Search form

ܪ̈ܗܘܡܝܐ 1:16

ܚܝܠܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ

16ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܸܢܟ݂ܵܦܵܐ ܒܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܣܵܒܵܒ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܟܠܔ ܕܗܲܡܸܢ، ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܠܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘܗ̇ܝܓܵܗ ܠܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ.