Search form

ܡܬ‌ܝ 10:37

ܣܪܒ݂ܬ‌ܐ ܕܓܢܐ ܘܬܒܥܬ‌ܐ ܠܡܫܝܚܐ

37”ܡ̇ܢ ܕܡܲܚܸܒ ܒܵܒܵܐ ܝܲܢ ܝܸܡܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܕܡܲܚܸܒ ܐܸܠܝܼ، ܠܹܐ ܚܵܫܹܚ ܐܸܠܝܼ. ܘܡ̇ܢ ܕܡܲܚܸܒ ܒܪܘܿܢܵܐ ܝܲܢ ܒܪܵܬܵ‌ܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܕܡܲܚܸܒ ܐܸܠܝܼ، ܠܹܐ ܚܵܫܹܚ ܐܸܠܝܼ.