Search form

ܡܪܩܘܣ 6:2

2ܘܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵ‌ܐ ܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܡܲܠܘܼܦܹܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵ‌ܐ، ܘܪܵܒܵܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܥܲܓ̰ܒܝܼ ܗܘܵܘ، ܘܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܐܲܢܹܐ، ܘܡܘܼܕܝܼ ܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܘܼܗܒܹܠܬܵ‌ܐ ܐܸܠܹܗ ܕܗܵܕܟ݂ܵܐ ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܒܐܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܒܹܗܘܵܝܵܐ ܝܢܵܐ؟