Search form

ܡܬ‌ܝ 28:7

7”ܙܹܠ݇ܡܘܼܢ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ ܘܐܡܘܿܪܘܼܢ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܕܩܝܼܡ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ، ܘܒܸܬ ܐܵܙܹܠܔ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܓܠܝܼܠܵܐ، ܬܵܡܵܐ ܒܸܬ ܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܠܹܗ. ܗܵܐ ܐܡܝܼܪܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.“