Search form

ܪ̈ܗܘܡܝܐ 11:25

ܟܠܝܗ‌ܝ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠܔ ܒܬ ܦܪܩܝ

25ܩܵܐ ܕܠܵܐ ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܚܲܟܝܼܡܹ̈ܐ ܒܚܘܼܫܵܒ݂ܵܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܝܵܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ‌ܝܼ̈، ܒܵܥܹܝܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܐܪܵܙܵܐ، ܕܩܸܫܝܘܼܬܵ‌ܐ ܕܠܸܒܵܐ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܚܲܕ ܣܵܗܡܵܐ ܕܒܢܲܝ̈ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ ܗܲܠܔ ܕܦܵܐܹܫ ܬܘܼܡܸܡܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ.