Search form

ܡܬ‌ܝ 26

ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܒܒܥܝܐ ܕܩܛܠܝ ܠܝܫܘܥ

ܡܪܩܘܣ 14‏:1‏-2؛ ܠܘܩܐ 22‏:1‏-2؛ ܝܘܚܢܢ 11‏:45‏-53

1ܟܲܕ ܬܘܼܡܸܡ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܗܹܡܸܙܡܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: 2”ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܬܪܹܝ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܥܹܐܕܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ، ܘܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܣܘܼܦܝܵܐ ܘܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܡܸܚܝܵܐ ܠܙܩܝܼܦܵܐ.“+

3ܗ̇ܝܓܵܗ ܓ̰ܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ ܕܥܲܡܵܐ ܓܵܘ ܕܵܪܬܵ‌ܐ ܕܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܫܸܡܹܗ ܩܲܝܵܦܵܐ. 4ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܣܘܼܙܓܸܪܗܘܿܢ ܥܲܡ ܥܘܼܕܵܠܹܐ ܕܒܦܸܠܡܵܐ ܕܵܒ݂ܩܝܼ ܠܝܼܫܘܿܥ ܘܩܵܛܠܝܼ ܠܹܗ. 5ܐܝܼܢܵܐ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܠܵܐ ܒܥܹܐܕܵܐ، ܕܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܫܓ݂ܘܼܫܝܵܐ ܓܵܘ ܥܲܡܵܐ.“

ܡܪܝܡ ܒܡܫܚܐ ܠܝܫܘܥ

ܡܪܩܘܣ 14‏:3‏-9؛ ܝܘܚܢܢ 12‏:1‏-8

6ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܒܹܝܬ ܥܲܢܝܵܐ، ܘܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܓܸܪܒ݂ܵܢܵܐ. 7ܐܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܠܟܸܣܠܹܗ ܚܕܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܘܥܲܡܘܼܗ̇ ܚܕܵܐ ܫܵܛܝܼܦܬܵ‌ܐ ܕܡܸܫܚܵܐ ܕܒܸܣܡܵܐ ܪܵܒܵܐ ܛܝܼܡܵܢܵܐ، ܫܘܼܦܸܟ݂ ܠܵܗ̇ ܥܲܠܔ ܪܹܝܫܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܟܲܕ ܗ̇ܘ ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܠܣܘܼܦܪܵܐ. 8ܐܝܼܢܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܵܗܵܐ، ܟܪܝܼܒ ܠܗܘܿܢ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܟܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܚܘܼܣܪܵܢܵܐ؟ 9”ܣܵܒܵܒ ܘܵܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܗܘܵܐ ܙܘܼܒܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܡܸܫܚܵܐ ܒܙܘܼܙܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܘܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܠܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ.“

10ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܡܲܠܝܘܼܨܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ؟ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܵܗ̇ ܐܸܠܝܼ. 11”ܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ܒܟܠܔ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܢܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܟܠܔ ܙܲܒ݂ܢܵܐ.+ 12”ܐܵܗܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܫܘܼܦܸܟ݂ ܠܵܗ̇ ܐܵܗܵܐ ܒܸܣܡܵܐ ܥܲܠܔ ܦܲܓ݂ܪܝܼ، ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܢ ܥܲܠܔ ܩܒ݂ܵܪܬ‌ܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܵܗ̇. 13”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܒܟܠܔ ܥܕܵܢܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܡܘܼܟܪܸܙܵܐ ܐܵܗܵܐ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܒܟܠܵܗ̇ ܕܘܼܢܝܹܐ، ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܕܟܸܪܵܐ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܵܗ̇ ܐܵܗܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ.“

ܝܗܘܕܐ ܣܟ݂ܪܝܘܛܐ ܣܦܘܝܐ ܠܝܫܘܥ

ܡܪܩܘܣ 14‏:10‏-11؛ ܠܘܩܐ 22‏:3‏-6

14ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܬܪܸܥܣܲܪ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܫܸܡܹܗ ܝܼܗܘܼܕܵܐ ܣܟܲܪܝܘܿܛܵܐ ܠܟܸܣ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ، 15ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ ܕܣܲܦܸܢܹܗ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ؟“ ܘܐܵܢܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܩܵܘܠܵܐ ܥܲܡܹܗ ܕܒܸܬ ܝܵܗܒ݂ܝܼ ܠܹܗ ܬܠܵܬ‌ܝܼ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܹܐܡܵܐ.+ 16ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܸܛܥܵܝܵܐ ܒܵܬܪ ܦܸܪܣܲܬ ܕܣܲܦܹܐ ܗܘܵܐ ܠܹܗ.

ܗܕܪܬ‌ܐ ܩܐ ܥܐܕܐ ܕܦܨܚܐ

ܡܪܩܘܣ 14‏:12‏-21؛ ܠܘܩܐ 22‏:7‏-14؛ ܝܘܚܢܢ 13‏:21‏-30

17ܒܝܵܘܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܦܲܛܝܼܪܹ̈ܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ ܘܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ: ”ܐܲܝܟܵܐ ܒܵܥܹܝܬ ܕܗܲܕܪܲܚ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܕܐܵܟ݂ܠܹܬ ܦܸܨܚܵܐ؟“ 18ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܙܹܠ݇ܡܘܼܢ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܠܟܸܣ ܦܸܠܲܢ، ܘܐܡܘܿܪܘܼܢ ܐܸܠܹܗ: ’ܪܲܒܝܼܲܢ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ، ܥܕܵܢܝܼ ܡܛܹܐ ܠܵܗ̇، ܒܵܥܹܝܢ ܥܵܒ݂ܕܹܢ ܦܸܨܚܵܐ ܠܟܸܣܠܘܼܟ݂ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼܕܝܼ̈.‘“ 19ܘܥܒ݂ܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܩܝܼܕܵܝ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ، ܘܗܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܦܸܨܚܵܐ.

20ܐܝܼܡܲܢ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ ܪܲܡܫܵܐ، ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܗܘܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܠܣܘܼܦܪܵܐ ܥܲܡ ܬܪܸܥܣܲܪ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ. 21ܘܟܲܕ ܒܹܐܟ݂ܵܠܵܐ ܝܗܘܵܘ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܚܲܕ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܬ ܣܲܦܹܐ ܠܝܼ.“ 22ܦܫܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܪܵܒܵܐ، ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܒܲܩܘܼܪܹܐ ܡܸܢܹܗ، ܚܲܕ ܒܚܲܕ: ”ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ، ܡܵܪܝܼ؟“ 23ܘܗ̇ܘ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܗ̇ܘ ܕܒܸܛܡܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܡܝܼ ܒܡܵܐܢܵܐ، ܗ̇ܘ ܒܸܬ ܣܲܦܹܐ ܠܝܼ.+ 24”ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܠܹܗ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܝܼܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܘܵܝ ܠܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ ܕܒܐܝܼܕܹܗ ܦܵܐܹܫ ܣܘܼܦܝܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ. ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܝܗܘܵܐ ܠܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܗܘܵܐ ܝܠܝܼܕܵܐ.“ 25ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܝܼܗܘܼܕܵܐ ܣܲܦܝܵܢܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܪܲܒܝܼ، ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܐܡܝܼܪܘܼܟ݂.“

ܝܫܘܥ ܫܬܐܘܣܐ ܐܟ݂ܠܪܡܫܐ ܕܡܪܢ

ܡܪܩܘܣ 14‏:22‏-26؛ ܠܘܩܐ 22‏:15‏-20؛ ܐ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ 11‏:23‏-25

26ܘܟܲܕ ܒܹܐܟ݂ܵܠܵܐ ܝܗܘܵܘ، ܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܲܚܡܵܐ ܘܒܘܼܪܸܟ݂ ܠܹܗ ܘܩܨܹܐ ܠܹܗ، ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܫܩܘܿܠܘܼܢ ܐܟ݂ܘܿܠܘܼܢ، ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܦܲܓ݂ܪܝܼ.“ 27ܘܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܟܵܣܵܐ، ܘܫܘܼܟܸܪܹܗ ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܫܩܘܿܠܘܼܢ ܘܫܬܹܝܡܘܼܢ ܡܸܢܹܗ ܟܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، 28”ܣܵܒܵܒ ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܕܸܡܝܼ ܕܘܲܥܕܵܐ+ ܚܵܕܬܵ‌ܐ ܕܡ̣ܢ ܓܹܒܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܫܘܼܦܟ݂ܵܐ ܠܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕܚܛܝܼܵܬܹ̈‌ܐ. 29”ܗܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡ̣ܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܠܹܐ ܫܵܬܹܝܢ ܡ̣ܢ ܛܥܘܼܢܬܵ‌ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܓܸܦܬܵ‌ܐ ܗܲܠܔ ܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܵܬܹܢܵܗ̇ ܚܲܕܬܵ‌ܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܒܵܒܝܼ.“ 30ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܫܘܼܒܸܚ ܠܗܘܿܢ، ܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܙܲܝ̈ܬܹ‌ܐ.

ܝܫܘܥ ܒܐܡܪܐ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܒܬ ܣܪܒ݂ ܠܗ

ܡܪܩܘܣ 14‏:27‏-31؛ ܠܘܩܐ 22‏:31‏-34؛ ܝܘܚܢܢ 13‏:36‏-38

31ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܟܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܬ ܫܵܒ݂ܩܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ ܒܐܵܗܵܐ ܠܲܝܠܹܐ. ܣܵܒܵܒ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ:

ܒܸܬ ܡܵܚܹܝܢ ܠܪܵܥܝܵܐ ܘܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܒܘܼܪܒܸܙܹܐ ܥܸܪ̈ܒܹܐ ܕܦܸܣܩܹܗ.+

32”ܐܝܼܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܦܵܝܫܹܢ ܡܘܼܩܸܡܵܐ، ܒܸܬ ܐܵܙܹܠ݇ܢ ܡܩܲܕܡ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܓܠܝܼܠܵܐ.“ 33ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܕܟܠܵܝܗ‌ܝ ܫܵܒ݂ܩܝܼ ܠܘܼܟ݂، ܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܫܵܒ݂ܩܹܢܘܼܟ݂.“ 34ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܘܼܟ݂، ܒܐܵܗܵܐ ܠܲܝܠܹܐ، ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܩܵܪܹܐ ܩܵܪܘܿܝܵܐ، ܬܠܵܬ ܓܵܗܹ̈ܐ ܒܸܬ ܣܵܪܒܹܬ ܠܝܼ.“ 35ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ: ”ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܕܗܵܘܝܵܐ ܕܡܵܝܬܹܢ ܥܲܡܘܼܟ݂ ܠܹܐ ܣܵܪܒܹܢܘܼܟ݂.“ ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܘܼܦ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ.

ܝܫܘܥ ܓܘ ܓܕܣܡܢ

ܡܪܩܘܣ 14‏:32‏-42؛ ܠܘܩܐ 22‏:39‏-46

36ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܕܘܼܟܵܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܵ‌ܐ ܓܲܕܣܹܡܵܢ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܝܬܘܿܒ݂ܘܼܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܗܲܠܔ ܕܐܵܙܹܠ݇ܢ ܘܨܲܠܹܝܢ ܨܠܘܿܬܵ‌ܐ.“ 37ܠܘܼܒܸܠܔ ܠܹܗ ܥܲܡܹܗ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܠܬܪܹܝ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܙܲܒ݂ܕܲܝ، ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܸܦܫܵܡܵܐ ܘܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܒܥܵܘܩܵܢܵܐ. 38ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܦܫܝܼܡܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܵܢܝܼ ܗܲܠܔ ܡܵܘܬܵ‌ܐ. ܟܠܹܝܡܘܼܢ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܘܥܒ݂ܘܿܕܘܼܢ ܫܵܗܲܪܬܵ‌ܐ ܥܲܡܝܼ.“ 39ܘܪܚܝܼܩ ܠܹܗ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ، ܘܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܦܵܬܹܗ ܘܨܘܼܠܹܐ ܠܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܝܵܐ ܒܵܒܝܼ، ܐܸܢ ܗܵܘܝܵܐ ܡܲܥܒܸܪ ܡܸܢܝܼ ܐܵܗܵܐ ܟܵܣܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܵܢܵܐ ܒܵܣܡܵܐ ܠܝܼ ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܲܢ݇ܬ ܒܵܣܡܵܐ ܠܘܼܟ݂.“ 40ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܟܸܣ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܚܸܙܝܵܝ ܠܹܗ ܕܡܝܼܟܹܐ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ: ”ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܗܘܵܘ ܫܵܗܲܪܬܵ‌ܐ ܥܲܡܝܼ ܚܕܵܐ ܣܵܥܲܬ؟ 41”ܪܥܘܿܫܘܼܢ ܘܨܲܠܹܝܡܘܼܢ ܕܠܵܐ ܥܵܒ݂ܪܝܼܬܘܿܢ ܠܓ̰ܘܼܪܵܒܵܐ. ܪܘܼܚܵܐ ܟܹܐ ܒܵܥܝܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܙܲܒܘܼܢ ܝܼܠܹܗ.“

42ܡܸܢܕܪܸܫ ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܓܵܗܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝ ܘܨܘܼܠܹܐ ܠܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܝܵܐ ܒܵܒܝܼ، ܐܸܢ ܠܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܥܵܒܹܪ ܡܸܢܝܼ ܐܵܗܵܐ ܟܵܣܵܐ ܐܸܠܵܐ ܕܫܵܬܹܢܹܗ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܗܵܘܹܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܘܼܟ݂.“ 43ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܡܸܢܕܪܸܫ ܘܚܸܙܝܵܝ ܠܹܗ ܕܡܝܼܟܹܐ ܣܵܒܵܒ ܥܲܝ̈ܢܵܝܗ‌ܝ ܝܘܼܩܪܸܢܹܐ ܝܗܘܵܘ ܒܫܸܢܬܵ‌ܐ. 44ܫܒ݂ܝܼܩܵܝ ܠܹܗ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܡܸܢܕܪܸܫ ܓܵܗܵܐ ܕܬܠܵܬ ܠܨܲܠܘܼܝܹܐ، ܘܬܸܢܝܵܐ ܠܹܗ ܗ̇ܝ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ. 45ܘܕܝܼܪܹܗ ܠܟܸܣ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܕܡܘܿܟ݂ܘܼܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܘܡܲܢܝܸܚܘܼܢ، ܗܵܐ ܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܣܵܥܲܬ ܕܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܦܵܐܹܫ ܣܘܼܦܝܵܐ ܒܐܝܼܕܵܬܹ̈‌ܐ ܕܚܲܛܵܝܹ̈ܐ. 46”ܩܘܼܡܘܼܢ ܕܐܵܙܲܠ݇ܚ، ܗܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܕܣܲܦܹܐ ܠܝܼ.“

ܣܦܝܬ‌ܐ ܘܕܒ݂ܩܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ

ܡܪܩܘܣ 14‏:43‏-50؛ ܠܘܩܐ 22‏:47‏-53؛ ܝܘܚܢܢ 18‏:3‏-12

47ܟܲܕ ܝܼܫܘܿܥ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܗܘܵܐ، ܗܵܐ ܝܼܗܘܼܕܵܐ، ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܬܪܸܥܣܲܪ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܘܟܸܢܫܵܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܡܹܗ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܒܝܲܕ ܣܲܝܦܹ̈ܐ ܘܚܘܼܛܪܹ̈ܐ، ܫܘܼܕܪܹܐ ܒܝܲܕ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ ܕܥܲܡܵܐ. 48ܘܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܝܗܘܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܗܘܼܕܵܐ ܣܲܦܝܵܢܵܐ ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܠܗ̇ܘ ܕܢܵܫܩܹܢ، ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ. ܕܵܒ݂ܩܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ.“ 49ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܫܠܵܡܵܐ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܪܲܒܝܼ،“ ܘܢܫܝܼܩ ܠܹܗ. 50ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܘܼܟ݂ ܚܲܒ݂ܪܝܼ؟“ ܗ̇ܝܓܵܗ ܩܘܼܪܒܸܢܗܘܿܢ ܘܕܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܠܝܼܫܘܿܥ. 51ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܥܲܡ ܝܼܫܘܿܥ ܕܪܹܐ ܠܹܗ ܐܝܼܕܹܗ ܠܣܲܝܦܹܗ ܘܓܪܝܼܫ ܠܹܗ ܘܡܚܹܐ ܠܹܗ ܠܪܹܓܵܐ ܕܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܦܪܝܼܡܵܐ ܠܹܗ ܢܵܬܹܗ. 52ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܡܲܕܸܪ ܣܲܝܦܘܼܟ݂ ܠܕܘܼܟܹܗ، ܣܵܒܵܒ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼ ܣܲܝܦܵܐ، ܒܣܲܝܦܵܐ ܒܸܬ ܡܵܝܬ‌ܝܼ. 53”ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܘܸܬ ܠܹܐ ܡܵܨܹܝܢ ܛܵܠܒܹܢ ܡ̣ܢ ܒܵܒܝܼ ܕܗܲܪ ܐܵܕܝܼܵܐ ܫܲܕܸܪ ܐܸܠܝܼ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܬܪܸܥܣܲܪ ܠܸܓ݂ܝܘܿܢܹ̈ܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ؟ 54”ܐܝܼܢܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܬܘܼܡܸܡܹܐ ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܕܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܕܟ݂ܵܐ ܗܵܘܹܐ؟“

55ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟܸܢܫܵܐ: ”ܐܲܝܟ݂ ܕܥܲܠܔ ܓܹܢܵܒ݂ܵܐ ܦܠܝܼܛ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܣܲܝܦܹ̈ܐ ܘܒܚܘܼܛܪܹ̈ܐ ܠܸܕܒ݂ܵܩܝܼ؟ ܟܠܔ ܝܘܿܡ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܹܐ ܝܵܬܒܹܢ ܗܘܵܐ ܓܵܘ ܗܲܝܟܠܵܐ ܘܡܲܠܦܸܢ ܗܘܵܐ ܘܠܵܐ ܩܵܡ ܕܵܒ݂ܩܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ. 56”ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܕܦܵܝܫܝܼ ܬܘܼܡܸܡܹܐ ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܕܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ.“ ܗ̇ܝܓܵܗ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܘܥܪܝܼܩ ܠܗܘܿܢ.

ܝܫܘܥ ܩܕܡ ܩܝܦܐ ܓܘܪܐ ܕܟܗ̈ܢܐ

ܡܪܩܘܣ 14‏:53‏-65؛ ܠܘܩܐ 22‏:54‏-55، 63‏-71؛ ܝܘܚܢܢ 18‏:13‏-14، 19‏-24

57ܘܐܵܢܝܼ ܕܕܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܠܝܼܫܘܿܥ ܠܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܠܟܸܣ ܩܲܝܵܦܵܐ، ܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ ܓ̰ܡܝܼܥܹܐ ܝܗܘܵܘ. 58ܘܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܒܵܬܪܹܗ ܡ̣ܢ ܪܸܚܩܵܐ ܗܲܠܔ ܠܟܸܣ ܕܵܪܬܵ‌ܐ ܕܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ. ܘܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܓܵܘ ܕܵܪܬܵ‌ܐ ܘܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܥܲܡ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܚܵܙܹܐ ܗܘܵܐ ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܒܚܲܪܬܵ‌ܐ.

59ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ ܘܟܠܹܗ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܛܵܥܝܼ ܗܘܵܘ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܕܕܘܼܓܠܵܐ ܥܲܠܔ ܝܼܫܘܿܥ ܕܩܵܛܠܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ، 60ܘܠܵܐ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܗܘܿܢ. ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܚܲܪܬܵ‌ܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܬܪܹܝ ܣܵܗܕܹ̈ܐ، 61ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܐܡܝܼܪܹܗ: ’ܡܵܨܹܝܢ ܣܵܬܪܹܢ ܠܗܲܝܟܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܒܬܠܵܬܵ‌ܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܵܢܹܢܹܗ.‘“

62ܘܩܝܼܡ ܠܹܗ ܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡ̣ܢ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܠܹܐ ܝܘܸܬ ܓ̰ܲܘܘܼܒܹܐ ܡܸܢܕܝܼ ܥܲܠܔ ܐܲܢܹܐ ܕܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܠܘܼܟ݂؟“ 63ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܫܬܝܼܩܵܐ ܝܗܘܵܐ. ܘܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܡܲܡܘܼܝܘܼܟ݂ ܝܼܘܸܢ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܚܵܝܵܐ ܕܐܵܡܪܹܬ ܠܲܢ، ܕܐܸܢ ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.“ 64ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܐܡܝܼܪܘܼܟ݂. ܐܝܼܢܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡ̣ܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܸܬ ܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܠܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܘܒܹܐܬܵܝܵܐ ܥܲܠܔ ܥܢܵܢܵܐ ܕܫܡܲܝܵܐ.“+

65ܗ̇ܝܓܵܗ ܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܟ̰ܘܼܢܟ̰ܸܪܹܗ ܓ̰ܘܼܠܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܓܕܝܼܦ ܠܹܗ! ܐܚܹܪܢܵܐ ܠܹܐ ܝܘܲܚ ܣܢܝܼܩܹܐ ܠܣܵܗܕܹ̈ܐ، ܐܵܕܝܼܵܐ ܫܡܝܼܥ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܘܼܕܵܦܹܗ. 66”ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܚܲܝܵܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܠܡܵܘܬܵ‌ܐ.“ 67ܗ̇ܝܓܵܗ ܪܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠܔ ܦܵܬܹܗ، ܘܩܲܪܦܸܚܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ، ܘܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܡܵܚܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ.+ 68ܘܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܢܲܒܝܼ ܐܸܠܲܢ، ܡܫܝܼܚܵܐ، ܡܵܢܝܼ ܩܵܡ ܡܵܚܹܐ ܠܘܼܟ݂؟“

ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܒܣܪܒ݂ܐ ܠܝܫܘܥ

ܡܪܩܘܣ 14‏:66‏-72؛ ܠܘܩܐ 22‏:54‏-62؛ ܝܘܚܢܢ 18‏:15‏-18، 25‏-27

69ܐܝܼܢܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܗܘܵܐ ܓܵܘ ܕܵܪܬܵ‌ܐ، ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܠܟܸܣܠܹܗ ܚܕܵܐ ܚܸܕܲܡܬܵ‌ܐ ܘܐܡܝܼܪܵܗ̇ ܐܸܠܹܗ: ”ܐܘܼܦ ܐܲܢ݇ܬ ܥܲܡ ܝܼܫܘܿܥ ܢܵܨܪܵܝܵܐ ܝܘܸܬ ܗܘܵܐ.“ 70ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܣܪܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܩܲܕܡ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܡܘܼܕܝܼ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܲܬ‌ܝ.“ 71ܘܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܒܬܲܪܥܵܐ، ܘܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܸܠܹܗ ܚܕܵܐ ܐܚܹܪܬܵ‌ܐ ܘܐܡܝܼܪܵܗ̇: ”ܐܘܼܦ ܐܵܗܵܐ ܥܲܡ ܝܼܫܘܿܥ ܢܵܨܪܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ.“ 72ܡܸܢܕܪܸܫ ܣܪܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܒܡܵܘܡܝܼܬܵ‌ܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܠܹܐ ܝܵܕܥܹܢ ܠܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ.“ 73ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܕܟܸܠܝܹܐ ܝܗܘܵܘ ܬܵܡܵܐ، ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ: ”ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܐܘܼܦ ܐܲܢ݇ܬ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܝܘܸܬ، ܣܵܒܵܒ ܗܲܡܙܲܡܬܘܼܟ݂ ܡܲܕܘܼܥܹܐ ܝܠܵܗ̇.“ 74ܗ̇ܝܓܵܗ ܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܡܲܚܪܘܼܡܹܐ ܘܠܸܡܝܵܝܵܐ: ”ܠܹܐ ܝܵܕܥܹܢ ܠܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ.“ ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܩܪܹܐ ܠܹܗ ܩܵܪܘܿܝܵܐ. 75ܘܕܟ݂ܝܼܪܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܝܼܫܘܿܥ ܕܐܡܝܼܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܐܸܠܹܗ: ”ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܩܵܪܹܐ ܩܵܪܘܿܝܵܐ ܒܸܬ ܣܵܪܒܹܬ ܠܝܼ ܬܠܵܬ ܓܵܗܹ̈ܐ.“ ܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܠܒܲܕܲܪ ܘܒܟܹܐ ܠܹܗ ܒܡܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ.