Search form

ܡܬ‌ܝ 5:30

30”ܘܐܸܢ ܐܝܼܕܘܼܟ݂ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܥܸܠܬܵ‌ܐ ܕܬܘܼܪܩܵܠܵܐ ܐܸܠܘܼܟ݂، ܩܛܹܥ ܠܵܗ̇ ܘܪܲܦܝܼ ܠܵܗ̇ ܡܸܢܘܼܟ݂، ܣܵܒܵܒ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܕܛܵܠܹܩ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܦܲܓ݂ܪܘܼܟ݂، ܘܠܵܐ ܟܠܹܗ ܦܲܓ݂ܪܘܼܟ݂ ܦܵܐܹܫ ܕܸܪܝܵܐ ܓܵܘ ܓܹܗܲܢܵܐ.