Search form

ܪ̈ܗܘܡܝܐ 11

ܦܪ̈ܝܩܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠܔ

1ܒܲܩܘܼܪܹܐ ܝܘܸܢ، ܪܘܼܦܹܐ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܥܲܡܹܗ؟ ܚܵܣ ܠܝܼ. ܐܘܼܦ ܐܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ ܝܼܘܸܢ، ܡ̣ܢ ܙܲܪܥܵܐ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ، ܡ̣ܢ ܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ. 2ܠܵܐ. ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܪܘܼܦܹܐ ܠܹܗ ܠܥܲܡܹܗ، ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܝܕܝܼܥ ܠܹܗ. ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܡܘܼܕܝܼ ܐܡܝܼܪܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܒܘܼܬ ܐܹܠܝܼܵܐ؟ ܟܲܕ ܒܸܩܒ݂ܵܠܵܐ ܝܗܘܵܐ ܐܹܠܝܼܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܘܼܬ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ ܐܡܝܼܪܹܗ:

3ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ، ܩܛܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܢܒ݂ܝܼܘܼ̈ܟ݂ ܘܬܠܝܼܚ ܠܗܘܿܢ ܠܡܲܕܒܚܘܼ̈ܟ݂. ܦܝܼܫܵܐ ܝܘܸܢ ܐܵܢܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܝܼ، ܘܓ̰ܲܪܘܼܒܹܐ ܝܢܵܐ ܕܐܘܼܦ ܐܸܠܝܼ ܩܵܛܠܝܼ.+

4ܐܝܼܢܵܐ ܡܘܼܕܝܼ ܝܗܘܵܐ ܓ̰ܘܼܘܵܒ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܠܹܗ؟

ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ ܝܘܸܢ ܩܵܐ ܓܵܢܝܼ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ، ܐܵܢܝܼ ܕܠܹܐ ܝܢܵܐ ܣܓ݂ܝܼܕܹܐ ܠܒܲܥܠܵܐ.+

5ܐܘܼܦ ܐܵܕܝܼܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܣܵܗܡܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܦܝܼܫܵܐ ܓܘܼܒܝܵܐ ܒܝܲܕ ܫܵܦܵܩܲܬ. 6ܒܵܣ ܐܸܢ ܝܼܠܹܗ ܒܫܵܦܵܩܲܬ، ܐܚܹܪܢܵܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܒܦܘܼܠܚܵܢܵܐ. ܘܐܸܢ ܝܼܠܹܗ ܒܦܘܼܠܚܵܢܵܐ، ܫܵܦܵܩܲܬ ܐܚܹܪܢܵܐ ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܫܵܦܵܩܲܬ. 7ܒܵܣ ܕܵܐܟ݂ܝܼ؟ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܛܥܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܐܸܠܹܗ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ ܠܵܐ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܓܘܼܒܝܹ̈ܐ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܗܘܿܢ. ܘܐܵܢܝܼ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܡܘܼܩܫܝܼܹܐ ܠܸܒܵܝܗ‌ܝ. 8ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ:

ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܪܘܼܚܵܐ ܕܫܸܢܬܵ‌ܐ، ܘܥܲܝ̈ܢܹܐ ܕܠܵܐ ܚܵܙܝܼ، ܘܢܵܬܝܵܬܹ̈‌ܐ ܕܠܵܐ ܫܵܡܥܝܼ، ܗܲܠܔ ܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ.+

9ܐܘܼܦ ܕܵܘܝܼܕ ܐܡܝܼܪܹܗ:

ܗܵܘܹܐ ܦܵܬܘܿܪܵܝܗ‌ܝ ܦܲܚܵܐ ܘܢܸܫܒ݂ܵܐ، ܘܗܵܘܹܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܝܗ‌ܝ ܟܹܐܦܵܐ ܕܬܲܪܩܲܠܬܵ‌ܐ.

10ܚܲܫܟܸܢܝܼ ܥܲܝ̈ܢܵܝܗ‌ܝ ܕܠܵܐ ܚܵܙܝܼ، ܘܚܲܨܵܝܗ‌ܝ ܗܵܘܹܐ ܟܝܼܦܵܐ ܒܟܠܔ ܙܲܒ݂ܢܵܐ.+

ܦܘܪܩܢܐ ܕܐܡܘܬ̈‌ܐ

11ܡܸܢܕܪܸܫ ܒܲܩܘܼܪܹܐ ܝܘܸܢ: ܢܦܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ، ܘܠܹܐ ܡܵܨܝܼ ܕܵܝܪܝܼ ܐܚܹܪܢܵܐ؟ ܚܵܣ ܠܝܼ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܢܦܵܠܬܵ‌ܐ ܕܝܼܵܝܗ‌ܝ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܠܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܕܐܵܢܝܼ ܒܲܚܸܠܝܼ. 12ܐܸܢ ܓܢܵܗܵܝܗ‌ܝ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܘܼܪܟܬܵ‌ܐ ܠܥܵܠܡܵܐ، ܘܚܘܼܣܪܵܢܵܝܗ‌ܝ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܘܼܪܟܬܵ‌ܐ ܠܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܟܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܡܸܠܝܘܼܬܵܝܗ‌ܝ ܒܸܬ ܡܲܝܬܝܵܐ ܒܘܼܪܟܬܵ‌ܐ! 13ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܝܘܸܢ ܠܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܟܹܐ ܡܝܲܩܪܸܢ ܠܚܸܠܡܲܬ‌ܝܼ، 14ܕܩܵܘܡܵܐ ܕܡܲܥܒܸܪܸܢ ܒܩܲܝܪܲܬ ܠܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܝܼ، ܘܦܲܪܩܸܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ. 15ܣܵܒܵܒ ܐܸܢ ܡܲܣܠܲܝܬܵܝܗ‌ܝ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܣܲܙܓܲܪܬܵ‌ܐ ܠܥܵܠܡܵܐ، ܡܘܼܕܝܼ ܒܘܼܬ ܩܲܒܲܠܬܵܝܗ‌ܝ، ܠܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ؟ 16ܐܸܢ ܪܹܝܫܝܼܬܵ‌ܐ ܕܠܲܝܫܵܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇، ܐܘܼܦ ܓܒ݂ܝܼܠܬܵ‌ܐ ܕܡܸܢܘܼܗ̇ ܩܲܕܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇. ܘܐܸܢ ܥܸܩܪܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ، ܐܘܼܦ ܦܲܥܘܵܢܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܝܢܵܐ. 17ܐܝܼܢܵܐ ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܦܲܥܘܵܢܹ̈ܐ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܫܡܝܼܛܹܐ، ܘܐܲܢ݇ܬ ܕܝܼܘܸܬ ܙܲܝܬܵ‌ܐ ܕܒܲܪܝܼܵܐ ܦܝܼܫ ܠܘܼܟ݂ ܦܘܼܛܪܸܡܵܐ ܓܵܘܵܝܗ‌ܝ، ܘܗܘܹܐ ܠܘܼܟ݂ ܫܲܪܝܼܟܵܐ ܒܥܸܩܪܵܐ ܘܛܥܘܼܢܬܵ‌ܐ ܕܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܙܲܝܬܵ‌ܐ. 18ܠܵܐ ܥܵܒ݂ܕܹܬ ܫܘܼܒ݂ܗܵܪܵܐ ܥܲܠܔ ܦܲܥܘܵܢܹ̈ܐ. ܐܸܢ ܥܵܒ݂ܕܹܬ ܫܘܼܒ݂ܗܵܪܵܐ، ܕܟ݂ܘܿܪ ܕܠܹܐ ܝܘܸܬ ܐܲܢ݇ܬ ܛܥܝܼܢܵܐ ܠܘܲܪ̈ܝܼܕܹܐ ܐܝܼܢܵܐ ܘܲܪ̈ܝܼܕܹܐ ܛܥܝܼܢܘܼܟ݂ ܝܼܢܵܐ. 19ܐܲܢ݇ܬ ܒܸܬ ܐܵܡܪܹܬ: ”ܦܲܥܘܵܢܹ̈ܐ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܫܡܝܼܛܹܐ ܕܐܵܢܵܐ ܗܵܘܹܝܢ ܗܘܵܐ ܦܘܼܛܪܸܡܵܐ. 20ܪܵܒܵܐ ܨܦܵܝܝܼ. ܐܵܢܝܼ ܫܡܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܣܵܒܵܒ ܠܵܐ ܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ، ܘܐܲܢ݇ܬ ܟܠܹܐ ܠܘܼܟ݂ ܣܵܒܵܒ ܗܘܼܡܸܢܘܼܟ݂. ܠܵܐ ܥܵܒ݂ܕܹܬ ܫܘܼܒ݂ܗܵܪܵܐ ܐܸܠܵܐ ܙܕܹܥ، 21ܣܵܒܵܒ ܐܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܚܣܝܼܟ݂ ܠܹܗ ܠܦܲܥܘܵܢܹ̈ܐ ܐܲܨܠܵܝܹ̈ܐ، ܐܘܼܦ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܠܹܐ ܚܵܣܹܟ݂. 22ܚܙܝܼ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܲܟܝܼܟ݂ܘܼܬܵ‌ܐ ܘܩܸܫܝܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܩܸܫܝܘܼܬܵ‌ܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܢܦܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܡܲܟܝܼܟ݂ܘܼܬܵ‌ܐ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܐܸܢ ܟܵܠܹܝܬ ܒܡܲܟܝܼܟ݂ܘܼܬܹܗ. ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܟܵܠܹܝܬ، ܐܘܼܦ ܐܲܢ݇ܬ ܒܸܬ ܦܵܝܫܹܬ ܦܪܝܼܡܵܐ. 23ܐܘܼܦ ܐܵܢܝܼ، ܐܸܢ ܠܵܐ ܥܲܪܩܸܠܝܼ ܒܠܲܝܬܵܝܘܼܬܵ‌ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܝܗ‌ܝ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܦܘܼܛܪܸܡܹܐ، ܣܵܒܵܒ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܵܨܹܐ ܦܲܛܪܸܡ ܠܗܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐܚܹܪܬܵ‌ܐ. 24ܐܸܢ ܐܲܢ݇ܬ ܦܝܼܫܵܐ ܝܘܸܬ ܗܘܵܐ ܦܪܝܼܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܒܟܝܵܢܹܗ ܙܲܝܬܵ‌ܐ ܕܒܲܪܝܼܵܐ ܝܠܹܗ، ܘܦܝܼܫ ܠܘܼܟ݂ ܦܘܼܛܪܸܡܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܔ ܕܟܝܵܢܵܐ ܥܲܠܔ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܕܙܲܝܬܵ‌ܐ، ܟܡܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܐܲܢܹܐ ܦܲܥܘܵܢܹ̈ܐ ܟܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܦܘܼܛܪܸܡܹܐ ܥܲܠܔ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܐܲܨܠܵܝܵܐ ܕܙܲܝܬܵ‌ܐ.

ܟܠܝܗ‌ܝ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠܔ ܒܬ ܦܪܩܝ

25ܩܵܐ ܕܠܵܐ ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܚܲܟܝܼܡܹ̈ܐ ܒܚܘܼܫܵܒ݂ܵܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܝܵܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ‌ܝܼ̈، ܒܵܥܹܝܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܐܪܵܙܵܐ، ܕܩܸܫܝܘܼܬܵ‌ܐ ܕܠܸܒܵܐ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܚܲܕ ܣܵܗܡܵܐ ܕܒܢܲܝ̈ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ ܗܲܠܔ ܕܦܵܐܹܫ ܬܘܼܡܸܡܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ. 26ܗ̇ܝܓܵܗ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܒܢܲܝ̈ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܦܘܼܪܩܹܐ. ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ:

ܒܸܬ ܐܵܬܹ‌ܐ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܡ̣ܢ ܨܸܗܝܘܿܢ، ܘܒܸܬ ܡܲܕܸܪ ܥܵܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܝܲܥܩܘܿܒ݂.

27ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܘܲܥܕܝܼ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܲܚܠܸܢܗܘܿܢ ܚܛܝܼܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ.+

28ܡ̣ܢ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܓܹܒܵܐ ܕܸܫ̃ܡܸܢܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܡ̣ܢ ܓܲܒܲܝܬܵ‌ܐ ܓܹܒܵܐ ܡܘܼܚܸܒܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܘܼܬ ܒܵܒܵܘܵܬܹ̈‌ܐ. 29ܣܵܒܵܒ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܹܐ ܕܵܐܹܪ ܒܡܵܘܗܲܒ݂ܬܹܗ ܘܐܘܼܦ ܠܵܐ ܒܟ̰ܝܵܕܬܹܗ. 30ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܬܘܿܢ ܗܘܵܘ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܠܵܐ ܡܲܨܝܸܬܵܢܹ̈ܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܕܝܼܵܐ ܩܘܼܒܸܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܝܲܕ ܥܵܨܝܘܼܬܵ‌ܐ ܕܝܼܵܝܗ‌ܝ، 31ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܐܵܢܝܼ ܐܵܕܝܼܵܐ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܡܲܨܝܸܬܵܢܹ̈ܐ ܕܩܲܒܠܝܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܩܘܼܒܸܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ. 32ܣܵܒܵܒ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܒ݂ܝܼܫܵܝ ܠܹܗ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܓܵܘ ܥܵܨܝܘܼܬܵ‌ܐ ܕܥܵܒܹܕ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܠܔ ܟܠܵܝܗ‌ܝ.

ܫܘܒ݂ܚܐ ܠܐܠܗܐ

33ܝܵܐ ܥܘܼܡܩܵܐ ܕܥܘܼܬܪܵܐ ܕܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܘܝܕܵܥܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ! ܐܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܡܵܛܹܐ ܠܕܝܼܘܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܐܘܼܪ̈ܚܵܬܘܼܗ‌ܝ ܠܹܐ ܐܵܬ‌ܝܼ ܠܨܲܚܨܘܼܝܹܐ.

34ܡܵܢܝܼ ܟܹܐ ܝܵܕܹܥ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ؟ ܝܲܢ ܡܵܢܝܼ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܐ؟+

35ܝܲܢ ܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ، ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܕܸܪ ܐܸܠܹܗ؟+

36ܒܗ̇ܝ ܕܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܡܸܢܹܗ ܝܠܹܗ، ܘܒܝܼܹܗ ܝܠܹܗ، ܘܐܸܠܹܗ ܝܠܹܗ. ܐܸܠܹܗ ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ، ܐܵܡܹܝܢ.