Search form

ܡܬ‌ܝ 21

ܥܒ݂ܪܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ ܠܐܘܪܫܠܡ

ܡܪܩܘܣ 11‏:1‏-11؛ ܠܘܩܐ 19‏:28‏-38؛ ܝܘܚܢܢ 12‏:12‏-19

1ܟܲܕ ܩܘܼܪܒܸܢܗܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ ܘܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܒܹܝܬ ܦܵܓܹ̈ܐ ܠܓܹܒܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ ܕܙܲܝ̈ܬܹ‌ܐ، ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܬܪܹܝ ܡ̣ܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، 2ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܙܹܠ݇ܡܘܼܢ ܠܐܵܗܵܐ ܡܵܬܵ‌ܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܠܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܒܸܬ ܡܲܫ݇ܟ̰ܚܝܼܬܘܿܢ ܚܡܵܪܬܵ‌ܐ ܐܣܝܼܪܬܵ‌ܐ ܘܓ̰ܲܥܫܵܐ ܥܲܡܘܼܗ̇. ܫܪܹܝܡܘܼܢ ܘܡܲܝܬܹܝܡܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܝܼ. 3”ܘܐܸܢ ܐܢܵܫܵܐ ܐܵܡܹܪ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ، ܐܡܘܿܪܘܼܢ ܐܸܠܹܗ، ܡܵܪܲܢ ܒܵܥܹܐ ܠܗܘܿܢ، ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܒܸܬ ܫܲܕܸܪܗܘܿܢ ܐܸܠܝܼ.“ 4ܐܵܗܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܕܦܵܐܹܫ ܬܘܼܡܸܡܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܡܝܼܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܒܝܲܕ ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܕܐܡܝܼܪܹܗ:

5ܐܡܘܿܪܘܼܢ ܠܒܪܵܬܵ‌ܐ ܕܨܸܗܝܘܿܢ، ܗܵܐ ܡܲܠܟܵܟ݂ܝ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܟܸܣܠܵܟ݂ܝ، ܡܲܟܝܼܟ݂ܵܐ ܘܪܟܝܼܒ݂ܵܐ ܥܲܠܔ ܚܡܵܪܬܵ‌ܐ، ܘܥܲܠܔ ܓ̰ܲܥܫܵܐ ܙܲܥܝܵܐ ܕܚܡܵܪܬܵ‌ܐ.+

6ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܘܥܒ݂ܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܦܩܝܼܕܵܝ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ. 7ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܚܡܵܪܬܵ‌ܐ ܘܠܓ̰ܲܥܫܵܐ، ܘܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ ܓ̰ܘܼܠܵܝ̈ܗ‌ܝ، ܘܪܟܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ. 8ܘܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܫܲܘܝܼ ܗܘܵܘ ܓ̰ܘܼܠܵܝ̈ܗ‌ܝ ܒܐܘܼܪܚܵܐ، ܘܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܦܵܪܡܝܼ ܗܘܵܘ ܦܲܥܘܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܝܼ ܗܘܵܘ ܒܐܘܼܪܚܵܐ. 9ܘܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܗܘܵܘ ܩܲܕܡܘܼܗ‌ܝ ܘܒܵܬܪܹܗ ܡܲܩܘܘܼܚܹܐ ܝܗܘܵܘ:

”ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ، ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܫܸܡܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ، ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܒܲܡܪ̈ܵܘܡܹܐ.“+

10ܟܲܕ ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܫܓ݂ܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ، ܘܒܲܩܪܝܼ ܗܘܵܘ، ܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ؟ 11ܘܟܸܢܫܹ̈ܐ ܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܡ̣ܢ ܢܵܨܪܲܬ ܕܓܠܝܼܠܵܐ.“

ܝܫܘܥ ܕܟ݂ܘܝܐ ܠܗܝܟܠܐ

ܡܪܩܘܣ 11‏:15‏-19؛ ܠܘܩܐ 19‏:45‏-48؛ ܝܘܚܢܢ 2‏:13‏-22

12ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܗܲܝܟܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܦܘܼܠܸܛ ܠܹܗ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܒܸܙܒ݂ܵܢܵܐ ܝܗܘܵܘ ܘܙܲܒܘܼܢܹܐ ܬܵܡܵܐ، ܘܡܘܼܚܕܸܪܹܗ ܠܦܵܬܘܿܪܹ̈ܐ ܕܨܲܪ̈ܵܦܹܐ ܘܟܘܼܪ̈ܣܝܼܹܐ ܕܐܵܢܝܼ ܕܙܲܒܘܼܢܹܐ ܝܗܘܵܘ ܝܵܘܢܹ̈ܐ. 13ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܕܒܲܝܬ‌ܝܼ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܨܠܘܿܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ، + ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܸܦܝܼܬܵ‌ܐ ܕܓܲܝܵܣܹ̈ܐ.“+

14ܘܡܘܼܩܪܸܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܓܵܘ ܗܲܝܟܠܵܐ ܣܸܡܝܹ̈ܐ ܘܫܦܝܼܠܹ̈ܐ، ܘܒܘܼܣܡܵܝ ܠܹܗ. 15ܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܕܘܼܡܵܪܹ̈ܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܝܵܠܹ̈ܕ݇ܐ ܡܲܩܘܘܼܚܹܐ ܒܗܲܝܟܠܵܐ: ”ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ،“ ܟܪܝܼܒ ܠܗܘܿܢ. 16ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܒܸܫܡܵܥܵܐ ܝܘܸܬ ܡܘܼܕܝܼ ܝܢܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܗܹܐ. ܠܵܐ ܩܪܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ:

ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܵܐ ܕܝܵܠܹ̈ܕ݇ܐ ܘܝܲܠܘܼܕܹ̈ܐ ܬܘܼܪܸܨ ܠܘܼܟ݂ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵ‌ܐ؟“+

17ܘܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܠܒܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܠܒܹܝܬ ܥܲܢܝܵܐ ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܬܵܡܵܐ ܒܠܲܝܠܹܐ.

ܐܝܠܢܐ ܕܬܐܢ̈ܐ ܒܒܪܙܐ

ܡܪܩܘܣ 11‏:12‏-14، 20‏-24

18ܘܩܲܝܕܵܡܬܵ‌ܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܝܼܪܹܗ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ، ܟܦܝܼܢܹܗ. 19ܘܚܙܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܬܹܐܢܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ، ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܟܸܣܠܹܗ ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܹܗ ܒܝܼܹܗ ܛܥܘܼܢܬܵ‌ܐ ܐܸܠܵܐ ܛܲܪ̈ܦܹܐ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܠܵܐ ܗܵܘܝܼ ܐܚܹܪܢܵܐ ܒܝܼܘܼܟ݂ ܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈‌ܐ ܗܲܠܔ ܥܵܠܲܡ.“ ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܒܪܝܼܙ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܬܹܐܢܹ̈ܐ. 20ܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܗܘܿܢ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܪܝܼܙ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܬܹܐܢܹ̈ܐ؟“ 21ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܸܢ ܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܘܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܒܚܘܼܫܵܒ݂ܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ، ܠܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܘܼܦ ܠܐܵܗܵܐ ܛܘܼܪܵܐ ܐܸܢ ܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ: ’ܦܘܼܫ ܫܩܝܼܠܵܐ ܘܪܘܼܦܝܵܐ ܒܝܵܡܵܐ،‘ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ. 22”ܘܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܒܨܠܘܿܬܵ‌ܐ ܘܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ.“

ܒܘܩܪܐ ܒܘܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܝܫܘܥ

ܡܪܩܘܣ 11‏:27‏-33؛ ܠܘܩܐ 20‏:1‏-8

23ܘܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܗܲܝܟܠܵܐ. ܘܟܲܕ ܡܲܠܘܼܦܹܐ ܝܗܘܵܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ ܕܥܲܡܵܐ ܘܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ: ”ܒܐܲܝܢܝܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܘܸܬ ܐܲܢܹܐ؟ ܡܵܢܝܼ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܐܵܗܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ؟“ 24ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܘܼܦ ܐܵܢܵܐ ܒܸܬ ܒܲܩܪܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܒܘܼܩܵܪܵܐ، ܘܐܸܢ ܓ̰ܲܘܸܒܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ ܐܘܼܦ ܐܵܢܵܐ ܒܸܬ ܐܵܡܪܹܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܐܲܝܢܝܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܘܸܢ ܐܲܢܹܐ. 25”ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵ‌ܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܲܢ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ؟“ ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܚܫܝܼܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܓܵܘ ܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܒܹܐܡܵܪܵܐ، ”ܐܸܢ ܐܵܡܪܲܚ: ’ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ،‘ ܒܸܬ ܐܵܡܹܪ ܐܸܠܲܢ: ’ܒܵܣ ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܠܵܐ ܗܘܼܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܝܼܹܗ؟‘ 26”ܘܐܸܢ ܐܵܡܪܲܚ: ’ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ،‘ ܒܸܙܕܵܥܵܐ ܝܘܲܚ ܡ̣ܢ ܟܸܢܫܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܝܟ݂ ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܟܹܐ ܚܵܫܒ݂ܝܼ ܠܝܘܿܚܲܢܵܢ.“ 27ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܠܹܐ ܝܵܕܥܲܚ.“ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܘܼܦ ܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܐܵܡܪܹܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܐܲܝܢܝܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܘܸܢ ܐܲܢܹܐ.“

ܡܬܠܐ ܕܬܪܝ ܒܢܘܢ̈ܐ

28ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ؟ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܬܪܹܝ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ. ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܟܸܣ ܗ̇ܘ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ’ܒܪܘܿܢܝܼ، ܙܹܠܔ݇ ܐܸܕܝܘܿܡ ܘܦܠܘܿܚ ܓܵܘ ܟܲܪܡܵܐ.‘ 29”ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ’ܠܹܐ ܐܵܙܹܠ݇ܢ.‘ ܐܝܼܢܵܐ ܒܚܲܪܬܵ‌ܐ ܦܫܝܼܡ ܠܹܗ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ. 30”ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܟܸܣ ܗ̇ܘ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܘܛܠܝܼܒ ܠܹܗ ܡܸܢܹܗ ܕܐܵܙܹܠܔ ܘܦܵܠܹܚ ܓܵܘ ܟܲܪܡܹܗ. ܘܗ̇ܘ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ’ܗܹܐ ܒܵܒܝܼ، ܒܸܬ ܐܵܙܹܠ݇ܢ،‘ ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ.“ 31ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܲܝܢܝܼ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܬܪܹܝ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܒܚܲܒܪܵܐ ܕܒܵܒܘܼܗ‌ܝ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܗ̇ܘ ܩܲܕܡܵܝܵܐ.“ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܡܵܟ݂ܣܹ̈ܐ ܘܙܵܢܝܵܬܹ̈‌ܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 32”ܣܵܒܵܒ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܕܵܢܵܐ ܠܟܸܣܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ ܘܠܵܐ ܗܘܼܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܝܼܹܗ. ܐܝܼܢܵܐ ܡܵܟ݂ܣܹ̈ܐ ܘܙܵܢܝܵܬܹ̈‌ܐ ܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ ܒܝܼܹܗ. ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܵܦܸܢ ܕܚܙܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܒܚܲܪܬܵ‌ܐ ܠܵܐ ܦܫܝܼܡ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܲܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܗܘܵܘ ܒܝܼܹܗ.“

ܡܬܠܐ ܕܟܪܡܐ ܘܕܦܠܚ̈ܐ ܒܝܫ̈ܐ

ܡܪܩܘܣ 12‏:1‏-12؛ ܠܘܩܐ 20‏:9‏-19

33ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܡܲܬܠܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ: ”ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܡܵܪܵܐ ܕܒܲܝܬܵ‌ܐ، ܕܢܨܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܟܲܪܡܵܐ ܘܡܚܹܐ ܠܹܗ ܠܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܘܼܗ‌ܝ ܣܝܵܓ݂ܵܐ، ܘܚܦܝܼܪܹܗ ܓܵܘܹܗ ܡܲܥܨܲܪܬܵ‌ܐ، ܘܒܢܹܐ ܠܹܗ ܓܵܘܹܗ ܒܘܼܪܓ̰ܵܐ، ܘܣܘܼܦܹܐ ܠܹܗ ܠܦܲܠܵܚܹ̈ܐ، ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܒܣܵܦܵܪ. 34”ܘܟܲܕ ܡܛܹܐ ܠܹܗ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈‌ܐ، ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܠܪܹ̈ܓܵܘܵܬܘܼܗ‌ܝ ܠܟܸܣ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܫܵܩܠܝܼ ܗܘܵܘ ܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈‌ܐ ܡ̣ܢ ܟܲܪܡܹܗ. 35”ܐܝܼܢܵܐ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܠܪܹ̈ܓܵܘܵܬܹ‌ܐ، ܡܚܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܚܲܕ، ܘܪܓ̰ܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܠܚܲܕ ܐܚܹܪܢܵܐ ܘܩܛܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ. 36”ܓܵܗܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝ ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܪܹ̈ܓܵܘܵܬܹ‌ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ ܡܐܲܝܟ݂ ܕܐܵܢܝܼ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ. 37”ܒܚܲܪܬܵ‌ܐ ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܠܟܸܣܠܵܝܗ‌ܝ ܒܪܘܿܢܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ’ܩܵܘܡܵܐ ܕܢܵܟ݂ܦܝܼ ܡ̣ܢ ܒܪܘܿܢܝܼ.‘ 38”ܐܝܼܢܵܐ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܒܪܘܿܢܵܐ، ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܒܓܵܢܵܝܗ‌ܝ: ’ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܝܵܪܘܿܬܵ‌ܐ، ܬܹܝܡܘܼܢ ܩܵܛܠܲܚ ܠܹܗ، ܘܫܵܩܠܲܚ ܠܝܵܪܬܘܼܬܵ‌ܐ.‘ 39”ܕܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܘܦܘܼܠܸܛ ܠܗܘܿܢ ܠܒܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܟܲܪܡܵܐ ܘܩܛܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ.“ 40ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܡܵܪܵܐ ܕܟܲܪܡܵܐ، ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܥܵܒܹܕ ܠܐܵܢܝܼ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ؟“ 41ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܣܸܪܝܵܐ ܒܸܬ ܛܲܠܸܩ ܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܒܝܼܫܹ̈ܐ، ܘܟܲܪܡܵܐ ܒܸܬ ܝܵܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܠܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ، ܐܲܝܢܝܼ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼ ܠܹܗ ܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈‌ܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܝܗ‌ܝ.“ 42ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܗܵܐ ܠܵܐ ܩܪܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܟܬܵܒܹ̈ܐ،

ܕܟܹܐܦܵܐ ܕܡܘܼܣܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܲܢܵܝܹ̈ܐ، ܗ̇ܘ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܟܹܐܦܵܐ ܕܩܘܼܪܢܝܼܬܵ‌ܐ؟ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܐܵܗܵܐ، ܘܥܘܼܓ̰ܵܒܵܐ ܝܠܹܗ ܒܥܲܝܢܲܢ̈.+

43”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܒܸܬ ܦܵܝܫܵܐ ܫܩܝܼܠܬܵ‌ܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܒܸܬ ܦܵܝܫܵܐ ܝܘܼܗܒܹܠܬܵ‌ܐ ܠܐܘܼܡܬܵ‌ܐ ܕܝܵܗܒ݂ܵܐ ܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈‌ܐ. 44”ܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܢܵܦܹܠܔ ܥܲܠܔ ܐܵܗܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܫܡܝܼܛܵܐ، ܘܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܢܵܦܹܠܔ ܐܵܗܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܛܒ݂ܝܼܚܵܐ.“

45ܟܲܕ ܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܐܲܢܹܐ ܡܲܬܠܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܝܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܕܥܲܠܵܝܗ‌ܝ ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ. 46ܘܒܥܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܸܕܒ݂ܵܩܹܗ ܐܝܼܢܵܐ ܙܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܸܢܫܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܐܲܝܟ݂ ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܟܹܐ ܚܵܫܒ݂ܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ.