Search form

ܡܬ‌ܝ 9

ܝܫܘܥ ܒܣܘܡܐ ܐܢܫܐ ܫܦܝܠܐ

ܡܪܩܘܣ 2‏:1‏-12؛ ܠܘܩܐ 5‏:17‏-26

1ܘܐܣܝܼܩ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܓܵܘ ܓܵܡܝܼ، ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܗ̇ܘ ܡܲܪܙܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܹܗ. 2ܘܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܚܲܕ ܫܦܝܼܠܵܐ ܕܸܪܝܵܐ ܒܫܘܝܼܬܵ‌ܐ. ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܝܗ‌ܝ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܠܗ̇ܘ ܫܦܝܼܠܵܐ: ”ܗܘܝܼ ܠܸܒܵܢܵܐ ܒܪܘܿܢܝܼ، ܦܘܼܚܠܹܐ ܝܢܵܐ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܚܛܝܼܵܬܘܼ̈ܟ݂.“ 3ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܓܵܘ ܓܵܢܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܵܗܵܐ ܒܸܓܕܵܦܵܐ ܝܠܹܗ.“ 4ܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܚܘܼܫܵܒ݂ܵܝ̈ܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܝܼܫܬܵ‌ܐ ܒܠܸܒܵܘܟ݂ܘܿܢ؟ 5”ܐܲܝܢܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܒܘܼܫ ܦܫܘܼܩܬܵ‌ܐ ܠܹܐܡܵܪܵܐ: ’ܦܘܼܚܠܹܐ ܝܢܵܐ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܚܛܝܼܵܬܘܼ̈ܟ݂،‘ ܝܲܢ ܠܹܐܡܵܪܵܐ: ’ܩܘܼܡ ܚܕܘܿܪ؟‘ 6”ܐܝܼܢܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܕܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܦܲܚܸܠܔ ܚܛܝܼܵܬܹ̈‌ܐ.“ ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܡܝܼܪܹܗ ܠܗ̇ܘ ܫܦܝܼܠܵܐ: ”ܩܘܼܡ، ܫܩܘܿܠܔ ܫܘܝܼܬܘܼܟ݂، ܘܙܹܠܔ݇ ܠܒܲܝܬܘܼܟ݂.“ 7ܘܩܝܼܡ ܠܹܗ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܒܲܝܬܹܗ. 8ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ، ܙܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ، ܘܫܘܼܒܸܚ ܠܗܘܿܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܠܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ.

ܡܫܝܚܐ ܒܩܪܝܐ ܠܡܬ‌ܝ

ܡܪܩܘܣ 2‏:13‏-17؛ ܠܘܩܐ 5‏:27‏-32

9ܘܟܲܕ ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ، ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܫܸܡܹܗ ܡܲܬܲ‌ܝ، ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܒܒܹܝܬ ܡܵܟ݂ܣܹ̈ܐ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܬܵ‌ܐ ܒܵܬܪܝܼ.“ ܩܝܼܡ ܠܹܗ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܒܵܬܪܹܗ. 10ܘܟܲܕ ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܗܘܵܐ ܠܣܘܼܦܪܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܡܲܬܲ‌ܝ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܡܵܟ݂ܣܹ̈ܐ ܘܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܘܝܬܝܼܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠܔ ܣܘܼܦܪܵܐ ܥܲܡ ܝܼܫܘܿܥ ܘܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ. 11ܟܲܕ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ، ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܥܲܡ ܡܵܟ݂ܣܹ̈ܐ ܘܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܒܹܐܟ݂ܵܠܵܐ ܝܠܹܗ ܪܲܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ؟“ 12ܘܟܲܕ ܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܠܐܵܣܝܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܒܚܘܼܠܡܵܢܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܡܪܝܼܥܹܐ ܝܢܵܐ. 13”ܙܹܠ݇ܡܘܼܢ ܘܝܠܘܿܦܘܼܢ ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܹܗ: ’ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܟܹܐ ܒܵܥܹܝܢ، ܘܠܵܐ ܕܸܒ݂ܚܵܐ.‘ ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܵܐ ܠܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܝܼ ܕܩܵܪܹܝܢ ܠܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ، ܐܸܠܵܐ ܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ.“+

ܒܘܩܪܐ ܒܘܬ ܨܘܡܐ

ܡܪܩܘܣ 2‏:18‏-22؛ ܠܘܩܐ 5‏:33‏-39

14ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܐܲܚܢܲܢ ܘܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܟܹܐ ܨܵܝܡܲܚ ܪܵܒܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܟ݂ ܠܹܐ ܨܵܝܡܝܼ؟“ 15ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ، ܟܹܐ ܡܵܨܝܼ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܓܢܘܿܢܵܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܬܵܥܙܝܼ ܟܡܵܐ ܕܚܸܬܢܵܐ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܝܠܹܗ؟ ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܬ ܐܵܬ‌ܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܵܐܹܫ ܫܩܝܼܠܵܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܚܸܬܢܵܐ، ܘܗ̇ܝܓܵܗ ܒܸܬ ܨܵܝܡܝܼ. 16”ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܹܐ ܕܵܪܹܐ ܥܵܪܵܝܬܵ‌ܐ ܚܲܕܬܵ‌ܐ ܥܲܠܔ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵ‌ܐ ܒܠܝܼܬܵ‌ܐ، ܕܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܓܵܪܫܵܐ ܥܵܪܵܝܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵ‌ܐ، ܘܒܸܙܥܵܐ ܒܘܼܫ ܓܲܪܘܸܣ. 17”ܘܐܢܵܫܹ̈ܐ ܠܹܐ ܕܵܪܝܼ ܚܲܡܪܵܐ ܚܵܕܬܵ‌ܐ ܓܵܘ ܓܘܼܕܹ̈ܐ ܒܸܠܝܹ̈ܐ، ܕܠܵܐ ܦܵܪܛܝܼ ܓܘܼܕܹ̈ܐ، ܘܫܵܦܹܟ݂ ܚܲܡܪܵܐ، ܘܚܵܪܒ݂ܝܼ ܓܘܼܕܹ̈ܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܕܵܪܝܼ ܚܲܡܪܵܐ ܚܵܕܬܵ‌ܐ ܓܵܘ ܓܘܼܕܹ̈ܐ ܚܵܕܬܹ̈‌ܐ، ܕܗܵܕܟ݂ܵܐ ܬܸܪܘܵܝ ܦܵܝܫܝܼ ܢܛܝܼܪܹܐ.“

ܡܫܝܚܐ ܒܣܘܡܐ ܒܟ݂ܬ‌ܐ ܡܪܝܥܬ‌ܐ ܘܡܚܘܝܐ ܒܪܬ‌ܐ ܡܝܬܬ‌ܐ

ܡܪܩܘܣ 5‏:21‏-43؛ ܠܘܩܐ 8‏:40‏-56

18ܟܲܕ ܝܼܫܘܿܥ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܗܘܵܐ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܘܣܓ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܒܪܵܬ‌ܝܼ ܐܵܕܝܼܵܐ ܡܝܼܬ ܠܵܗ̇، ܐܝܼܢܵܐ ܬܵ‌ܐ ܘܡܲܬܸܒ݂ ܐܝܼܕܘܼܟ݂ ܥܲܠܘܼܗ̇ ܘܒܸܬ ܚܵܝܵܐ.“ 19ܩܝܼܡ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ، ܘܥܲܡܹܗ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪܹܗ. 20ܘܗܵܐ ܚܕܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܗܘܵܐ ܕܸܡܘܼܗ̇ ܩܵܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܫܸܢܹ̈ܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪܹܗ، ܘܕܩܝܼܪܵܗ̇ ܒܫܸܦܘܼܠܵܐ ܕܠܒ݂ܝܼܫܬܹܗ. 21ܣܵܒܵܒ ܐܡܝܼܪܵܗ̇ ܒܓܵܢܘܼܗ̇: ”ܐܵܦܸܢ ܒܠܒ݂ܝܼܫܬܹܗ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܕܵܩܪܵܢ، ܒܸܬ ܦܵܝܫܵܢ ܒܣܝܼܡܬܵ‌ܐ.“ 22ܘܦܬܝܼܠܔ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܚܸܙܝܵܐ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܘܼܗ̇: ”ܗܘܝܼ ܠܸܒܵܢܬܵ‌ܐ ܒܪܵܬ‌ܝܼ، ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܟ݂ܝ ܩܵܡ ܡܲܚܝܼܵܐ ܠܵܟ݂ܝ.“ ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܒܣܝܼܡܬܵ‌ܐ ܗ̇ܝ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ. 23ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܫܲܠܝܼܛܵܐ، ܘܚܙܹܐ ܠܹܗ ܠܡܵܚܝܵܢܹ̈ܐ ܕܫܲܒܝܼܒܹ̈ܐ ܘܟܸܢܫܵܐ ܫܓ݂ܝܼܫܹܐ، 24ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܦܠܘܿܛܘܼܢ. ܒܪܵܬܵ‌ܐ ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܝܼܬܬܵ‌ܐ، ܐܸܠܵܐ ܕܡܝܼܟ݂ܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇.“ ܘܓܚܝܼܟ ܠܗܘܿܢ ܒܝܼܹܗ. 25ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܦܘܼܠܸܛ ܠܹܗ ܠܟܸܢܫܵܐ، ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܘܕܒ݂ܝܼܩ ܠܹܗ ܒܐܝܼܕܘܼܗ̇، ܘܩܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܗ̇ܝ ܒܪܵܬܵ‌ܐ. 26ܘܦܪܝܼܣ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܚܲܒܪܵܐ ܒܟܠܵܗ̇ ܗ̇ܝ ܐܲܪܥܵܐ.

ܒܣܡܬ‌ܐ ܕܬܪܝ ܣܡܝ̈ܐ

27ܘܟܲܕ ܫܘܼܢܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ، ܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪܹܗ ܬܪܹܝ ܣܸܡܝܹ̈ܐ، ܡܲܩܘܘܼܚܹܐ ܘܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܥܒ݂ܘܿܕ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܠܲܢ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ.“ 28ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ، ܩܘܼܪܒܸܢܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܐܵܢܝܼ ܣܸܡܝܹ̈ܐ. ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܵܨܹܝܢ ܐܵܢܵܐ ܥܵܒ݂ܕܹܢ ܐܵܗܵܐ؟“ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܗܹܐ ܡܵܪܲܢ.“ 29ܗ̇ܝܓܵܗ ܕܩܝܼܪܹܗ ܒܥܲܝ̈ܢܵܝܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܐܲܝܟ݂ ܕܗܘܼܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܘܹܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.“ 30ܘܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ. ܘܩܲܫܝܵܐܝܼܬ ܣܘܼܦܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܚܙܹܝܡܘܼܢ ܕܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܵܐ ܝܵܕܹܥ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ.“ 31ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܘܦܪܝܼܣ ܠܗܘܿܢ ܐܵܗܵܐ ܚܲܒܪܵܐ ܒܟܠܵܗ̇ ܗ̇ܝ ܐܲܪܥܵܐ.

ܒܣܡܬ‌ܐ ܕܚܕ ܠܥܠܐ

32ܘܟܲܕ ܒܸܦܠܵܛܵܐ ܝܗܘܵܘ ܝܼܫܘܿܥ ܘܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܚܲܕ ܚܲܪܫܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܒܝܼܹܗ ܫܹܐܕܵܐ. 33ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܦܘܼܠܛܵܐ ܫܹܐܕܵܐ، ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܚܲܪܫܵܐ. ܘܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܗܘܿܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܚܲܕ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܠܲܝܬ ܦܝܼܫܵܐ ܚܸܙܝܵܐ ܓܵܘ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ.“ 34ܐܝܼܢܵܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܒܝܲܕ ܓܘܼܪܵܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܦܲܠܘܼܛܹܐ ܝܠܹܗ ܫܹܐܕܹ̈ܐ.“

ܝܫܘܥ ܒܥܒ݂ܕܐ ܪ̈ܚܡܐ ܥܠܔ ܟܢܫ̈ܐ

35ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܒܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܕܝܼܢܵܬܹ̈‌ܐ ܘܒܡܵܬܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܡܲܠܘܼܦܹܐ ܒܟܢܘܼܫܝܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ، ܘܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܒܲܣܘܼܡܹܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܟܘܼܪ̈ܗܵܢܹܐ ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܲܪ̈ܥܹܐ. 36ܘܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ، ܪܘܼܚܸܡ ܠܹܗ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ، ܕܫܘܼܪܫܝܼܹܐ ܝܗܘܵܘ ܘܫܸܪܝܹܐ، ܐܲܝܟ݂ ܥܸܪ̈ܒܹܐ ܕܠܲܝܬ ܠܗܘܿܢ ܪܵܥܝܵܐ.+ 37ܐܡܝܼܪܹܗ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܚܸܨܕܵܐ ܪܵܒܵܐ ܝܠܹܗ، ܘܦܵܥ̈ܠܹܐ ܒܵܨܘܿܪܹ̈ܐ ܝܢܵܐ. 38”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܡ̣ܢ ܡܵܪܵܐ ܕܚܸܨܕܵܐ، ܕܫܲܕܸܪ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܠܚܸܨܕܹܗ.“