Search form

ܡܬ‌ܝ 27:31

31ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܡܘܼܣܚܸܪܗܘܿܢ ܒܝܼܹܗ، ܫܘܼܠܸܚ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܓ̰ܘܼܒܵܐ ܘܡܘܼܠܒܸܫ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܓ̰ܘܼܠܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܠܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܕܦܵܐܹܫ ܙܩܝܼܦܵܐ.