Search form

ܡܬ‌ܝ 10

ܫܕܪܬ‌ܐ ܕܬܪܥܣܪ ܬܠܡܝ̈ܕܐ

ܡܪܩܘܣ 3‏:13‏-19؛ ܠܘܩܐ 6‏:12‏-16

1ܘܩܪܹܐ ܠܹܗ ܠܬܪܸܥܣܲܪ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܦܲܠܛܝܼ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܛܲܡܐܹ̈ܐ، ܘܕܒܲܣܡܝܼ ܟܠܔ ܡܲܪܥܵܐ ܘܟܘܼܪܗܵܢܵܐ. 2ܘܐܲܢܹܐ ܝܢܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܢܝܼ ܬܪܸܥܣܲܪ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ: ܗ̇ܘ ܩܲܕܡܵܝܵܐ، ܫܸܡܥܘܿܢ ܕܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ ܟܹܐܦܵܐ، ܘܐܲܢܕܪܹܐܘܿܣ ܐܲܚܘܿܢܘܼܗ‌ܝ؛ ܘܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܙܲܒ݂ܕܲܝ، ܘܝܘܿܚܲܢܵܢ ܐܲܚܘܿܢܘܼܗ‌ܝ؛ 3ܘܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ، ܘܒܲܪ ܬܘܼܠܡܲܝ؛ ܘܬܐܘܿܡܵܐ، ܘܡܲܬܲ‌ܝ ܡܵܟ݂ܣܵܐ؛ ܘܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܚܲܠܦܲܝ؛ ܘܠܲܒܲܝ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ ܬܲܕܲܝ؛ 4ܘܫܸܡܥܘܿܢ ܩܢܵܢܵܝܵܐ، ܘܝܼܗܘܼܕܵܐ ܣܟܲܪܝܘܿܛܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܣܘܼܦܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ.

ܬܪܥܣܪ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܡܟܪܘܙܐ

ܡܪܩܘܣ 6‏:7‏-13؛ ܠܘܩܐ 9‏:1‏-6

5ܠܐܲܢܹܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ، ܘܦܩܝܼܕܵܝ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܠܵܐ ܐܵܙܠ݇ܝܼܬܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܠܵܐ ܥܵܒ݂ܪܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܕܫܵܡܪ̈ܵܝܹܐ. 6”ܐܝܼܢܵܐ ܙܹܠ݇ܡܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܠܟܸܣ ܥܸܪ̈ܒܹܐ ܛܠܝܼܩܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ. 7”ܘܟܲܕ ܐܵܙܠ݇ܝܼܬܘܿܢ، ܡܲܟܪܸܙܘܼܢ ܘܐܡܘܿܪܘܼܢ: ’ܩܘܼܪܒܸܢܵܗ̇ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܫܡܲܝܵܐ.‘ 8”ܒܲܣܡܘܼܢ ܡܪ̈ܝܼܥܹܐ، ܘܕܲܟܹܝܡܘܼܢ ܓܸܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ، ܘܡܲܩܸܡܘܼܢ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ، ܘܦܲܠܛܘܼܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ. ܚܘܼܪܵܝܝܼ ܫܩܝܼܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܚܘܼܪܵܝܝܼ ܗܲܒ݂ܠܘܼܢ. 9”ܠܵܐ ܠܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܲܗܒ݂ܵܐ، ܘܠܵܐ ܣܹܐܡܵܐ، ܘܠܵܐ ܢܚܵܫܵܐ ܒܟܝܼܣܝܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ؛ 10”ܘܠܵܐ ܓ̰ܲܢܬܵ‌ܐ ܩܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ، ܘܠܵܐ ܬܲܪܬܹܝ ܨܘܼܕܪ̈ܵܬܹ‌ܐ، ܘܠܵܐ ܨܵܘܠܹ̈ܐ، ܘܠܵܐ ܚܘܼܛܪܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܚܫܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܦܵܥܠܵܐ ܠܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܹܗ. 11”ܘܓܵܘ ܐܲܝܢܝܼ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܝܲܢ ܡܵܬܵ‌ܐ ܕܥܵܒ݂ܪܝܼܬܘܿܢ، ܒܲܩܪܘܼܢ ܡܵܢܝܼ ܐܝܼܬ ܚܫܝܼܚܵܐ ܓܵܘܘܼܗ̇، ܘܦܘܼܫܘܼܢ ܬܵܡܵܐ ܗܲܠܔ ܕܦܵܠܛܝܼܬܘܿܢ. 12”ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܥܵܒ݂ܪܝܼܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܒܲܝܬܵ‌ܐ، ܕܪܹܝܡܘܼܢ ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ. 13”ܐܸܢ ܗ̇ܘ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܚܫܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ، ܫܠܵܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܫܵܪܹܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ؛ ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܚܫܝܼܚܵܐ، ܫܠܵܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܵܐܹܪ ܥܲܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. 14”ܡ̇ܢ ܕܠܵܐ ܩܲܒܸܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܠܵܐ ܫܵܡܹܥ ܗܹܡܸܙܡܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܢܦܘܿܨܘܼܢ ܠܥܲܦܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܩܠܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܵܠܛܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܝܲܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܡܵܬܵ‌ܐ. 15”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܠܐܲܪܥܵܐ ܕܣܕܘܿܡ ܘܕܥܵܡܘܿܪܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܢܝܵܚܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܠܗ̇ܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ.+

ܪ̈ܕܘܦܝܐ ܕܒܬ ܐܬ‌ܝ

ܡܪܩܘܣ 13‏:9‏-13؛ ܠܘܩܐ 21‏:12‏-17

16”ܗܵܐ ܐܵܢܵܐ ܫܲܕܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܘܸܢ ܐܲܝܟ݂ ܥܸܪ̈ܒܹܐ ܓܵܘ ܕܹܐܒܹ̈ܐ؛ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܚܲܟܝܼܡܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܘܼܵܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܨܸܦܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܝܵܘܢܹ̈ܐ. 17”ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܗܸܫܝܲܪ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܣܵܒܵܒ ܒܸܬ ܣܲܦܝܼ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܒܹܝܬ ܕܝܼܢܹ̈ܐ، ܘܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ ܒܸܬ ܓ̰ܲܢܓ̰ܸܪܝܼ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. 18”ܘܒܘܼܬ ܕܝܼܝܼ ܒܸܬ ܡܲܝܬ‌ܝܼ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܲܕܡ ܫܲܠܝܼ̈ܛܹܐ ܘܡܲܠܟܹ̈ܐ، ܠܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܘܠܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ. 19”ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܣܲܦܝܼ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܠܵܐ ܐܵܟ݂ܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܡ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܝܲܢ ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ؛ ܡܸܢܕܝܼ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ، ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ؛ 20”ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ؛ ܐܸܠܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܒܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܬ ܗܲܡܙܸܡ ܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ. 21”ܒܸܬ ܣܲܦܹܐ ܠܡܵܘܬܵ‌ܐ ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܠܐܲܚܘܿܢܘܼܗ‌ܝ، ܘܒܵܒܵܐ ܠܒܪܘܿܢܹܗ، ܘܒܸܬ ܩܵܝܡܝܼ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܥܲܠܔ ܐܲܒ݂ܵܗܵܝ̈ܗ‌ܝ ܘܒܸܬ ܡܲܡܝܸܬ‌ܝܼ ܠܗܘܿܢ. 22”ܘܒܘܼܬ ܫܸܡܝܼ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܣܸܢܝܹܐ ܒܟܠܔ ܐܢܵܫܵܐ؛ ܐܝܼܢܵܐ ܡ̇ܢ ܕܚܵܡܹܠܔ ܗܲܠܔ ܚܲܪܬܵ‌ܐ، ܗ̇ܘ ܒܸܬ ܦܵܪܹܩ. 23”ܐܝܼܡܲܢ ܕܟܲܡܪܝܼ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ، ܥܪܘܿܩܘܼܢ ܠܗ̇ܝ ܐܚܹܪܬܵ‌ܐ. ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܠܹܐ ܬܲܡܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܕܝܼܢܵܬܹ̈‌ܐ ܕܒܹܝܬ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ، ܡܩܲܕܡ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ. 24”ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܒܘܼܫ ܛܵܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܦܵܢܹܗ، ܘܠܵܐ ܪܹܓܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܪܹܗ. 25”ܟܹܐ ܡܵܠܝܵܐ ܠܹܗ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܠܦܵܢܹܗ، ܘܪܹܓܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܪܹܗ. ܐܸܢ ܠܡܵܪܵܐ ܕܒܲܝܬܵ‌ܐ ܩܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܙܒ݂ܘܿܒ݂، ܟܡܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܸܬ ܩܵܪܝܼ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܵ‌ܐ؟

ܙܕܥܡܘܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ، ܠܐ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ

ܠܘܩܐ 12‏:2‏-7

26”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܠܵܐ ܙܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ، ܣܵܒܵܒ ܠܲܝܬ ܡܸܢܕܝܼ ܕܝܼܠܹܗ ܟܸܣܝܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܓܸܠܝܵܐ، ܘܛܸܫܝܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܝܕܝܼܥܵܐ. 27”ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܚܸܫܟܵܐ، ܐܡܘܿܪܘܼܢ ܠܹܗ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܒܲܗܪܵܐ؛ ܘܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܫܡܵܥܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܢܵܬܝܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ، ܡܲܟܪܸܙܘܼܢ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܐ݇ܓܵܪ̈ܵܘܵܬܹ‌ܐ. 28”ܠܵܐ ܙܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܵܢܝܼ ܕܩܵܛܠܝܼ ܠܦܲܓ݂ܪܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܓܵܢܵܐ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼ ܩܵܛܠܝܼ؛ ܙܕܹܥܡܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܵܨܹܐ ܠܓܵܢܵܐ ܘܠܦܲܓ݂ܪܵܐ ܛܲܠܸܩ ܓܵܘ ܓܹܗܲܢܵܐ. 29”ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܬܪܹܝ ܨܸܦܪܹ̈ܐ ܙܘܼܒܢܹܐ ܒܚܲܕ ܦܘܼܠܣܵܐ؟ ܐܝܼܢܵܐ ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܠܹܐ ܢܵܦܹܠܔ ܥܲܠܔ ܐܲܪܥܵܐ ܕܠܵܐ ܝܕܵܥܬܵ‌ܐ ܕܒܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ 30”ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ، ܐܘܼܦ ܡܸܙܝܵܬܹ̈‌ܐ ܕܪܹܝܫܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܸܢܝܹܐ ܝܢܵܐ. 31”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܠܵܐ ܙܵܕܥܝܼܬܘܿܢ؛ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܛܝܼܡܵܢܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܪܵܒܵܐ ܨܸܦܪܹ̈ܐ.

ܡܘܕܘܝܐ ܒܡܫܝܚܐ ܩܕܡ ܐܢܫ̈ܐ

ܠܘܩܐ 12‏:8‏-9

32”ܗܵܕܟ݂ܵܐ، ܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܡܵܘܕܹܐ ܒܝܼܝܼ ܩܲܕܡ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ، ܐܘܼܦ ܐܵܢܵܐ ܒܸܬ ܡܵܘܕܹܝܢ ܒܝܼܹܗ ܩܲܕܡ ܒܵܒܝܼ ܕܒܫܡܲܝܵܐ. 33”ܐܝܼܢܵܐ ܡ̇ܢ ܕܣܵܪܹܒ݂ ܠܝܼ ܩܲܕܡ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ، ܐܘܼܦ ܐܵܢܵܐ ܒܸܬ ܣܵܪܒܹܢܹܗ ܩܲܕܡ ܒܵܒܝܼ ܕܒܫܡܲܝܵܐ.

ܠܐ ܫܠܡܐ ܐܠܐ ܣܝܦܐ

ܠܘܩܐ 12‏:51‏-53؛ 14‏:26‏-27

34”ܠܵܐ ܚܵܫܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܐܬܹ‌ܐ ܠܝܼ ܕܕܵܪܹܝܢ ܫܠܵܡܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ، ܠܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܝܼ ܕܕܵܪܹܝܢ ܫܠܵܡܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܣܲܝܦܵܐ. 35”ܣܵܒܵܒ ܐܬܝܼܵܐ ܝܘܸܢ ܕܡܲܩܸܡܸܢ ܐܢܵܫܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܔ ܕܒܵܒܘܼܗ‌ܝ، ܘܒܪܵܬܵ‌ܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܔ ܕܝܸܡܘܼܗ̇، ܘܟܵܠܬܵ‌ܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܔ ܕܚܡܵܬܘܼܗ̇. 36”ܘܕܸܫ̃ܡܸܢܹ̈ܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܝܼ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܹܗ.+

ܣܪܒ݂ܬ‌ܐ ܕܓܢܐ ܘܬܒܥܬ‌ܐ ܠܡܫܝܚܐ

37”ܡ̇ܢ ܕܡܲܚܸܒ ܒܵܒܵܐ ܝܲܢ ܝܸܡܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܕܡܲܚܸܒ ܐܸܠܝܼ، ܠܹܐ ܚܵܫܹܚ ܐܸܠܝܼ. ܘܡ̇ܢ ܕܡܲܚܸܒ ܒܪܘܿܢܵܐ ܝܲܢ ܒܪܵܬܵ‌ܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܕܡܲܚܸܒ ܐܸܠܝܼ، ܠܹܐ ܚܵܫܹܚ ܐܸܠܝܼ. 38”ܘܟܠܔ ܕܠܵܐ ܫܵܩܹܠܔ ܙܩܝܼܦܹܗ ܘܐܵܬܹ‌ܐ ܒܵܬܪܝܼ، ܠܹܐ ܚܵܫܹܚ ܐܸܠܝܼ. 39”ܡ̇ܢ ܕܡܲܫ݇ܟ̰ܸܚ ܓܵܢܹܗ، ܒܸܬ ܛܲܠܸܩ ܠܵܗ̇؛ ܘܡ̇ܢ ܕܛܲܠܸܩ ܠܓܵܢܹܗ ܒܘܼܬ ܕܝܼܝܼ، ܒܸܬ ܡܲܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܵܗ̇.

ܦܘܪܥܢܐ

ܡܪܩܘܣ 9‏:41

40”ܡ̇ܢ ܕܩܲܒܸܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܸܠܝܼ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܠܹܗ؛ ܘܡ̇ܢ ܕܐܸܠܝܼ ܩܲܒܸܠܔ، ܠܡ̇ܢ ܕܫܘܼܕܪܸܢܹܗ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܠܹܗ. 41”ܘܡ̇ܢ ܕܩܲܒܸܠܔ ܠܢܒ݂ܝܼܵܐ ܣܵܒܵܒ ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܝܠܹܗ، ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܢܒ݂ܝܼܵܐ ܒܸܬ ܫܵܩܹܠܔ؛ ܘܡ̇ܢ ܕܩܲܒܸܠܔ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܣܵܒܵܒ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܝܠܹܗ، ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܵܐ ܒܸܬ ܫܵܩܹܠܔ. 42”ܘܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܡܲܫܬܹ‌ܐ ܠܚܲܕ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܟܵܣܵܐ ܕܡ̈ܝܼܵܐ ܩܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ، ܣܵܒܵܒ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܝܠܹܗ، ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܠܹܐ ܛܵܠܹܩ ܦܘܼܪܥܵܢܹܗ.“