Search form

ܡܬ‌ܝ 27:19

19ܘܟܲܕ ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܗܘܵܐ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܥܲܠܔ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܕܝܼܘܵܢ، ܫܘܼܕܸܪܵܗ̇ ܒܲܟ݂ܬܹܗ ܚܲܒܪܵܐ ܐܸܠܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܠܘܼܟ݂ ܫܘܼܠܵܐ ܒܗ̇ܘ ܙܲܕܝܼܩܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܐܸܕܝܘܿܡ ܓܵܘ ܚܸܠܡܝܼ ܪܵܒܵܐ ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܸܪܝܼ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ.“