Search form

ܡܬ‌ܝ 27:24

24ܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܕܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܡܲܢܬܘܼܝܹܐ، ܐܸܠܵܐ ܫܓ݂ܘܼܫܝܵܐ ܒܘܼܫ ܒܸܙܝܵܕܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܡ̈ܝܼܵܐ ܘܚܘܼܠܸܠܔ ܠܹܗ ܐܝܼܕܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܩܲܕܡ ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܕܟܸܢܫܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܦܪܝܼܩ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܕܸܡܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܙܲܕܝܼܩܵܐ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܚܙܹܝܡܘܼܢ ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ.“