Search form

ܡܬ‌ܝ 22

ܡܬܠܐ ܕܚܠܘܠܐ

ܠܘܩܐ 14‏:15‏-24

1ܡܸܢܕܪܸܫ ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܒܡܲܬܠܹ̈ܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: 2”ܟܹܐ ܕܵܡܝܵܐ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܫܡܲܝܵܐ ܠܚܲܕ ܡܲܠܟܵܐ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܚܠܘܼܠܵܐ ܩܵܐ ܒܪܘܿܢܹܗ. 3”ܘܫܘܼܕܸܪܹܗ ܠܪܹ̈ܓܵܘܵܬܘܼܗ‌ܝ ܕܩܵܪܝܼ ܠܗܘܿܢ ܟ̰ܝܼܕܹܐ ܠܚܠܘܼܠܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܠܵܐ ܒܥܹܐ ܠܗܘܿܢ ܕܐܵܬ‌ܝܼ ܗܘܵܘ. 4”ܡܸܢܕܪܸܫ ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܪܹ̈ܓܵܘܵܬܹ‌ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ’ܐܡܘܿܪܘܼܢ ܠܟ̰ܝܼ̈ܕܹܐ: ”ܗܵܐ ܚܠܘܼܠܵܐ ܗܘܼܕܪܹܗ ܝܘܸܢ، ܘܛܪ̈ܝܼܨܝܼ ܦܪܝܼܡܵܝ ܝܘܸܢ، ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܗܘܼܕܪܵܐ ܝܠܹܗ، ܬܹܝܡܘܼܢ ܠܚܠܘܼܠܵܐ.“‘ 5”ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܡܘܼܣܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ، ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܕܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܚܲܩܠܹܗ، ܘܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܕܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܬܲܓܵܪܘܼܬܹܗ. 6”ܘܣܵܗܡܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܕܟ̰ܝܼ̈ܕܹܐ ܕܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܠܪܹ̈ܓܵܘܵܬܹ‌ܐ، ܡܘܼܣܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܘܩܛܝܼܠܵܝ ܠܗܘܿܢ. 7”ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ، ܟܪܝܼܒ ܠܹܗ. ܘܫܘܼܕܸܪܹܗ ܚܲܝܠܵܘܵܬܹ̈‌ܐ ܘܛܘܼܠܸܩ ܠܹܗ ܠܐܵܢܝܼ ܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ، ܘܠܡܕܝܼܢܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ ܡܘܼܩܸܕ ܠܹܗ. 8”ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܡܝܼܪܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܠܪܹ̈ܓܵܘܵܬܘܼܗ‌ܝ: ’ܚܠܘܼܠܵܐ ܗܘܼܕܪܵܐ ܝܠܹܗ، ܘܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܗܘܵܘ ܟ̰ܝܼܕܹܐ ܠܹܐ ܝܗܘܵܘ ܚܫܝܼܚܹܐ. 9’ܐܝܼܢܵܐ ܙܹܠ݇ܡܘܼܢ ܠܦܪܵܫܬܵ‌ܐ ܕܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹ‌ܐ، ܘܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܩܪܹܝܡܘܼܢ ܠܹܗ ܠܚܠܘܼܠܵܐ.‘ 10”ܘܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܪܹ̈ܓܵܘܵܬܹ‌ܐ ܠܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹ‌ܐ ܘܓ̰ܘܼܡܸܥ ܠܗܘܿܢ ܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܗܘܿܢ، ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܘܛܵܒܹ̈ܐ، ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܸܠܝܵܐ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܚܠܘܼܠܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪ̈ܚܹܐ. 11”ܟܲܕ ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܠܐܲܪ̈ܚܹܐ، ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܬܵܡܵܐ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܕܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܠܒ݂ܝܼܫܵܐ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵ‌ܐ ܕܚܠܘܼܠܵܐ. 12”ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ’ܚܲܒ݂ܪܝܼ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܥܒ݂ܝܼܪܘܼܟ݂ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܟܲܕ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵ‌ܐ ܕܚܠܘܼܠܵܐ ܠܲܝܬ ܠܘܼܟ݂؟‘ ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܫܬܝܼܩܵܐ. 13”ܗ̇ܝܓܵܗ ܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܠܪܹ̈ܓܵܘܵܬܘܼܗ‌ܝ: ’ܐܣܘܿܪܘܼܢ ܐܝܼܕܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܐܲܩܠܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܕܪܹܝܡܘܼܢ ܠܹܗ ܓܵܘ ܚܸܫܟܵܐ ܒܲܪܵܝܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܒܸܟ݂ܝܵܐ ܘܚܲܪܚܲܟ̰ܬܵ‌ܐ ܕܟܹܟܹ̈ܐ.‘ 14”ܣܵܒܵܒ ܪܵܒܵܐ ܝܢܵܐ ܟ̰ܝܼ̈ܕܹܐ ܘܒܵܨܘܿܪܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܓܘܼܒܝܹ̈ܐ.“

ܩܣܪ ܘܐܠܗܐ

ܡܪܩܘܣ 12‏:13‏-17؛ ܠܘܩܐ 20‏:20‏-26

15ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܣܘܼܙܓܸܪܗܘܿܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܲܢܦܸܠܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ ܒܗܹܡܸܙܡܵܢ. 16ܫܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܬܲܠܡܝܼܕܵܝ̈ܗ‌ܝ ܘܐܢܵܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ ܗܹܪܘܿܕܸܣ، ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܡܲܠܦܵܢܵܐ، ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܲܚ ܕܫܲܪܝܼܪܵܐ ܝܘܸܬ، ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ ܡܲܠܘܼܦܘܼܗ̇ ܝܘܸܬ، ܘܠܹܐ ܬܲܚܡܸܢܸܬ ܡܘܼܕܝܼ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܒܸܬ ܐܵܡܪܝܼ، ܘܠܹܐ ܝܘܸܬ ܡܲܫܦܸܪܵܢܵܐ. 17”ܐܡܘܿܪ ܐܸܠܲܢ، ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܘܸܬ: ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܝܵܗܒܲܚ ܟܸܣܦܵܐ ܕܪܹܝܫܵܐ ܠܩܹܣܲܪ ܝܲܢ ܠܵܐ؟“ 18ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܒܝܼܫܘܼܬܵܝܗ‌ܝ ܘܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܓ̰ܲܪܘܼܒܝܼ ܝܬܘܿܢ ܝܵܐ ܡܲܫܦܸܪ̈ܵܢܹܐ؟ 19”ܡܲܚܙܹܝܡܘܼܢ ܠܝܼ ܙܘܼܙܵܐ ܕܟܸܣܦܵܐ ܕܪܹܝܫܵܐ.“ ܘܐܵܢܝܼ ܡܘܼܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܕܝܼܢܵܪܵܐ. 20ܘܒܘܼܩܪܵܝ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܕܡܵܢܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܗܵܐ ܨܘܼܪܬܵ‌ܐ، ܘܕܡܵܢܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܗܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܬܵ‌ܐ؟“ 21ܘܐܵܢܝܼ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ: ”ܕܩܹܣܲܪ.“ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܗܲܒ݂ܠܘܼܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܩܹܣܲܪ ܠܩܹܣܲܪ، ܘܡܸܢܕܝܼ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ.“ 22ܘܐܵܢܝܼ ܟܲܕ ܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܐܵܗܵܐ، ܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܗܘܿܢ، ܘܫܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ.

ܒܘܩܪܐ ܒܘܬ ܩܝܡܬ‌ܐ ܘܓܒ݂ܪܐ

ܡܪܩܘܣ 12‏:18‏-27؛ ܠܘܩܐ 20‏:27‏-40

23ܒܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ ܙܲܕܘܼܩܵܝܹ̈ܐ، ܕܠܹܐ ܗܲܡܸܢܝܼ ܒܩܝܵܡܬܵ‌ܐ ܕܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ، ܘܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ، 24ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܡܲܠܦܵܢܵܐ، ܡܘܼܫܹܐ ܡܘܼܠܸܦ ܠܹܗ ܐܸܠܲܢ، ܕܐܸܢ ܐܢܵܫܵܐ ܡܵܐܹܬ ܟܲܕ ܠܲܝܬ ܠܹܗ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ، ܐܲܚܘܿܢܘܼܗ‌ܝ ܓܵܒܹܪ ܠܒܲܟ݂ܬܹܗ، ܘܡܲܩܸܡ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܠܐܲܚܘܿܢܘܼܗ‌ܝ.+ 25”ܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܠܟܸܣܠܲܢ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ. ܗ̇ܘ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܓܒ݂ܝܼܪܹܗ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܘܡܝܼܬ ܠܹܗ، ܘܠܲܝܬ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ، ܘܫܒ݂ܝܼܩܵܐ ܠܹܗ ܒܲܟ݂ܬܹܗ ܠܐܲܚܘܿܢܘܼܗ‌ܝ. 26”ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܗ̇ܘ ܕܬܪܹܝ، ܐܘܼܦ ܗ̇ܘ ܕܬܠܵܬܵ‌ܐ، ܗܲܠܔ ܗ̇ܘ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ. 27”ܒܚܲܪܬܵ‌ܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܝܼܬ ܠܗܘܿܢ، ܐܘܼܦ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ. 28”ܒܩܝܵܡܬܵ‌ܐ، ܠܐܲܝܢܝܼ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܝܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ؟ ܣܵܒܵܒ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܓܒ݂ܝܼܪܵܐ ܠܗܘܿܢ.“ 29ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܒܸܚܠܵܛܵܐ ܝܬܘܿܢ ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܘܐܘܼܦ ܠܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 30”ܣܵܒܵܒ ܒܩܝܵܡܬܵ‌ܐ، ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܠܹܐ ܫܵܩܠܝܼ ܒܲܟ݂ܬܵܬܹ̈‌ܐ ܘܒܲܟ݂ܬܵܬܹ̈‌ܐ ܠܹܐ ܫܵܩܠܝܼ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ. ܐܸܠܵܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܝܼ ܒܫܡܲܝܵܐ. 31”ܒܘܼܬ ܩܝܵܡܬܵ‌ܐ ܕܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ ܠܵܐ ܩܪܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܐܡܝܼܪܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: 32”’ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ، ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܝܼܣܚܵܩ، ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂.‘+ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ، ܐܸܠܵܐ ܕܚܵܝܹ̈ܐ.“ 33ܘܟܲܕ ܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܐܲܢܹܐ ܚܲܒܪܹ̈ܐ، ܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܗܘܿܢ ܒܝܘܼܠܦܵܢܹܗ.

ܦܘܩܕܢܐ ܒܘܫ ܓܘܪܐ

ܡܪܩܘܣ 12‏:28‏-34؛ ܠܘܩܐ 10‏:25‏-28

34ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܕܡܘܼܫܬܸܩ ܠܹܗ ܠܙܲܕܘܼܩܵܝܹ̈ܐ، ܓ̰ܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܡܥܘܼܕܵܠܹܐ، 35ܘܚܲܕ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܕܝܼܗܘܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܵܐ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܠܓ̰ܲܪܘܼܒܹܗ، ܒܹܐܡܵܪܵܐ: 36”ܡܲܠܦܵܢܵܐ، ܐܲܝܢܝܼ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܢܵܡܘܿܣܵܐ؟“ 37ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܡܲܚܸܒܸܬ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܘܼܟ݂ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܠܸܒܘܼܟ݂، ܘܡ̣ܢ ܟܠܵܗ̇ ܓܵܢܘܼܟ݂، ܘܡ̣ܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܚܘܼܫܵܒ݂ܘܼ̈ܟ݂.+ 38”ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܘܩܲܕܡܵܝܵܐ. 39”ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܹܝ ܟܹܐ ܕܵܡܹܐ ܐܸܠܹܗ: ܡܲܚܸܒܸܬ ܠܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܓܵܢܘܼܟ݂.+ 40”ܥܲܠܔ ܐܲܢܹܐ ܬܪܹܝ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܒܸܢܝܹܐ ܝܢܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܘܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ.“

ܡܫܝܚܐ ܒܪܘܢܐ ܕܡܢܝ ܝܠܗ؟

ܡܪܩܘܣ 12‏:35‏-37؛ ܠܘܩܐ 20‏:41‏-44

41ܟܲܕ ܓ̰ܡܝܼܥܹܐ ܝܗܘܵܘ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: 42”ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ؟“ ܘܐܵܢܝܼ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ: ”ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ.“ 43ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܒܵܣ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܵܘܝܼܕ ܒܪܘܼܚܵܐ ܒܸܩܪܵܝܹܗ ܝܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ، ܒܹܐܡܵܪܵܐ:

44ܐܡܝܼܪܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܵܪܝܼ: ’ܝܬܘܿܒ݂ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܝܼ ܗܲܠܔ ܕܡܲܬܒܸܢ ܕܸܫ̃ܡܸܢܘܼܟ݂ ܬܚܘܿܬ ܐܲܩܠܵܬܘܼ̈ܟ݂.‘+

45”ܐܸܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܵܘܝܼܕ ܒܸܩܪܵܝܹܗ ܝܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܒܪܘܿܢܹܗ؟“ 46ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܓ̰ܲܘܸܒ ܚܲܒܪܵܐ، ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܵܐ ܩܘܼܫܕܸܪܹܗ ܠܒܲܩܘܼܪܹܐ ܡܸܢܹܗ ܒܘܼܩܵܪܵܐ.