝ 26‏:36‏-46؛ ܠܘܩܐ 22‏:39‏-46

32ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܕܘܼܟܵܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܵ‌ܐ ܓܲܕܣܹܡܵܢ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܝܬܘܿܒ݂ܘܼܢ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܗܲܠܔ ܕܐܵܙܹܠ݇ܢ ܘܨܲܠܹܝܢ ܨܠܘܿܬܵ‌ܐ.“