Search form

ܡܬ‌ܝ 17:9

9ܘܟܲܕ ܒܸܨܠܵܝܵܐ ܝܗܘܵܘ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ، ܦܩܝܼܕܵܝ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܕܠܐܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܐܵܡܪܝܼ ܡܸܢܕܝܼ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܚܸܙܘܵܐ ܗܲܠܔ ܕܩܵܐܹܡ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ.