Search form

ܡܪܩܘܣ 8:31

ܝܫܘܥ ܡܚܒܘܪܐ ܒܘܬ ܡܘܬܗ ܘܩܝܡܬܗ

ܡܬ‌ܝ 16‏:21‏-28؛ ܠܘܩܐ 9‏:22‏-27

31ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܡܲܕܘܼܥܹܐ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܕܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܩܲܒܸܠܔ ܪܵܒܵܐ ܚܲܫܵܐ ܘܦܵܐܹܫ ܡܘܼܣܠܝܼܵܐ ܡ̣ܢ ܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ ܘܡ̣ܢ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܡ̣ܢ ܣܵܦܪܹ̈ܐ. ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܩܛܝܼܠܵܐ، ܘܒܝܵܘܡܵܐ ܕܬܠܵܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܩܵܐܹܡ.