Search form

ܡܬ‌ܝ 1:18

ܝܠܝܕܘܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ

ܠܘܩܐ 2‏:1‏-7

18ܡܵܘܠܵܕܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܪܝܲܡ ܝܸܡܹܗ ܛܠܝܼܒܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܠܝܵܘܣܸܦ، ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܫܲܪܲܟܬܵܝܗ‌ܝ ܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܚܙܝܼܬܵ‌ܐ ܒܛܝܼܢܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ.