Search form

ܡܬ‌ܝ 26:69

ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܒܣܪܒ݂ܐ ܠܝܫܘܥ

ܡܪܩܘܣ 14‏:66‏-72؛ ܠܘܩܐ 22‏:54‏-62؛ ܝܘܚܢܢ 18‏:15‏-18، 25‏-27

69ܐܝܼܢܵܐ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܗܘܵܐ ܓܵܘ ܕܵܪܬܵ‌ܐ، ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܠܟܸܣܠܹܗ ܚܕܵܐ ܚܸܕܲܡܬܵ‌ܐ ܘܐܡܝܼܪܵܗ̇ ܐܸܠܹܗ: ”ܐܘܼܦ ܐܲܢ݇ܬ ܥܲܡ ܝܼܫܘܿܥ ܢܵܨܪܵܝܵܐ ܝܘܸܬ ܗܘܵܐ.“