Search form

ܡܬ‌ܝ 17:19

19ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ ܒܢܲܦ̮ܫܵܝܗ‌ܝ ܘܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܲܢ ܐܲܚܢܲܢ ܦܲܠܛܲܚ ܡܸܢܹܗ ܫܹܐܕܵܐ؟“