Search form

ܡܬ‌ܝ 26:14

ܝܗܘܕܐ ܣܟ݂ܪܝܘܛܐ ܣܦܘܝܐ ܠܝܫܘܥ

ܡܪܩܘܣ 14‏:10‏-11؛ ܠܘܩܐ 22‏:3‏-6

14ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܬܪܸܥܣܲܪ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܫܸܡܹܗ ܝܼܗܘܼܕܵܐ ܣܟܲܪܝܘܿܛܵܐ ܠܟܸܣ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ،