Search form

ܡܬ‌ܝ 23

ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܦܪ̈ܝܫܐ

ܡܪܩܘܣ 12‏:38‏-40؛ ܠܘܩܐ 11‏:37‏-52، 20‏:45‏-47

1ܗ̇ܝܓܵܗ ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܥܲܡ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܘܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، 2ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܕܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܕܘܼܟܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ. 3”ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܵܡܪܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܢܵܛܪܝܼܬܘܿܢ، ܥܒ݂ܘܿܕܘܼܢ ܘܢܛܘܿܪܘܼܢ؛ ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܦܘܼܠܚܵܢܵܝ̈ܗ‌ܝ ܠܵܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܐܵܡܪܝܼ ܘܠܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ. 4”ܟܹܐ ܐܵܣܪܝܼ ܟܵܪ̈ܵܬܹ‌ܐ ܝܲܩܘܼܪܹ̈ܐ ܘܡܲܬܒ݂ܝܼ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠܔ ܪ̈ܘܼܦ̮ܫܵܢܹܐ ܕܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܠܹܐ ܒܵܥܝܼ ܐܘܼܦ ܒܨܸܒܥܵܝܗ‌ܝ ܕܵܩܪܝܼ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ. 5”ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܦܘܼܠܚܵܢܵܝ̈ܗ‌ܝ ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܠܗܘܿܢ ܕܦܵܝܫܝܼ ܚܸܙܝܹܐ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ؛ ܟܹܐ ܡܲܦܬ‌ܝܼ ܬܸܦܠܵܝ̈ܗ‌ܝ+ ܘܡܲܪܝܸܟ݂ܝܼ ܬܸܟ݂ܠܵܬܹ̈‌ܐ ܕܩܛܲܒ݂ܝܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ.+ 6”ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܝܼ ܕܝܵܬܒ݂ܝܼ ܒܪܹܝܫܵܐ ܕܡܸܫܬܘܼܝܵܬܹ̈‌ܐ ܘܒܪܹܝܫܵܐ ܕܡܵܘܬܒܹ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܝܵܬܹ̈‌ܐ، 7”ܘܟܹܐ ܡܲܚܸܒܝܼ ܫܠܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܒܫܘܼܩܹ̈ܐ، ܘܦܵܝܫܝܼ ܩܸܪܝܹܐ ܪܲܒܝܼ، ܪܲܒܝܼ. 8”ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܩܸܪܝܹܐ ܪܲܒܝܼ، ܣܵܒܵܒ ܚܲܕ ܝܼܠܹܗ ܪܲܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܐܲܚܬܘܿܢ ܟܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܝܬܘܿܢ. 9”ܘܠܵܐ ܩܵܪܹܝܬܘܿܢ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܵܒܵܐ ܥܲܠܔ ܐܲܪܥܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܚܲܕ ܝܼܠܹܗ ܒܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܗ̇ܘ ܕܒܫܡܲܝܵܐ. 10”ܘܠܵܐ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܩܸܪܝܹܐ ܡܕܲܒܪ̈ܵܢܹܐ، ܣܵܒܵܒ ܚܲܕ ܝܼܠܹܗ ܡܕܲܒܪܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡܫܝܼܚܵܐ. 11”ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܓܘܼܪܵܐ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܘܹܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܪܹܓܵܐ. 12”ܣܵܒܵܒ ܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܡܲܪܸܡ ܓܵܢܹܗ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܟܸܦܵܐ، ܘܡ̇ܢ ܕܡܲܟܸܦ ܓܵܢܹܗ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܪܡܵܐ.

ܡܫܝܚܐ ܡܢܟ݂ܘܣܐ ܠܦܪ̈ܝܫܐ

13”ܘܵܝ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܡܲܫܦܸܪ̈ܵܢܹܐ، ܕܟܹܐ ܐܵܟ݂ܠܝܼܬܘܿܢ ܒܵܬܹ̈‌ܐ ܕܐܲܪ̈ܡܸܠܝܵܬܹ‌ܐ ܘܡܲܪܝܸܟ݂ܝܼܬܘܿܢ ܨܠܵܘܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ ܕܠܵܐ ܥܸܠܬܵ‌ܐ. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܒܸܬ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ. 14”ܘܵܝ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܡܲܫܦܸܪ̈ܵܢܹܐ، ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܕܵܒ݂ܪܝܼܬܘܿܢ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܫܡܲܝܵܐ ܥܲܠܔ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܥܵܒ݂ܪܝܼܬܘܿܢ، ܘܐܵܢܝܼ ܕܒܵܥܝܼ ܥܵܒ݂ܪܝܼ ܠܹܐ ܫܵܒ݂ܩܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܪܝܼ. 15”ܘܵܝ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܡܲܫܦܸܪ̈ܵܢܹܐ، ܕܟܹܐ ܚܵܕܪܝܼܬܘܿܢ ܝܵܡܵܐ ܘܒܸܪܙܵܐ ܠܡܲܩܠܘܼܒܹܐ ܚܲܕ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ ܠܬܵܘܕܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܩܠܸܒܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ، ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܓܹܗܲܢܵܐ ܚܲܕ ܒܬܪܹܝ ܥܲܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

16”ܘܵܝ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܗܲܕܝܵܢܹ̈ܐ ܣܸܡܝܹ̈ܐ، ܕܟܹܐ ܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ: ’ܡ̇ܢ ܕܝܵܡܹܐ ܒܗܲܝܟܠܵܐ، ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ؛ ܐܝܼܢܵܐ ܡ̇ܢ ܕܝܵܡܹܐ ܒܕܲܗܒ݂ܵܐ ܕܓܵܘ ܗܲܝܟܠܵܐ، ܚܲܝܵܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ.‘ 17”ܝܵܐ ܣܲܟ݂ܠܹ̈ܐ ܘܣܸܡܝܹ̈ܐ، ܐܲܝܢܝܼ ܝܠܹܗ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ، ܕܲܗܒ݂ܵܐ ܝܲܢ ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܟܹܐ ܡܩܲܕܸܫ ܠܕܲܗܒ݂ܵܐ؟ 18”ܟܹܐ ܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ: ’ܐܸܢ ܐܢܵܫܵܐ ܝܵܡܹܐ ܒܡܲܕܒܚܵܐ، ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ، ܐܝܼܢܵܐ ܡ̇ܢ ܕܝܵܡܹܐ ܒܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܥܲܠܔ ܡܲܕܒܚܵܐ، ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܐܣܝܼܪܵܐ ܒܡܵܘܡܝܼܬܹܗ.‘ 19”ܝܵܐ ܣܲܟ݂ܠܹ̈ܐ ܘܣܸܡܝܹ̈ܐ، ܐܲܝܢܝܼ ܝܠܹܗ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ، ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܝܲܢ ܡܲܕܒܚܵܐ ܕܟܹܐ ܡܩܲܕܸܫ ܠܩܘܼܪܒܵܢܵܐ؟ 20”ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܝܵܡܹܐ ܒܡܲܕܒܚܵܐ، ܟܹܐ ܝܵܡܹܐ ܒܝܼܹܗ ܘܒܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܝܼܬ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ. 21”ܘܡ̇ܢ ܕܝܵܡܹܐ ܒܗܲܝܟܠܵܐ، ܟܹܐ ܝܵܡܹܐ ܒܝܼܹܗ ܘܒܡ̇ܢ ܕܥܵܡܹܪ ܓܵܘܹܗ. 22”ܘܡ̇ܢ ܕܝܵܡܹܐ ܒܫܡܲܝܵܐ، ܟܹܐ ܝܵܡܹܐ ܒܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܒܡ̇ܢ ܕܝܵܬܹܒ݂ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ.+

23”ܘܵܝ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܡܲܫܦܸܪ̈ܵܢܹܐ. ܟܹܐ ܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܡܲܥܣܵܪܹ̈ܐ+ ܕܢܵܥܢܵܐ ܘܫܸܒܸܬ ܘܟܲܡܘܼܢܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܫܵܒ݂ܩܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܡܝܘܼܩܪܹ̈ܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܕܝܼܘܵܢ، ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ، ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ. ܐܲܢܹܐ ܘܵܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ، ܘܐܵܢܝܼ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܠܵܐ ܫܵܒ݂ܩܝܼܬܘܿܢ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ. 24”ܝܵܐ ܡܗܲܕܝܵܢܹ̈ܐ ܣܸܡܝܹ̈ܐ، ܨܲܦܝܵܢܹ̈ܐ ܕܒܲܩܬܵ‌ܐ ܘܒܵܠܥܵܢܹ̈ܐ ܕܓܘܼܡܠܵܐ.

25”ܘܵܝ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܡܲܫܦܸܪ̈ܵܢܹܐ، ܕܟܹܐ ܕܲܟܹܝܬܘܿܢ ܠܒܵܬܪܹܗ ܕܟܵܣܵܐ ܘܕܙܵܒ݂ܘܿܪܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܡ̣ܢ ܠܓܵܘܵܐ ܡܸܠܝܹܐ ܝܢܵܐ ܚܛܘܼܦܝܵܐ ܘܛܲܡܲܥܟܵܪܘܼܬܵ‌ܐ. 26”ܝܵܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܣܸܡܝܹ̈ܐ، ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܕܲܟܹܝܡܘܼܢ ܓܵܘܵܐ ܕܟܵܣܵܐ ܘܕܙܵܒ݂ܘܿܪܵܐ، ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܘܼܦ ܒܵܬܪܵܝܗ‌ܝ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܕܸܟ݂ܝܵܐ.

27”ܘܵܝ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܡܲܫܦܸܪ̈ܵܢܹܐ، ܟܹܐ ܕܵܡܹܝܬܘܿܢ ܠܩܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܡܘܼܚܘܸܪܹ̈ܐ، ܕܡ̣ܢ ܠܒܲܕܲܪ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܚܸܙܝܹܐ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܡ̣ܢ ܠܓܵܘܵܐ ܡܸܠܝܹܐ ܝܢܵܐ ܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ ܘܟܠܵܗ̇ ܛܲܢܦܘܼܬܵ‌ܐ. 28”ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܐܲܚܬܘܿܢ، ܡ̣ܢ ܠܒܲܕܲܪ ܟܹܐ ܕܵܡܹܝܬܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܡ̣ܢ ܠܓܵܘܵܐ ܡܸܠܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܥܵܘܠܵܐ ܘܡܲܫܦܲܪܬܵ‌ܐ.

29”ܘܵܝ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܡܲܫܦܸܪ̈ܵܢܹܐ، ܕܟܹܐ ܒܵܢܹܝܬܘܿܢ ܩܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܹ‌ܐ ܕܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ، ܘܣܲܩܠܝܼܬܘܿܢ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܹ̈ܐ ܕܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ. 30”ܘܟܹܐ ܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ: ’ܐܸܢ ܗܵܘܲܚ ܗܘܵܘ ܒܸܚܵܝܵܐ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܒܵܘܵܬܲܢ̈، ܠܹܐ ܗܵܘܲܚ ܗܘܵܘ ܫܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܒܩܛܵܠܬܵ‌ܐ ܕܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ.‘ 31”ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܠܔ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܝܼܬܘܿܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܵܢܝܼ ܕܩܛܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ. 32”ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܠܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܝܘܼܠܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ ܘܙܝܼܕ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ. 33”ܝܵܐ ܚܘܼܵܘܵܬܹ̈‌ܐ ܘܙܲܪ̈ܥܹܐ ܕܐܵܟܸܕܢܹ̈ܐ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܸܬ ܥܵܪܩܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܕܝܼܘܵܢ ܕܓܹܗܲܢܵܐ؟

ܐܘܪܫܠܡ ܩܛܠܢܬ‌ܐ ܕܢܒ݂ܝ̈ܐ

ܠܘܩܐ 13‏:34‏-35

34”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܗܵܐ ܐܵܢܵܐ ܫܲܕܘܼܪܹܐ ܝܘܸܢ ܠܟܸܣܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ ܘܚܲܟܝܼܡܹ̈ܐ ܘܣܵܦܪܹ̈ܐ. ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܒܸܬ ܩܵܛܠܝܼܬܘܿܢ ܘܡܵܚܹܝܬܘܿܢ ܠܙܩܝܼܦܵܐ، ܘܠܚܲܕܟܡܵܐ ܒܸܬ ܡܵܚܹܝܬܘܿܢ ܒܫܵܘܛܹ̈ܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ، ܘܟܲܡܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ. 35”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܒܸܬ ܐܵܬܹ‌ܐ ܥܲܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܠܹܗ ܕܸܡܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܫܘܼܦܟ݂ܵܐ ܥܲܠܔ ܐܲܪܥܵܐ، ܡ̣ܢ ܕܸܡܵܐ ܕܗܵܒܹܝܠܔ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܗܲܠܔ ܕܸܡܵܐ ܕܙܟܲܪܝܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܒܪܵܟ݂ܝܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܩܛܝܼܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܹܝܠܔ ܗܲܝܟܠܵܐ ܘܠܡܲܕܒܚܵܐ.+ 36”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܢܹܐ ܒܸܬ ܐܵܬ‌ܝܼ ܥܲܠܔ ܐܵܗܵܐ ܫܲܪܒܬܵ‌ܐ.

37”ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܩܵܛܠܵܢܬܵ‌ܐ ܕܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ ܘܪܵܓ̰ܡܵܢܬܵ‌ܐ ܕܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܫܘܼܕܪܹܐ ܠܟܸܣܠܘܼܗ̇، ܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܒܥܹܐ ܠܝܼ ܕܓ̰ܲܡܥܸܢ ܠܒܢܘܿܢܵܟ݂ܝ̈ ܐܲܝܟ݂ ܟܬܵܝܬܵ‌ܐ ܕܓ̰ܲܡܥܵܐ ܙܲܥܝܘܼ̈ܗ̇ ܬܚܘܿܬ ܓܘܼܠܦܵܢܘܼ̈ܗ̇، ܘܠܵܐ ܒܣܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. 38”ܗܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ ܒܲܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܵܪܵܒܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. 39”ܣܵܒܵܒ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܠܹܐ ܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܗܲܠܔ ܕܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ: ’ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܫܸܡܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ.‘“+