Search form

ܡܬ‌ܝ 6

ܐܪܘܢܐ ܫܪܝܪܐ

1”ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܗܸܫܝܲܪ، ܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܐܸܪܘܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܲܕܡ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ، ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܚܸܙܝܹܐ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ، ܐܸܢ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ، ܠܲܝܬ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܫܡܲܝܵܐ. 2”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܥܵܒ݂ܕܹܬ ܐܸܪܘܵܢܵܐ، ܠܵܐ ܡܲܕܥܸܬ ܠܹܗ ܐܸܪܘܵܢܘܼܟ݂ ܒܡܚܵܝܬܵ‌ܐ ܕܩܲܪܢܵܐ ܩܲܕܡܵܐ ܩܲܕܡܘܼܟ݂، ܐܲܝܟ݂ ܕܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܡܲܫܦܸܪ̈ܵܢܹܐ ܒܟܢܘܼܫܝܵܬܹ̈‌ܐ ܘܒܥܵܠܘܿܠܹ̈ܐ، ܕܦܵܝܫܝܼ ܚܩܝܼܪܹܐ ܒܝܲܕ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܐܵܢܝܼ ܩܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪܥܵܢܵܝܗ‌ܝ. 3”ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܢ݇ܬ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܥܵܒ݂ܕܹܬ ܐܸܪܘܵܢܵܐ، ܠܵܐ ܫܵܒ݂ܩܹܬ ܣܸܡܵܠܘܼܟ݂ ܝܵܕܥܵܐ ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܲܡܝܼܢܘܼܟ݂، 4”ܕܗܵܘܹܐ ܐܸܪܘܵܢܘܼܟ݂ ܒܛܸܫܘܵܐ، ܘܒܵܒܘܼܟ݂ ܕܟܹܐ ܚܵܙܹܐ ܒܛܸܫܘܵܐ، ܗ̇ܘ ܒܸܬ ܦܵܪܹܥ ܠܘܼܟ݂ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ.

ܡܠܦܬ‌ܐ ܒܘܬ ܨܠܘܬ‌ܐ

ܠܘܩܐ 11‏:2‏-4

5”ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܨܲܠܹܝܬ ܨܠܘܿܬܵ‌ܐ، ܠܵܐ ܗܵܘܹܝܬ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܫܦܸܪ̈ܵܢܹܐ، ܐܵܢܝܼ ܕܟܹܐ ܡܲܚܸܒܝܼ ܟܵܠܝܼ ܠܨܲܠܘܼܝܹܐ ܒܟܢܘܼܫܝܵܬܹ̈‌ܐ ܘܒܩܘܼܪ̈ܢܝܼܵܬܹ‌ܐ ܕܥܵܠܘܿܠܹ̈ܐ، ܕܦܵܝܫܝܼ ܚܸܙܝܹܐ ܒܐܢܵܫܹ̈ܐ. ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܐܵܢܝܼ ܩܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪܥܵܢܵܝܗ‌ܝ. 6”ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܢ݇ܬ ܐܝܼܡܲܢ ܕܨܲܠܹܝܬ ܨܠܘܿܬܵ‌ܐ، ܥܒ݂ܘܿܪ ܠܟܘܼܚܬܘܼܟ݂، ܘܐܟ̰ܘܿܡ ܬܲܪܥܘܼܟ݂، ܘܨܲܠܝܼ ܩܵܐ ܒܵܒܘܼܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܒܛܸܫܘܵܐ، ܘܒܵܒܘܼܟ݂ ܕܟܹܐ ܚܵܙܹܐ ܒܛܸܫܘܵܐ، ܗ̇ܘ ܒܸܬ ܦܵܪܹܥ ܠܘܼܟ݂ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ. 7”ܐܝܼܡܲܢ ܕܨܲܠܹܝܬܘܿܢ ܨܠܘܿܬܵ‌ܐ، ܠܵܐ ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܒܸܬܢܵܝܵܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܢܦܹ̈ܐ، ܐܲܝܢܝܼ ܕܟܹܐ ܚܵܫܒ݂ܝܼ ܕܒܗܲܡܙܲܡܬܵ‌ܐ ܪܵܒܵܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܫܡܝܼܥܹܐ. 8”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܠܵܐ ܕܵܡܹܝܬܘܿܢ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ، ܣܵܒܵܒ ܒܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܹܐ ܝܵܕܹܥ ܠܡܘܼܕܝܼ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ، ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܹܗ. 9”ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܨܲܠܹܝܡܘܼܢ ܨܠܘܿܬܵ‌ܐ:

ܒܵܒܲܢ ܕܒܫܡܲܝܵܐ، ܦܵܐܹܫ ܡܩܘܼܕܫܵܐ ܫܸܡܘܼܟ݂،

10ܐܵܬܝܵܐ ܡܲܠܟܘܼܬܘܼܟ݂، ܗܵܘܹܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܘܼܟ݂، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܒܫܡܲܝܵܐ ܐܘܼܦ ܒܐܲܪܥܵܐ.

11ܗܲܒ݂ܠܔ ܠܲܢ ܠܲܚܡܵܐ ܕܣܘܼܢܩܵܢܲܢ ܐܸܕܝܘܿܡ ܝܵܘܡܵܐ.

12ܘܫܒ݂ܘܿܩ ܐܸܠܲܢ ܕܵܝܢܲܢ̈، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܲܢ ܠܐܵܢܝܼ ܕܕܵܝܢܵܢܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܐܸܠܲܢ.

13ܠܵܐ ܡܲܥܒܸܪܸܬ ܠܲܢ ܠܢܸܣܝܘܿܢܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܦܲܨܝܼ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܕܝܼܘܼܟ݂ ܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܚܲܝܠܵܐ، ܘܬܸܫܒܘܿܚܬܵ‌ܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. ܐܵܡܹܝܢ. 14”ܣܵܒܵܒ ܐܸܢ ܦܲܚܠܝܼܬܘܿܢ ܠܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܓܢܵܗܵܝ̈ܗ‌ܝ، ܐܘܼܦ ܒܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܫܡܲܝܵܐ ܒܸܬ ܦܲܚܸܠܔ ܠܓܢܵܗܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ. 15”ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܠܵܐ ܦܲܚܠܝܼܬܘܿܢ ܠܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܓܢܵܗܵܝ̈ܗ‌ܝ، ܐܘܼܦ ܒܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܫܡܲܝܵܐ ܠܹܐ ܦܲܚܸܠܔ ܠܓܢܵܗܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ.

ܡܠܦܬ‌ܐ ܒܘܬ ܨܘܡܐ

16”ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܨܵܝܡܝܼܬܘܿܢ، ܠܵܐ ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܚܲܫܵܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܫܦܸܪ̈ܵܢܹܐ، ܐܵܢܝܼ ܕܟܹܐ ܡܲܣܪܝܼ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܗ‌ܝ، ܕܡܲܒܝܸܢܝܼ ܠܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܨܝܼܡܹܐ ܝܢܵܐ. ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܐܵܢܝܼ ܩܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪܥܵܢܵܝܗ‌ܝ. 17”ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܢ݇ܬ ܐܝܼܡܲܢ ܕܨܵܝܡܹܬ، ܚܲܠܸܠܔ ܦܵܬܘܼܟ݂ ܘܡܫܘܿܚ ܪܹܝܫܘܼܟ݂، 18”ܕܠܵܐ ܡܲܒܝܸܢܸܬ ܠܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܨܝܼܡܵܐ ܝܘܸܬ، ܐܸܠܵܐ ܠܒܵܒܘܼܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܒܛܸܫܘܵܐ، ܘܒܵܒܘܼܟ݂ ܕܟܹܐ ܚܵܙܹܐ ܒܛܸܫܘܵܐ، ܗ̇ܘ ܒܸܬ ܦܵܪܹܥ ܠܘܼܟ݂ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ.

ܣܝܡܬ̈‌ܐ ܕܓܘ ܫܡܝܐ

ܠܘܩܐ 12‏:33‏-34

19”ܠܵܐ ܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܝܼܡܵܬܹ̈‌ܐ ܒܐܲܪܥܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܪܲܝܬܵ‌ܐ ܘܐܸܟ݂ܠܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܪܸܒ݂ܝܼ، ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܓܹܢܵܒܹ̈ܐ ܟܹܐ ܒܵܙܥܝܼ ܘܓܵܢܒ݂ܝܼ. 20”ܐܸܠܵܐ ܡܲܬܒ݂ܘܼܢ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܝܼܡܵܬܹ̈‌ܐ ܒܫܡܲܝܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܠܵܐ ܡܪܲܝܬܵ‌ܐ ܘܠܵܐ ܐܸܟ݂ܠܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܪܸܒ݂ܝܼ، ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܓܹܢܵܒܹ̈ܐ ܠܹܐ ܒܵܙܥܝܼ ܘܠܹܐ ܓܵܢܒ݂ܝܼ. 21ܣܵܒܵܒ ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܣܝܼܡܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ، ܬܵܡܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܐܘܼܦ ܠܸܒܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܥܝܢܐ ܒܗܪܐ ܕܦܓ݂ܪܐ ܝܠܗ̇

ܠܘܩܐ 11‏:34‏-36

22”ܒܲܗܪܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܐ ܥܲܝܢܵܐ ܝܠܵܗ̇. ܗܵܕܟ݂ܵܐ، ܐܸܢ ܥܲܝܢܘܼܟ݂ ܗܵܘܝܵܐ ܕܟ݂ܝܼܬܵ‌ܐ، ܟܠܹܗ ܦܲܓ݂ܪܘܼܟ݂ ܒܲܗܪܵܢܵܐ ܝܠܹܗ. 23”ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܥܲܝܢܘܼܟ݂ ܒܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇، ܟܠܹܗ ܦܲܓ݂ܪܘܼܟ݂ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܚܸܫܟܵܢܵܐ. ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ، ܐܸܢ ܒܲܗܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܓܵܘܘܼܟ݂ ܚܸܫܟܵܢܵܐ ܝܠܹܗ، ܚܸܫܟܘܼܟ݂ ܟܡܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ!

24”ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܦܵܠܹܚ ܠܬܪܹܝ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬܹ‌ܐ، ܣܵܒܵܒ ܝܲܢ ܠܚܲܕ ܒܸܬ ܣܵܢܹܐ ܘܠܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ ܒܸܬ ܡܲܚܸܒ؛ ܝܲܢ ܒܸܬ ܡܝܲܩܸܪ ܠܚܲܕ ܘܠܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ ܒܸܬ ܡܲܣܠܹܐ. ܠܹܐ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܦܵܠܚܝܼܬܘܿܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܠܙܘܼܙܵܐ.

ܠܐ ܐܟ݂ܠܝܬܘܢ ܚܡ

ܠܘܩܐ 12‏:22‏-34

25”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܠܵܐ ܐܵܟ݂ܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܡ ܒܘܼܬ ܚܲܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܐܵܟ݂ܠܝܼܬܘܿܢ ܘܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܫܵܬܹܝܬܘܿܢ، ܘܠܵܐ ܒܘܼܬ ܦܲܓ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܠܵܒ݂ܫܝܼܬܘܿܢ. ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܵܢܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵ‌ܐ، ܘܦܲܓ݂ܪܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵ‌ܐ؟ 26”ܓܲܫܩܘܼܢ ܒܛܲܝܪܹ̈ܐ ܕܫܡܲܝܵܐ: ܠܹܐ ܙܵܪܥܝܼ ܘܠܹܐ ܚܵܨܕܝܼ، ܘܠܹܐ ܓ̰ܲܡܥܝܼ ܓܵܘ ܐܲܢܒܵܪܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܫܡܲܝܵܐ ܟܹܐ ܬܲܪܣܹܐ ܠܗܘܿܢ. ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ؟ 27”ܐܲܝܢܝܼ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܟܡܵܐ ܕܐܵܟܹܠܔ ܚܲܡ ܒܩܸܫܝܘܼܬܵ‌ܐ ܡܵܨܹܐ ܡܲܙܝܸܕ ܥܲܠܔ ܩܵܘܡܬܹܗ ܚܕܵܐ ܝܲܡܝܼܢܵܐ؟ 28”ܘܩܵܡܘܿܕܝܼ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܹܐܟ݂ܵܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܡ ܒܘܼܬ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵ‌ܐ؟ ܓܲܫܩܘܼܢ ܒܫܘܿܫܲܢܹ̈ܐ ܕܕܸܫܬܵ‌ܐ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܓܲܪܘܸܣܝܼ؛ ܠܹܐ ܦܵܠܚܝܼ ܘܠܹܐ ܥܵܙܠܝܼ، 29”ܐܝܼܢܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܐܘܼܦ ܫܠܹܝܡܘܿܢ ܒܟܠܹܗ ܚܸܩܪܹܗ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܠܒ݂ܝܼܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ. 30”ܐܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܟܹܐ ܡܲܠܒܸܫ ܠܓܸܠܵܐ ܕܚܲܩܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܩܵܐ ܚܲܕ ܝܵܘܡܵܐ، ܘܩܲܝܕܵܡܬܵ‌ܐ ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܕܸܪܝܵܐ ܒܬܲܢܘܼܪܵܐ، ܠܹܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܠܒܸܫ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܵܐ ܒܵܨܘܿܪܹ̈ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ؟ 31”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܠܵܐ ܐܵܟ݂ܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܡ ܘܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ: ’ܡܘܼܕܝܼ ܐܵܟ݂ܠܲܚ؟‘ ܝܲܢ: ’ܡܘܼܕܝܼ ܫܵܬܲܚ؟‘ ܝܲܢ: ’ܡܘܼܕܝܼ ܠܵܒ݂ܫܲܚ؟‘ 32”ܣܵܒܵܒ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܢܹܐ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ ܟܹܐ ܛܵܠܒܝܼ ܠܗܘܿܢ؛ ܐܝܼܢܵܐ ܒܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܫܡܲܝܵܐ ܟܹܐ ܝܵܕܹܥ ܕܐܘܼܦ ܐܲܚܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܢܹܐ. 33”ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬܹܗ، ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܢܹܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܙܝܸܕܹܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. 34”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܠܵܐ ܐܵܟ݂ܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܡ ܒܘܼܬ ܩܲܝܕܵܡܬܵ‌ܐ، ܣܵܒܵܒ ܩܲܝܕܵܡܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܬܲܚܡܸܢܵܐ ܒܘܼܬ ܓܵܢܘܼܗ̇. ܡܵܠܝܵܢܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܝܼܫܬܵ‌ܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܩܵܐ ܓܵܢܹܗ.