Search form

ܡܬ‌ܝ 14

ܩܛܠܐ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ

ܡܪܩܘܣ 6‏:14‏-29؛ ܠܘܩܐ 9‏:7‏-9

1ܒܐܵܢܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ، ܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܛܸܛܪܲܪܟܵܐ ܒܘܼܬ ܫܘܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܝܼܫܘܿܥ، 2ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܠܪܹ̈ܓܵܘܵܬܘܼܗ‌ܝ: ”ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܕܵܢܵܐ ܕܩܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ، ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܒܝܼܹܗ.“ 3ܣܵܒܵܒ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܕܒ݂ܝܼܩܵܐ ܝܗܘܵܐ ܠܝܘܿܚܲܢܵܢ، ܐܣܝܼܪܹܗ ܘܕܸܪܝܹܗ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܗܹܪܘܿܕܝܼܵܐ، ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܐܲܚܘܿܢܘܼܗ‌ܝ. 4ܣܵܒܵܒ ܐܡܝܼܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܐܸܠܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ”ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵ‌ܐ ܕܫܵܩܠܹܬ ܠܵܗ̇ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ.“+ 5ܘܒܵܥܹܐ ܗܘܵܐ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܕܩܵܛܹܠܔ ܗܘܵܐ ܠܝܘܿܚܲܢܵܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܙܵܕܹܥ ܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܟܸܢܫܵܐ ܣܵܒܵܒ ܐܲܝܟ݂ ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܟܹܐ ܚܵܫܒ݂ܝܼ ܗܘܵܘ ܠܝܘܿܚܲܢܵܢ. 6ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܹܝܬ ܝܲܠܕܵܐ ܕܗܹܪܘܿܕܸܣ، ܪܩܝܼܕ ܠܵܗ̇ ܒܪܵܬܵ‌ܐ ܕܗܹܪܘܿܕܝܼܵܐ ܩܲܕܡ ܐܵܢܝܼ ܕܝܬܝܼܒܹܐ ܝܗܘܵܘ، ܘܒܣܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܠܹܗ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܒܝܼܘܼܗ̇. 7ܘܩܘܼܘܸܠܔ ܠܹܗ ܒܡܵܘܡܵܬܹ̈‌ܐ ܕܒܸܬ ܝܵܗܒܹܠܔ ܠܵܗ̇ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܛܵܠܒܵܐ. 8ܘܗ̇ܝ، ܟܲܕ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܥܕܵܢܵܐ ܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܡܘܼܠܸܦܬܵ‌ܐ ܒܝܲܕ ܝܸܡܘܼܗ̇، ܐܡܝܼܪܵܗ̇: ”ܗܲܒ݂ܠܔ ܠܝܼ ܐܵܕܝܼܵܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܓܵܘ ܡܵܐܢܵܐ ܪܹܝܫܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܕܵܢܵܐ.“ 9ܦܫܝܼܡ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܘܼܬ ܡܵܘܡܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܒܘܼܬ ܐܵܢܝܼ ܕܝܬܝܼܒܹܐ ܝܗܘܵܘ، ܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܕܦܵܐܹܫ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܐܸܠܘܼܗ̇. 10ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܘܡܘܼܦܪܸܡ ܠܹܗ ܪܹܝܫܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ. 11ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܘܼܬܝܵܐ ܪܹܝܫܹܗ ܓܵܘ ܡܵܐܢܵܐ، ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܠܒܪܵܬܵ‌ܐ، ܘܗ̇ܝ ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܝܸܡܘܼܗ̇. 12ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܫܩܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܫܠܲܕܹܗ ܘܩܒ݂ܝܼܪܵܐ ܠܗܘܿܢ، ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܡܘܼܚܒܸܪܗܘܿܢ ܠܝܼܫܘܿܥ.

ܬܪܣܝܬ‌ܐ ܕܚܡܫܐ ܐܠܦ̈ܐ

ܡܪܩܘܣ 6‏:30‏-44؛ ܠܘܩܐ 9‏:10‏-17؛ ܝܘܚܢܢ 6‏:1‏-14

13ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܒܘܼܬ ܝܘܿܚܲܢܵܢ، ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܫܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܒܓܵܡܝܼ ܠܕܘܼܟܵܐ ܐܚܹܪܬܵ‌ܐ. ܘܟܲܕ ܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܐܲܝܟܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪܹܗ ܒܐܲܩܠܵܝܗ‌ܝ ܡ̣ܢ ܡܕܝܼܢܵܬܹ̈‌ܐ. 14ܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܚܙܹܐ ܠܹܗ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ، ܘܪܘܼܚܸܡ ܠܹܗ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ، ܘܒܘܼܣܸܡ ܠܹܗ ܠܡܲܪ̈ܥܵܝܗ‌ܝ. 15ܘܟܲܕ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܪܲܡܫܵܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܠܝܼܫܘܿܥ: ”ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ ܝܘܲܚ ܘܥܕܵܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇. ܫܪܝܼ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܡܵܬܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܙܵܒ݂ܢܝܼ ܠܗܘܿܢ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵ‌ܐ.“ 16ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܣܢܝܼܩܬܵ‌ܐ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܲܒ݂ܠܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵ‌ܐ.“ 17ܐܵܢܝܼ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܠܲܝܬ ܠܲܢ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܐܸܠܵܐ ܚܲܡܫܵܐ ܠܲܚܡܹ̈ܐ ܘܬܪܹܝ ܢܘܼܢܹ̈ܐ.“ 18ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܡܲܝܬܹܝܡܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܠܟܸܣܠܝܼ.“ 19ܘܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܝܵܬܒ݂ܝܼ ܗܘܵܘ ܥܲܠܔ ܓܸܠܵܐ. ܘܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܐܵܢܝܼ ܚܲܡܫܵܐ ܠܲܚܡܹ̈ܐ ܘܬܪܹܝ ܢܘܼܢܹ̈ܐ، ܘܚܝܼܪܹܗ ܠܫܡܲܝܵܐ، ܒܘܼܪܸܟ݂ ܠܹܗ، ܘܩܨܹܐ ܠܹܗ، ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ. 20ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܟ݂ܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܘܣܒ݂ܝܼܥ ܠܗܘܿܢ، ܘܫܩܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܩܸܛܥܵܛܹ̈ܐ ܕܙܝܼܕ ܠܗܘܿܢ، ܬܪܸܥܣܲܪ ܩܘܼܦܹ̈ܐ ܡܸܠܝܹܐ. 21ܐܵܢܝܼ ܕܐܟ݂ܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܡܫܵܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܝܗܘܵܘ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܒܲܟ݂ܬܵܬܹ̈‌ܐ ܘܝܲܠܘܼܕܹ̈ܐ.

ܝܫܘܥ ܒܚܕܪܐ ܥܠܔ ܡ̈ܝܐ

ܡܪܩܘܣ 6‏:45‏-52؛ ܝܘܚܢܢ 6‏:15‏-21

22ܗ̇ܝ ܓܵܗܵܐ ܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܕܐܵܣܩܝܼ ܗܘܵܘ ܓܵܘ ܓܵܡܝܼ ܘܐܵܙܠ݇ܝܼ ܗܘܵܘ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܝܼܹܗ ܠܗ̇ܘ ܡܲܪܙܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ، ܟܲܕ ܗ̇ܘ ܡܲܦܫܸܛ ܗܘܵܐ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ. 23ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܘܼܕܸܪܹܗ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ، ܐܣܝܼܩ ܠܹܗ ܠܛܘܼܪܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܠܨܲܠܘܼܝܹܐ. ܘܗܘܹܐ ܠܹܗ ܚܸܫܟܵܐ ܘܗܸܫ ܗ̇ܘ ܬܵܡܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ. 24ܘܓܵܡܝܼ ܪܵܒܵܐ ܪܸܚܩܵܐ ܝܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܪܙܵܐ ܘܦܝܵܫܵܐ ܡܘܼܫܥܸܫܬܵ‌ܐ ܪܵܒܵܐ ܒܝܲܕ ܠܲܦܹ̈ܐ، ܣܵܒܵܒ ܦܵܘܚܵܐ ܠܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠܘܼܗ̇ ܝܗܘܵܐ. 25ܡܐܲܝܟ݂ ܣܵܥܲܬ ܕܐܸܫܸܬ ܩܲܝܕܵܡܬܵ‌ܐ ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟܸܣܠܵܝܗ‌ܝ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܥܲܠܔ ܡ̈ܝܼܵܐ. 26ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܥܲܠܔ ܡ̈ܝܼܵܐ، ܡ̣ܢ ܙܕܘܼܥܬܵܝܗ‌ܝ ܫܓ݂ܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܘܡܘܼܩܘܸܚ ܠܗܘܿܢ: ”ܚܸܙܘܵܐ ܝܠܹܗ.“ 27ܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܠܸܒܵܢܹ̈ܐ، ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ، ܠܵܐ ܙܵܕܥܝܼܬܘܿܢ.“ 28ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ: ”ܡܵܪܝܼ، ܐܸܢ ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ، ܦܩܘܿܕ ܠܝܼ ܕܐܵܬܹܝܢ ܠܟܸܣܠܘܼܟ݂ ܥܲܠܔ ܡ̈ܝܼܵܐ.“ 29ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܬܵ‌ܐ.“ ܘܨܠܹܐ ܠܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܡܝܼ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܥܲܠܔ ܡ̈ܝܼܵܐ، ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ. 30ܘܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܦܵܘܚܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ، ܙܕܝܼܥ ܠܹܗ، ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܸܛܒܵܥܵܐ، ܘܡܘܼܩܘܸܚ ܠܹܗ: ”ܡܵܪܝܼ، ܦܲܪܸܩ ܠܝܼ،“ 31ܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܦܘܼܫܛܵܐ ܠܹܗ ܐܝܼܕܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܕܒ݂ܝܼܩ ܠܹܗ ܒܝܼܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܝܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ، ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܦܝܼܫ ܠܘܼܟ݂ ܒܫܸܟ؟“ 32ܘܟܲܕ ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܓܵܘ ܓܵܡܝܼ، ܫܠܹܐ ܠܹܗ ܦܵܘܚܵܐ. 33ܘܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܓܵܘ ܓܵܡܝܼ ܣܓ݂ܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ، ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܝܘܸܬ.“

ܝܫܘܥ ܒܣܘܡܐ ܐܢܫ̈ܐ ܓܘ ܓܢܣܪ

ܡܪܩܘܣ 6‏:53‏-56

34ܥܒ݂ܝܼܪܗܘܿܢ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܓܹܢܹܣܲܪ. 35ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܗ̇ܝ ܕܘܼܟܵܐ، ܫܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܘܡܘܼܚܒܸܪܗܘܿܢ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܵܬܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܵܝܗ‌ܝ، ܘܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܡܪ̈ܝܼܥܹܐ ܝܗܘܵܘ. 36ܘܦܘܼܪܦܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܝܼܹܗ ܕܕܵܩܪܝܼ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܫܸܦܘܼܠܵܐ ܕܠܒ݂ܝܼܫܬܹܗ. ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܕܩܝܼܪܗܘܿܢ، ܒܣܝܼܡ ܠܗܘܿܢ.