Search form

ܡܬ‌ܝ 21:23

ܒܘܩܪܐ ܒܘܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܝܫܘܥ

ܡܪܩܘܣ 11‏:27‏-33؛ ܠܘܩܐ 20‏:1‏-8

23ܘܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܗܲܝܟܠܵܐ. ܘܟܲܕ ܡܲܠܘܼܦܹܐ ܝܗܘܵܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ ܕܥܲܡܵܐ ܘܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ: ”ܒܐܲܝܢܝܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܘܸܬ ܐܲܢܹܐ؟ ܡܵܢܝܼ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܐܵܗܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ؟“