Search form

ܡܬ‌ܝ 12

ܒܪܘܢܐ ܕܐܢܫܐ ܡܪܐ ܕܫܒܬ‌ܐ ܝܠܗ

ܡܪܩܘܣ 2‏:23‏-28؛ ܠܘܩܐ 6‏:1‏-5

1ܒܗ̇ܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ، ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵ‌ܐ ܓܵܘ ܚܲܩܠܵܢܹ̈ܐ؛ ܘܟܦܝܼܢܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܸܫܠܵܓܵܐ ܫܸܒܠܹ̈ܐ ܘܒܹܐܟ݂ܵܠܵܐ.+ 2ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܚܸܙܝܵܝ ܠܗܘܿܢ، ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܠܝܼܫܘܿܥ: ”ܗܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܟ݂ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܠܹܐ ܝܠܹܗ ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵ‌ܐ.“ 3ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܠܵܐ ܩܪܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܘܼܕܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܕܵܘܝܼܕ ܐܝܼܡܲܢ ܕܗ̇ܘ ܘܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܥܲܡܹܗ ܟܦܝܼܢܗܘܿܢ، 4”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܠܲܚܡܵܐ ܕܦܵܬܘܿܪܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܟ݂ܝܼܠܔ ܠܹܗ،+ ܟܲܕ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵ‌ܐ ܐܸܠܹܗ ܠܹܐܟ݂ܵܠܹܗ، ܘܐܘܼܦ ܠܵܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܥܲܡܹܗ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܠܟܵܗ̈ܢܹܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܝܗ‌ܝ؟+ 5”ܝܲܢ ܠܵܐ ܩܪܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܢܵܡܘܿܣܵܐ، ܕܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵ‌ܐ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܟܹܐ ܫܵܪܝܼ ܠܫܲܒܬܵ‌ܐ، ܘܠܲܝܬ ܠܵܘܡܵܐ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ؟+ 6”ܐܵܢܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܐܝܼܬ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܚܲܕ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܗܲܝܟܠܵܐ. 7”ܘܐܸܢ ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܗܘܵܘ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܹܗ: ’ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܘܸܢ ܘܠܵܐ ܕܸܒ݂ܚܵܐ،‘+ ܠܹܐ ܕܵܝܢܝܼܬܘܿܢ ܗܘܵܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܠܵܐ ܠܵܘܡܵܐ ܝܢܵܐ. 8ܣܵܒܵܒ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܡܵܪܵܐ ܕܫܲܒܬܵ‌ܐ ܝܠܹܗ.“

ܒܣܡܬ‌ܐ ܕܐܢܫܐ ܐܝܕܗ ܒܪܝܙܬ‌ܐ

ܡܪܩܘܣ 3‏:1‏-6؛ ܠܘܩܐ 6‏:6‏-11

9ܘܫܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ، ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܟܢܘܼܫܬܵܝܗ‌ܝ. 10ܘܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܬܵܡܵܐ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܕܐܝܼܕܹܗ ܒܪܝܼܙܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ. ܘܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܒܲܣܘܼܡܹܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵ‌ܐ؟“ ܕܩܵܒ݂ܠܝܼ ܗܘܵܘ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ. 11ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܲܝܢܝܼ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܲܕ ܥܸܪܒܵܐ، ܘܐܸܢ ܢܵܦܹܠܔ ܓܵܘ ܗܵܘܬܵ‌ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵ‌ܐ، ܠܹܐ ܕܵܒܹܩ ܘܦܲܠܸܛ ܠܹܗ؟ 12”ܟܡܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܛܝܼܡܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܪܒܵܐ. ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܛܵܒ݂ܬܵ‌ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵ‌ܐ.“ 13ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܡܝܼܪܹܗ ܠܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ: ”ܦܲܫܸܛ ܐܝܼܕܘܼܟ݂.“ ܘܦܘܼܫܛܵܐ ܠܹܗ ܐܝܼܕܹܗ، ܘܬܪܝܼܨ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܟ݂ ܗ̇ܝ ܐܚܹܪܬܵ‌ܐ. 14ܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܣܘܼܙܓܸܪܗܘܿܢ ܕܛܲܠܩܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ.

ܝܫܘܥ ܪܓܐ ܓܘܒܝܐ ܕܐܠܗܐ

15ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܒܐܵܗܵܐ ܘܫܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ، ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪܹܗ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ، ܘܒܘܼܣܸܡ ܠܹܗ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ. 16ܘܦܩܝܼܕܵܝ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܓܵܠܝܼ ܗܘܵܘ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ، 17ܕܦܵܐܹܫ ܬܘܼܡܸܡܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܐܡܝܼܪܵܐ ܒܝܲܕ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܕܐܡܝܼܪܹܗ:

18ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܪܹܓܝܼ ܕܓܘܼܒܹܐ ܠܝܼ، ܡܘܼܚܸܒܝܼ ܕܦܨܝܼܚ ܠܵܗ̇ ܒܝܼܹܗ ܓܵܢܝܼ. ܪܘܼܚܝܼ ܒܸܬ ܡܲܬܒܸܢ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ، ܘܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܠܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ ܒܸܬ ܡܲܟܪܸܙ.

19ܠܹܐ ܡܲܩܪܸܨ ܘܠܹܐ ܡܲܩܘܸܚ، ܘܐܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܫܵܡܹܥ ܩܵܠܹܗ ܒܥܵܠܘܿܠܹ̈ܐ.

20ܙܹܠܵܐ ܒܠܝܼܣܵܐ ܠܹܐ ܫܵܡܹܛ، ܘܫܪܵܓ݂ܵܐ ܕܛܲܦܛܸܦܵܐ ܠܹܐ ܡܲܟ̰ܡܸܥ، ܗܲܠܔ ܕܡܲܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܠܓ݂ܵܠܹܒܘܼܬܵ‌ܐ.

21ܘܒܫܸܡܹܗ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ ܒܸܬ ܣܵܒܪܝܼ.+

ܓܘܕܦܐ ܥܠܔ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ

ܡܪܩܘܣ 3‏:20‏-30؛ ܠܘܩܐ 11‏:14‏-23؛ 12‏:10

22ܗ̇ܝܓܵܗ ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ ܚܲܕ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܒܝܼܹܗ ܫܹܐܕܵܐ، ܕܝܼܗܘܵܐ ܣܸܡܝܵܐ ܘܚܲܪܫܵܐ، ܘܩܵܡ ܒܲܣܸܡ ܠܹܗ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܣܸܡܝܵܐ ܘܚܲܪܫܵܐ ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܘܚܙܹܐ ܠܹܗ. 23ܘܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܥܘܼܓ̰ܒܹܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ؟“ 24ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܐܵܗܵܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܦܲܠܘܼܛܹܐ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܐܸܠܵܐ ܒܒܥܸܠܙܒ݂ܘܿܒ݂ ܓܘܼܪܵܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ.“ 25ܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܚܘܼܫܵܒ݂ܵܝ̈ܗ‌ܝ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܟܠܔ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܦܠܝܼܥܬܵ‌ܐ ܥܲܠܔ ܓܵܢܘܼܗ̇ ܒܸܬ ܚܵܪܒ݂ܵܐ، ܘܟܠܔ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܝܲܢ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܦܠܝܼܥܵܐ ܥܲܠܔ ܓܵܢܹܗ ܠܹܐ ܟܵܠܹܐ. 26”ܘܐܸܢ ܣܵܛܵܢܵܐ ܠܣܵܛܵܢܵܐ ܦܲܠܸܛ، ܥܲܠܔ ܓܵܢܹܗ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܦܠܝܼܥܵܐ. ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܸܬ ܟܵܠܝܵܐ ܡܲܠܟܘܼܬܹܗ؟ 27”ܘܐܸܢ ܐܵܢܵܐ ܒܒܥܸܠܙܒ݂ܘܿܒ݂ ܦܲܠܘܼܛܹܐ ܝܘܸܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ، ܒܢܘܿܢܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ ܒܡܵܢܝܼ ܟܹܐ ܦܲܠܛܝܼ ܠܗܘܿܢ؟ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܐܵܢܝܼ ܒܸܬ ܗܵܘܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܲܝܵܢܹ̈ܐ. 28”ܘܐܸܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܵܢܵܐ ܦܲܠܘܼܛܹܐ ܝܘܸܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ، ܒܵܣ ܩܘܼܪܒܸܢܵܗ̇ ܥܲܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 29”ܝܲܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܹܐ ܐܢܵܫܵܐ ܥܵܒܹܪ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܚܲܝܠܵܢܵܐ ܘܣܵܠܹܒ ܠܡܸܢܕܝܼܹܗ، ܐܸܢ ܠܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܐܵܣܹܪ ܠܚܲܝܠܵܢܵܐ، ܘܗ̇ܝܓܵܗ ܣܵܠܹܒ ܠܒܲܝܬܹܗ؟ 30”ܡ̇ܢ ܕܠܹܐ ܝܠܹܗ ܥܲܡܝܼ، ܠܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܝܼ ܝܠܹܗ، ܘܡ̇ܢ ܕܠܵܐ ܟܲܦܸܫ ܥܲܡܝܼ، ܒܸܬ ܒܲܪܒܸܙ. 31”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܟܠܔ ܚܛܝܼܬܵ‌ܐ ܘܓܘܼܕܵܦܵܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܦܘܼܚܠܹܐ ܠܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܓܘܼܕܵܦܵܐ ܥܲܠܔ ܪܘܼܚܵܐ ܠܹܐ ܦܵܐܹܫ ܦܘܼܚܠܵܐ ܠܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 32”ܘܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܐܵܡܹܪ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܥܲܠܔ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ، ܒܸܬ ܦܵܝܫܵܐ ܦܘܼܚܸܠܬܵ‌ܐ ܐܸܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܟܠܔ ܕܥܲܠܔ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܐܵܡܹܪ، ܠܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܦܘܼܚܸܠܬܵ‌ܐ ܐܸܠܹܗ، ܠܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ، ܘܠܵܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܐܵܬܹ‌ܐ.

ܐܝܠܢܐ ܘܛܥܘܢܝܬܘ̈ܗ‌ܝ

ܠܘܩܐ 6‏:43‏-45

33”ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈‌ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܟܹܐ ܥܵܒܹܕ، ܘܐܝܼܠܵܢܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈‌ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܟܹܐ ܥܵܒܹܕ. ܡ̣ܢ ܛܥܘܼܢܝܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܝܕܝܼܥܵܐ ܐܝܼܠܵܢܵܐ. 34”ܝܵܐ ܙܲܪ̈ܥܹܐ ܕܐܵܟܸܕܢܹ̈ܐ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܛܵܒ݂ܵܬܹ̈‌ܐ ܟܲܕ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ؟ ܣܵܒܵܒ ܡ̣ܢ ܙܵܘܕܘܼܢܝܘܼܬܵ‌ܐ ܕܠܸܒܵܐ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡ ܦܘܼܡܵܐ. 35”ܐܢܵܫܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܣܝܼܡܵܬܹ̈‌ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܲܠܸܛ ܛܵܒ݂ܵܬܹ̈‌ܐ؛ ܘܐܢܵܫܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܡ̣ܢ ܣܝܼܡܵܬܹ̈‌ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܲܠܸܛ ܒܝܼܫܵܬܹ̈‌ܐ. 36”ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܟܠܔ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܒܲܛܝܼܠܬܵ‌ܐ ܕܐܵܡܪܝܼ ܠܵܗ̇ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ، ܒܸܬ ܝܵܗܒ݂ܝܼ ܓ̰ܘܼܘܵܒ ܥܲܠܘܼܗ̇ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܕܝܵܢܬܵ‌ܐ. 37”ܣܵܒܵܒ ܡ̣ܢ ܗܹܡܸܙܡܵܢܘܼܟ݂ ܒܸܬ ܦܵܝܫܹܬ ܡܘܼܟܫܸܛܵܐ، ܘܡ̣ܢ ܗܹܡܸܙܡܵܢܘܼܟ݂ ܒܸܬ ܦܵܝܫܹܬ ܕܝܼܢܵܐ.“

ܢܝܫܢܩܐ ܕܝܘܢܢ ܢܒ݂ܝܐ

ܡܪܩܘܣ 8‏:11‏-12؛ ܠܘܩܐ 11‏:29‏-32

38ܗ̇ܝܓܵܗ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܡܲܠܦܵܢܵܐ، ܒܵܥܲܚ ܕܚܵܙܲܚ ܡܸܢܘܼܟ݂ ܚܲܕ ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ.“ 39ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܫܲܪܒܬܵ‌ܐ ܒܝܼܫܬܵ‌ܐ ܘܓܲܝܵܪܬܵ‌ܐ ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܘܢܝܼܫܲܢܩܵܐ ܠܹܐ ܦܵܐܹܫ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܐܸܠܘܼܗ̇ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ ܕܝܵܘܢܵܢ ܢܒ݂ܝܼܵܐ. 40”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ ܝܵܘܢܵܢ ܓܵܘ ܟܹܪ݇ܣܵܐ ܕܢܘܼܢܵܐ ܬܠܵܬܵ‌ܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܘܬܠܵܬܵ‌ܐ ܠܲܝܠܵܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܓܵܘ ܠܸܒܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܬܠܵܬܵ‌ܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܘܬܠܵܬܵ‌ܐ ܠܲܝܠܵܘܵܬܹ̈‌ܐ. 41”ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܒܸܬ ܩܵܝܡܝܼ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܥܲܡ ܐܵܗܵܐ ܫܲܪܒܬܵ‌ܐ ܘܒܸܬ ܕܵܝܢܝܼ ܠܵܗ̇، ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܝܼ ܬܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܒܟܵܪܘܿܙܘܼܬܵ‌ܐ ܕܝܵܘܢܵܢ؛ ܘܗܵܐ ܚܲܕ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܝܵܘܢܵܢ ܐܝܼܬ ܠܲܐܟ݂ܵܐ.+ 42”ܡܲܠܟܬܵ‌ܐ ܕܬܲܝܡܢܵܐ ܒܸܬ ܩܵܝܡܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܥܲܡ ܐܵܗܵܐ ܫܲܪܒܬܵ‌ܐ ܘܒܸܬ ܕܵܝܢܵܐ ܠܵܗ̇، ܣܵܒܵܒ ܐܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܲܪ̈ܙܵܢܹܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܫܵܡܥܵܐ ܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܕܫܠܹܝܡܘܿܢ، ܘܗܵܐ ܚܲܕ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܫܠܹܝܡܘܿܢ ܐܝܼܬ ܠܲܐܟ݂ܵܐ.+

ܕܝܪܬ‌ܐ ܕܪܘܚܐ ܒܝܫܬ‌ܐ

ܠܘܩܐ 11‏:24‏-26

43”ܐܝܼܡܲܢ ܕܪܘܼܚܵܐ ܛܲܡܐܹܐ ܦܵܠܛܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪܢܵܫܵܐ، ܟܹܐ ܚܵܕܪܵܐ ܒܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܠܲܝܬ ܓܵܘܵܝܗ‌ܝ ܡ̈ܝܼܵܐ، ܘܟܹܐ ܛܵܠܒܵܐ ܢܝܵܚܵܐ ܘܠܹܐ ܡܲܫ݇ܟ̰ܚܵܐ. 44”ܗ̇ܝܓܵܗ ܟܹܐ ܐܵܡܪܵܐ: ’ܒܸܬ ܕܵܝܪܵܢ ܠܒܲܝܬ‌ܝܼ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܕܦܠܝܼܛ ܠܝܼ.‘ ܘܟܹܐ ܐܵܬܝܵܐ ܘܡܲܫ݇ܟ̰ܚܵܐ ܠܹܗ ܣܦܝܼܩܵܐ ܘܟܢܝܼܫܵܐ ܘܣܘܼܩܠܵܐ. 45”ܗ̇ܝܓܵܗ ܟܹܐ ܐܵܙܵܠ݇ܐ ܘܠܲܒܠܵܐ ܥܲܡܘܼܗ̇ ܫܒܲܥ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܒܘܼܫ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܡܸܢܘܼܗ̇، ܘܟܹܐ ܥܵܒ݂ܪܝܼ ܘܥܵܡܪܝܼ ܓܵܘܹܗ، ܘܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܚܲܪܬܵ‌ܐ ܕܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ ܒܘܼܫ ܣܪܝܼܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ. ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܠܐܵܗܵܐ ܫܲܪܒܬܵ‌ܐ ܒܝܼܫܬܵ‌ܐ.“

ܝܡܐ ܘܐܚܘܢܘܬ̈‌ܐ ܕܝܫܘܥ

ܡܪܩܘܣ 3‏:31‏-35؛ ܠܘܩܐ 8‏:19‏-21

46ܟܲܕ ܝܼܫܘܿܥ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܗܘܵܐ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܝܸܡܹܗ ܘܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܟܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܩܲܕܡ ܬܲܪܥܵܐ، ܘܒܵܥܝܼ ܗܘܵܘ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼ ܗܘܵܘ ܥܲܡܹܗ. 47ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ: ”ܗܵܐ ܝܸܡܘܼܟ݂ ܘܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼ̈ܟ݂ ܟܸܠܝܹܐ ܝܢܵܐ ܩܲܕܡ ܬܲܪܥܵܐ، ܘܒܵܥܝܼ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼ ܥܲܡܘܼܟ݂.“ 48ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܠܗ̇ܘ ܕܬܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܡܵܢܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܝܸܡܝܼ، ܘܡܵܢܝܼ ܝܢܵܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ‌ܝܼ̈؟“ 49ܘܦܘܼܫܛܵܐ ܠܹܗ ܐܝܼܕܹܗ ܠܟܸܣ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܗܵܐ ܝܸܡܝܼ، ܘܗܵܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ‌ܝܼ̈. 50”ܣܵܒܵܒ ܟܠܔ ܐܢܵܫܵܐ ܕܥܵܒܹܕ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܒܵܒܝܼ ܕܒܫܡܲܝܵܐ، ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܐܲܚܘܿܢܝܼ ܘܚܵܬ‌ܝܼ ܘܝܸܡܝܼ.“