Search form

ܡܬ‌ܝ 19

ܒܘܬ ܪܦܝܬ‌ܐ ܕܒܟ݂ܬ‌ܐ

ܡܪܩܘܣ 10‏:1‏-12

1ܟܲܕ ܬܘܼܡܸܡ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܐܲܢܹܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ، ܫܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܓܠܝܼܠܵܐ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܝܼܗܘܼܕ، ܠܗ̇ܘ ܡܲܪܙܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕܢܵܢ. 2ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪܹܗ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ، ܘܒܘܼܣܡܵܝ ܠܹܗ ܬܵܡܵܐ.

3ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܕܓ̰ܲܪܒܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ، ܘܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܐܸܢ ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܐܢܵܫܵܐ ܕܪܲܦܹܐ ܒܲܟ݂ܬܹܗ ܒܟܠܔ ܥܸܠܬܵ‌ܐ. 4ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܠܵܐ ܩܪܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗ̇ܘ ܕܒܸܪܝܵܝ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ، ܐܘܼܪܙܵܐ ܘܢܸܩܒ݂ܵܐ ܒܸܪܝܵܝ ܠܹܗ؟+ 5”ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ’ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܒܸܬ ܫܵܒܹܩ ܐܢܵܫܵܐ ܠܒܵܒܘܼܗ‌ܝ ܘܠܝܸܡܹܗ ܘܒܸܬ ܬܵܒܹܥ ܠܒܲܟ݂ܬܹܗ، ܘܬܸܪܘܵܝ ܒܸܬ ܗܵܘܝܼ ܚܲܕ ܦܲܓ݂ܪܵܐ.‘+ 6”ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܬܪܹܝ ܐܸܠܵܐ ܚܲܕ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܝܢܵܐ. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܙܘܼܘܸܓ ܠܹܗ، ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܦܵܪܹܫ ܠܹܗ.“ 7ܘܐܵܢܝܼ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܒܵܣ ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܡܘܼܫܹܐ ܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܠܝܼܵܗܒ݂ܵܐ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܕܘܼܠܵܠܵܐ ܘܠܪܲܦܘܼܝܘܼܗ̇؟“+ 8ܘܗ̇ܘ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ: ”ܒܘܼܬ ܩܸܫܝܘܼܬܵ‌ܐ ܕܠܸܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ ܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܪܲܦܹܝܬܘܿܢ ܠܒܲܟ݂ܬܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ. 9”ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡ̇ܢ ܕܪܲܦܹܐ ܒܲܟ݂ܬܹܗ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܥܸܠܬܵ‌ܐ ܕܙܵܢܝܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܓܵܒܹܪ ܚܕܵܐ ܐܚܹܪܬܵ‌ܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܓܲܝܵܪܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܡ̇ܢ ܕܓܵܒܹܪ ܪܘܼܦܝܼܬܵ‌ܐ، ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܓܲܝܵܪܘܼܬܵ‌ܐ.“ 10ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܐܸܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܫܘܼܠܵܐ ܒܹܝܠܔ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܘܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ، ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܨܦܵܝܝܼ ܠܸܓܒ݂ܵܪܵܐ.“ 11ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼ ܩܲܒܠܝܼ ܠܐܵܗܵܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܐܸܠܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܘܼܗܒܹܠܬܵ‌ܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ. 12”ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܬ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܟܹܪ݇ܣܵܐ ܕܝܸܡܵܝܗ‌ܝ ܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ، ܘܐܝܼܬ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܕܒܝܲܕ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ، ܘܐܝܼܬ ܐܵܢܝܼ ܕܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܠܗܘܿܢ ܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܫܡܲܝܵܐ. ܡ̇ܢ ܕܡܵܨܹܐ ܩܲܒܸܠܔ ܠܵܗ̇، ܩܲܒܸܠܔ ܠܵܗ̇.“

ܝܫܘܥ ܒܪܘܟ݂ܐ ܝܠ̈ܕܐ ܙܥܘܪ̈ܐ

ܡܪܩܘܣ 10‏:13‏-16؛ ܠܘܩܐ 18‏:15‏-17

13ܗ̇ܝܓܵܗ ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܝܵܠܹ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܡܲܬܸܒ݂ ܐܝܼܕܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܨܲܠܹܐ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ؛ ܐܝܼܢܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܢܓ̰ܝܼܘ ܠܗܘܿܢ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ. 14ܝܼܫܘܿܥ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܫܒ݂ܘܿܩܘܼܢ ܝܵܠܹ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܐܵܬ‌ܝܼ ܠܟܸܣܠܝܼ ܘܠܵܐ ܡܲܟܠܹܝܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܩܵܐ ܡܐܲܝܟ݂ ܕܐܲܢܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܫܡܲܝܵܐ.“ 15ܘܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܐܝܼܕܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ، ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ.

ܒܘܩܪܐ ܕܚܕ ܥܠܝܡܐ ܥܬܝܪܐ

ܡܪܩܘܣ 10‏:17‏-31؛ ܠܘܩܐ 18‏:18‏-30

16ܘܗܵܐ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܘܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܹܗ: ”ܡܲܠܦܵܢܵܐ، ܡܘܼܕܝܼ ܛܵܒ݂ܵܐ ܥܵܒ݂ܕܹܢ ܕܝܵܪܬܹܢ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ؟“ 17ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܒܲܩܘܼܪܝܼ ܝܘܸܬ ܒܘܼܬ ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܹܗ ܛܵܒ݂ܵܐ؟ ܠܲܝܬ ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܛܵܒ݂ܵܐ ܐܸܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܒܵܥܹܝܬ ܝܵܪܬܹܬ ܠܚܲܝܹ̈ܐ، ܢܛܘܿܪ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ.“ 18ܘܗ̇ܘ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܹܗ: ”ܐܲܝܢܝܼ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܠܵܐ ܩܵܛܠܹܬ، ܠܵܐ ܙܵܢܹܝܬ، ܠܵܐ ܓܵܢܒܹܬ، ܠܵܐ ܝܵܗܒܹܬ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܕܕܘܼܓܠܵܐ. 19”ܡܝܲܩܸܪ ܠܒܵܒܘܼܟ݂ ܘܠܝܸܡܘܼܟ݂، ܘܡܲܚܸܒܸܬ ܠܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܓܵܢܘܼܟ݂.“+ 20ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܥܠܲܝܡܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܢܹܐ ܢܛܝܼܪܵܝ ܝܘܸܢ ܡ̣ܢ ܝܵܠܕ݇ܘܼܬ‌ܝܼ، ܡܘܼܕܝܼ ܐܚܹܪܢܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܝܠܹܗ ܡܸܢܝܼ؟“ 21ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܸܢ ܒܵܥܹܝܬ ܕܗܵܘܹܝܬ ܟܡܝܼܠܵܐ، ܙܹܠܔ݇ ܙܲܒܸܢ ܡܸܢܕܝܼܘܼܟ݂ ܘܗܲܒ݂ܠܔ ܠܹܗ ܠܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ܘܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܠܘܼܟ݂ ܣܝܼܡܬܵ‌ܐ ܒܫܡܲܝܵܐ، ܘܬܵ‌ܐ ܒܵܬܪܝܼ.“ 22ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܥܠܲܝܡܵܐ ܐܵܗܵܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ، ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܦܫܝܼܡܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܡܸܢܕܝܼ ܪܵܒܵܐ.

23ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܥܲܣܩܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܚܲܕ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܕܥܵܒܹܪ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܫܡܲܝܵܐ، 24”ܘܡܸܢܕܪܸܫ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܒܘܼܫ ܦܫܘܼܩܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܓܘܼܡܠܵܐ ܠܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܒܢܸܩܒܵܐ ܕܚܡܵܛܵܐ ܡ̣ܢ ܕܥܲܬܝܼܪܵܐ ܥܵܒܹܪ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.“ 25ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܐܵܗܵܐ، ܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܗܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܒܵܣ ܡܵܢܝܼ ܡܵܨܹܐ ܦܵܪܹܩ؟“ 26ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܚܝܼܪܹܗ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܠܟܸܣ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܗܵܘܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܟܸܣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܟܹܐ ܡܵܨܹܐ ܗܵܘܹܐ.“ 27ܗ̇ܝܓܵܗ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܗܵܐ ܐܲܚܢܲܢ ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܲܢ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܲܢ ܒܵܬܪܘܼܟ݂. ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܩܲܒܠܲܚ؟“ 28ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܕܐܬܹ‌ܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܵܬܪܝܼ، ܒܚܘܼܕܵܬܵ‌ܐ ܕܒܪܝܼܬܵ‌ܐ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܝܵܬܹܒ݂ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܥܲܠܔ ܬܪܘܿܢܘܿܣ ܕܚܸܩܪܹܗ، ܐܘܼܦ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܬ ܝܵܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܥܲܠܔ ܬܪܸܥܣܲܪ ܬܪ̈ܘܿܢܘܿܣܹܐ ܘܕܵܝܢܝܼܬܘܿܢ ܬܪܸܥܣܲܪ ܫܲܒ݂ܛܹ̈ܐ ܕܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ. 29”ܘܟܠܔ ܐܢܵܫܵܐ ܕܫܵܒܹܩ ܒܵܬܹ̈‌ܐ، ܝܲܢ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܝܲܢ ܚܵܬܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܝܲܢ ܒܵܒܵܐ، ܝܲܢ ܝܸܡܵܐ، ܝܲܢ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ، ܝܲܢ ܝܵܠܹ̈ܕ݇ܐ، ܝܲܢ ܚܲܩܠܵܢܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܫܸܡܝܼ، ܒܸܬ ܩܲܒܸܠܔ ܚܲܕ ܒܡܵܐܐ، ܘܒܸܬ ܝܵܪܹܬ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ. 30”ܐܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܒܸܬ ܗܵܘܝܼ ܐܚܵܪ̈ܵܝܹܐ، ܘܐܚܵܪ̈ܵܝܹܐ ܒܸܬ ܗܵܘܝܼ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ.