Search form

ܡܬ‌ܝ 27:29

29ܘܓܕܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܟܸܬܘܹ̈ܐ ܘܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܒܪܹܝܫܹܗ، ܘܙܹܠܵܐ ܒܐܝܼܕܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ، ܘܒܪܝܼܟ ܠܗܘܿܢ ܩܲܕܡܘܼܗ‌ܝ ܥܲܠܔ ܒܸܪ̈ܟܵܟܵܝܗ‌ܝ، ܘܡܘܼܣܚܸܪܗܘܿܢ ܒܝܼܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܫܠܵܡܵܐ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ.“