Search form

ܡܬ‌ܝ 2:16

ܩܛܠܐ ܕܝܠܘܕ̈ܐ

16ܗ̇ܝܓܵܗ ܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܘܼܣܚܸܪܵܐ ܒܝܲܕ ܡܓ݂ܘܼܫܹ̈ܐ، ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܸܠܝܵܐ ܚܸܡܬܵ‌ܐ؛ ܘܫܘܼܕܸܪܹܗ ܘܡܘܼܩܛܸܠܔ ܠܹܗ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܝܵܠܹ̈ܕ݇ܐ ܕܓܵܘ ܒܹܝܬܠܚܸܡ ܘܕܟܠܵܝܗ‌ܝ ܬܚܘܼܡܘܼ̈ܗ̇، ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܬܲܪܬܹܝ ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܠܬܸܚܬ، ܐܲܝܟ݂ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܓܸܠܝܵܐ ܐܸܠܹܗ ܒܡܓ݂ܘܼܫܹ̈ܐ.