Search form

ܡܬ‌ܝ 25

ܡܬܠܐ ܕܥܣܪ ܒܬܘܠܬ̈‌ܐ

1”ܟܹܐ ܕܵܡܝܵܐ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܫܡܲܝܵܐ ܠܥܣܲܪ ܒܬܘܼܠܵܬܹ̈‌ܐ ܕܫܩܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܲܡܦܝܼ̈ܕܵܝܗ‌ܝ ܘܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܸܬܢܵܐ. 2”ܚܲܡܸܫ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܒܬܘܼܠܵܬܹ̈‌ܐ ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ ܝܗܘܵܘ، ܘܚܲܡܸܫ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܣܲܟ݂ܠܹ̈ܐ. 3”ܐܵܢܝܼ ܚܲܡܸܫ ܣܲܟ݂ܠܹ̈ܐ ܫܩܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܲܡܦܝܼ̈ܕܵܝܗ‌ܝ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܫܩܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܡܸܫܚܵܐ. 4”ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܚܲܡܸܫ ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ ܫܩܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܲܡܦܝܼ̈ܕܵܝܗ‌ܝ ܘܐܘܼܦ ܡܸܫܚܵܐ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܓܵܘ ܡܵܐܢܹ̈ܐ. 5”ܘܟܲܕ ܥܘܼܪܩܸܠܔ ܠܹܗ ܚܸܬܢܵܐ، ܕܡܝܼܟ݂ ܠܗܘܿܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܘܛܠܝܼܥ ܠܗܘܿܢ.

6”ܘܒܦܲܠܓܵܐ ܕܠܲܝܠܹܐ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܲܩܘܲܚܬܵ‌ܐ: ’ܗܵܐ ܚܸܬܢܵܐ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ، ܦܠܘܿܛܘܼܢ ܠܐܘܼܪܚܹܗ.‘ 7”ܗ̇ܝܓܵܗ ܩܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܒܬܘܼܠܵܬܹ̈‌ܐ ܘܗܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܠܲܡܦܝܼ̈ܕܵܝܗ‌ܝ. 8”ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܒܬܘܼܠܵܬܹ̈‌ܐ ܣܲܟ݂ܠܹ̈ܐ ܠܐܵܢܝܼ ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ: ’ܗܲܒ݂ܠܘܼܢ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܡܸܫܚܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܠܲܡܦܝܼ̈ܕܲܢ ܒܸܟ̰ܡܵܥܵܐ ܝܢܵܐ.‘“ 9”ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ’ܠܵܐ. ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܡܵܠܹܐ ܐܸܠܲܢ ܘܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܙܹܠ݇ܡܘܼܢ ܠܟܸܣ ܙܲܒܢܵܢܹ̈ܐ ܘܙܒ݂ܘܿܢܘܼܢ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.‘

10”ܘܟܲܕ ܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܸܙܒ݂ܵܢܵܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܚܸܬܢܵܐ. ܘܐܵܢܝܼ ܕܗܕܝܼܪܹܐ ܝܗܘܵܘ ܥܒ݂ܝܼܪܗܘܿܢ ܥܲܡܹܗ ܠܒܹܝܬ ܚܠܘܼܠܵܐ، ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܕܒ݂ܝܼܪܵܐ ܬܲܪܥܵܐ. 11”ܒܚܲܪܬܵ‌ܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܐܘܼܦ ܐܵܢܝܼ ܒܬܘܼܠܵܬܹ̈‌ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ، ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ’ܡܵܪܲܢ، ܡܵܪܲܢ، ܦܬܘܿܚ ܐܸܠܲܢ ܬܲܪܥܵܐ.‘ 12”ܐܝܼܢܵܐ ܚܸܬܢܵܐ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ’ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܠܹܐ ܝܵܕܥܹܢܵܘܟ݂ܘܿܢ.‘ 13”ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܘܼܫܘܼܢ ܪܥܝܼܫܹܐ، ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܘܠܵܐ ܠܗ̇ܝ ܣܵܥܲܬ.“

ܡܬܠܐ ܕܥܣܪܐ ܟܟܪ̈ܐ

ܠܘܩܐ 19‏:11‏-27

14”ܟܹܐ ܕܵܡܝܵܐ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܫܡܲܝܵܐ ܠܐܢܵܫܵܐ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܒܣܵܦܵܪ، ܘܩܪܹܐ ܠܹܗ ܠܪܹ̈ܓܵܘܵܬܘܼܗ‌ܝ ܘܣܘܼܦܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܡܸܢܕܝܼܹܗ. 15”ܠܚܲܕ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܚܲܡܫܵܐ ܟܲܟܪܹ̈ܐ، ܘܠܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ ܬܪܹܝ، ܘܠܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ ܚܲܕ ܟܲܟܪܵܐ، ܠܟܠܔ ܚܲܕ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܡܨܵܝܬܹܗ، ܘܫܒ݂ܝܼܩ ܠܹܗ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ. 16”ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܕܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܚܲܡܫܵܐ ܟܲܟܪܹ̈ܐ ܘܦܠܝܼܚ ܠܹܗ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ، ܘܡܘܼܙܝܸܕ ܠܹܗ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ ܚܲܡܫܵܐ ܟܲܟܪܹ̈ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ. 17”ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܗ̇ܘ ܕܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܬܪܹܝ ܟܲܟܪܹ̈ܐ، ܦܠܝܼܚ ܠܹܗ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ ܘܩܢܹܐ ܠܹܗ ܬܪܹܝ ܟܲܟܪܹ̈ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ. 18”ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܕܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܚܲܕ ܟܲܟܪܵܐ ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܘܚܦܝܼܪܹܗ ܐܲܪܥܵܐ ܘܛܘܼܫܹܐ ܠܹܗ ܙܘܼܙܵܐ ܕܡܵܪܹܗ.

19”ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ، ܕܝܼܪܹܗ ܡܵܪܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܪܹ̈ܓܵܘܵܬܹ‌ܐ، ܘܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܚܸܫܒܘܼܢܵܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ. 20”ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܕܝܼܗܘܵܐ ܫܩܝܼܠܵܐ ܚܲܡܫܵܐ ܟܲܟܪܹ̈ܐ، ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܚܲܡܫܵܐ ܟܲܟܪܹ̈ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܙܵܘܕܵܐ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ’ܡܵܪܝܼ، ܚܲܡܫܵܐ ܟܲܟܪܹ̈ܐ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ، ܗܵܐ ܚܲܡܫܵܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܡܘܼܙܝܸܕ ܠܝܼ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ.‘ 21”ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܡܵܪܹܗ: ’ܛܘܼܒ݂ܵܐ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܪܹܓܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܘܡܗܘܼܡܢܵܐ، ܥܲܠܔ ܚܲܕܟ̰ܵܐ ܗܘܹܐ ܠܘܼܟ݂ ܡܗܘܼܡܢܵܐ، ܥܲܠܔ ܪܵܒܵܐ ܒܸܬ ܥܵܒ݂ܕܹܢܘܼܟ݂ ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ، ܥܒ݂ܘܿܪ ܠܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ ܕܡܵܪܘܼܟ݂.‘

22”ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܕܫܩܝܼܠܵܐ ܝܗܘܵܐ ܬܪܹܝ ܟܲܟܪܹ̈ܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ’ܡܵܪܝܼ، ܬܪܹܝ ܟܲܟܪܹ̈ܐ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ. ܗܵܐ ܬܪܹܝ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܡܘܼܙܝܸܕ ܠܝܼ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ.‘ 23”ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܡܵܪܹܗ: ’ܛܘܼܒ݂ܵܐ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܪܹܓܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܘܡܗܘܼܡܢܵܐ، ܥܲܠܔ ܚܲܕܟ̰ܵܐ ܗܘܹܐ ܠܘܼܟ݂ ܡܗܘܼܡܢܵܐ. ܥܲܠܔ ܪܵܒܵܐ ܒܸܬ ܥܵܒ݂ܕܹܢܘܼܟ݂ ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ. ܥܒ݂ܘܿܪ ܠܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ ܕܡܵܪܘܼܟ݂.‘

24”ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܐܘܼܦ ܗ̇ܘ ܕܫܩܝܼܠܵܐ ܝܗܘܵܐ ܚܲܕ ܟܲܟܪܵܐ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ’ܡܵܪܝܼ، ܟܹܐ ܝܵܕܥܹܢ ܗܘܵܐ ܠܘܼܟ݂ ܕܐܢܵܫܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܝܘܸܬ، ܟܹܐ ܚܵܨܕܹܬ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܕܠܵܐ ܙܪܝܼܥ ܠܘܼܟ݂، ܘܟܹܐ ܓ̰ܲܡܥܸܬ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܕܠܵܐ ܒܙܝܼܩ ܠܘܼܟ݂. 25”’ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܙܕܝܼܥ ܠܝܼ، ܐܙܝܼܠܔ ܠܝܼ ܘܛܘܼܫܹܐ ܠܝܼ ܟܲܟܪܘܼܟ݂ ܒܐܲܪܥܵܐ، ܫܩܘܿܠܔ ܟܲܟܪܘܼܟ݂ ܐܵܕܝܼܵܐ.‘ 26”ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܡܵܪܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ’ܪܹܓܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܘܡܲܟܣܸܠܵܢܵܐ، ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܸܬ ܗܘܵܐ ܕܟܹܐ ܚܵܨܕܹܢ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܕܠܵܐ ܙܪܝܼܥ ܠܝܼ، ܘܟܹܐ ܓ̰ܲܡܥܸܢ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܕܠܵܐ ܒܙܝܼܩ ܠܝܼ، 27”’ܘܵܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܕܡܲܬܒܸܬ ܗܘܵܐ ܙܘܼܙܝܼ ܥܲܠܔ ܦܵܬܘܿܪܵܐ ܕܨܲܪ̈ܵܦܹܐ، ܘܐܵܬܹܝܢ ܗܘܵܐ ܘܫܵܩܠܹܢ ܗܘܵܐ ܟܲܟܪܝܼ ܥܲܡ ܙܵܘܕܘܼܢܝܹܗ. 28”’ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܫܩܘܿܠܘܼܢ ܡܸܢܹܗ ܟܲܟܪܵܐ، ܘܗܲܒ݂ܠܘܼܢ ܠܹܗ ܠܗ̇ܘ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܥܸܣܪܵܐ ܟܲܟܪܹ̈ܐ. 29”’ܣܵܒܵܒ ܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܐܸܠܹܗ، ܘܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܙܝܸܕܵܐ ܐܸܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܕܠܲܝܬ ܠܹܗ، ܐܘܼܦ ܗ̇ܘ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܫܩܝܼܠܵܐ ܡܸܢܹܗ، 30”’ܘܠܪܹܓܵܐ ܠܵܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܦܲܠܛܘܼܢ ܠܚܸܫܟܵܐ ܒܲܪܵܝܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܒܸܟ݂ܝܵܐ ܘܚܲܪܚܲܟ̰ܬܵ‌ܐ ܕܟܹܟܹ̈ܐ.‘

ܕܝܢܬ‌ܐ ܕܐܡܘܬ̈‌ܐ ܒܝܕ ܒܪܘܢܐ ܕܐܢܫܐ

31”ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܒܚܸܩܪܹܗ، ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܲܠܲܐܟ݂ܘܼ̈ܗ‌ܝ ܥܲܡܹܗ، ܗ̇ܝܓܵܗ ܒܸܬ ܝܵܬܹܒ݂ ܥܲܠܔ ܬܪܘܿܢܘܿܣ ܕܚܸܩܪܹܗ، 32”ܘܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܓ̰ܘܼܡܥܹܐ ܩܲܕܡܘܼܗ‌ܝ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܒܸܬ ܦܵܪܹܫ ܠܗܘܿܢ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܪܵܥܝܵܐ ܕܦܵܪܹܫ ܥܸܪ̈ܒܹܐ ܡ̣ܢ ܥܸܙܹ̈ܐ. 33”ܒܸܬ ܡܲܟܠܹܐ ܥܸܪ̈ܒܹܐ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܹܗ، ܘܥܸܙܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܣܸܡܵܠܹܗ.

34”ܗ̇ܝܓܵܗ ܒܸܬ ܐܵܡܹܪ ܡܲܠܟܵܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܹܗ: ’ܬܹܝܡܘܼܢ ܒܪ̈ܝܼܟܹܐ ܕܒܵܒܝܼ، ܩܲܒܠܘܼܢ ܝܵܪܬܘܼܬܵ‌ܐ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܝܼܗܘܵܐ ܗܘܼܕܸܪܬܵ‌ܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵ‌ܐ، 35”’ܣܵܒܵܒ ܟܦܝܼܢܝܼ ܘܡܘܼܐܟܸܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܠܝܼ، ܨܗܹܐ ܠܝܼ ܘܡܘܼܫܬܹ‌ܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܠܝܼ، ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ ܗܘܹܐ ܠܝܼ، ܘܡܘܼܫܪܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܠܝܼ، 36”’ܫܘܼܠܚܵܝܵܐ ܗܘܹܐ ܠܝܼ ܘܡܘܼܠܒܸܫ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܠܝܼ، ܡܪܝܼܥܵܐ ܗܘܹܐ ܠܝܼ ܘܬܦܝܼܩ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܝܼܝܼ، ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܗܘܹܐ ܠܝܼ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܟܸܣܠܝܼ.‘

37”ܗ̇ܝܓܵܗ ܒܸܬ ܓ̰ܲܘܸܒܝܼ ܐܵܢܝܼ ܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܘܐܵܡܪܝܼ ܐܸܠܹܗ: ’ܡܵܪܲܢ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܲܢ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܟܦܝܼܢܹ̈ܐ ܘܬܘܼܪܣܹܐ ܠܲܢ ܐܸܠܘܼܟ݂، ܝܲܢ ܨܹܗܝܵܐ ܘܡܘܼܫܬܹ‌ܐ ܠܲܢ ܐܸܠܘܼܟ݂؟ 38”’ܘܐܝܼܡܲܢ ܚܙܹܐ ܠܲܢ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ ܘܡܘܼܫܪܹܐ ܠܲܢ ܐܸܠܘܼܟ݂؟ ܝܲܢ ܫܘܼܠܚܵܝܵܐ ܘܡܘܼܠܒܸܫ ܠܲܢ ܐܸܠܘܼܟ݂؟ 39”’ܘܐܝܼܡܲܢ ܚܙܹܐ ܠܲܢ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܡܪܝܼܥܵܐ ܝܲܢ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܲܢ ܠܟܸܣܠܘܼܟ݂؟‘

40”ܒܸܬ ܓ̰ܲܘܸܒ ܡܲܠܟܵܐ ܘܐܵܡܹܪ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ’ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܠܚܲܕ ܡ̣ܢ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ‌ܝܼ̈ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ، ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܢ ܐܸܠܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.‘

41”ܗ̇ܝܓܵܗ ܒܸܬ ܐܵܡܹܪ ܐܘܼܦ ܠܐܵܢܝܼ ܕܡ̣ܢ ܣܸܡܵܠܹܗ: ’ܪܚܘܿܩܘܼܢ ܡܸܢܝܼ ܝܵܐ ܠܝܼ̈ܛܹܐ ܠܢܘܼܪܵܐ ܕܠܥܵܠܲܡ، ܕܝܼܠܹܗ ܗܘܼܕܪܵܐ ܩܵܐ ܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ ܘܦܲܠܵܚܘܼ̈ܗ‌ܝ. 42”’ܣܵܒܵܒ ܟܦܝܼܢܝܼ ܘܠܵܐ ܡܘܼܐܟܸܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܠܝܼ، ܘܨܗܹܐ ܠܝܼ ܘܠܵܐ ܡܘܼܫܬܹ‌ܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܠܝܼ. 43”ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ ܗܘܹܐ ܠܝܼ ܘܠܵܐ ܡܘܼܫܪܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܠܝܼ، ܫܘܼܠܚܵܝܵܐ ܗܘܹܐ ܠܝܼ ܘܠܵܐ ܡܘܼܠܒܸܫ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܠܝܼ، ܡܪܝܼܥܵܐ ܗܘܹܐ ܠܝܼ ܘܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܗܘܹܐ ܠܝܼ، ܘܠܵܐ ܬܦܝܼܩ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܝܼܝܼ.‘

44”ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܘܼܦ ܐܵܢܝܼ ܒܸܬ ܓ̰ܲܘܸܒܝܼ ܐܸܠܹܗ ܘܐܵܡܪܝܼ: ’ܡܵܪܲܢ، ܐܝܼܡܲܢ ܚܙܹܐ ܠܲܢ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܟܦܝܼܢܵܐ، ܝܲܢ ܨܹܗܝܵܐ، ܝܲܢ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ، ܝܲܢ ܫܘܼܠܚܵܝܵܐ، ܝܲܢ ܡܪܝܼܥܵܐ، ܝܲܢ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܲܢ ܚܸܠܡܲܬ ܐܸܠܘܼܟ݂؟‘ 45”ܘܗ̇ܘ ܒܸܬ ܓ̰ܲܘܸܒ ܘܐܵܡܹܪ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ’ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܠܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܠܚܲܕ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ، ܐܸܠܝܼ ܠܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.‘ 46”ܐܲܢܹܐ ܒܸܬ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܵܐ ܕܠܥܵܠܲܡ، ܘܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ.“+