Search form

ܡܬ‌ܝ 12:4

4”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܠܲܚܡܵܐ ܕܦܵܬܘܿܪܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܟ݂ܝܼܠܔ ܠܹܗ، ܟܲܕ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵ‌ܐ ܐܸܠܹܗ ܠܹܐܟ݂ܵܠܹܗ، ܘܐܘܼܦ ܠܵܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܥܲܡܹܗ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܠܟܵܗ̈ܢܹܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܝܗ‌ܝ؟