Search form

ܪ̈ܗܘܡܝܐ 12

ܚܝ̈ܐ ܚܕܬ̈‌ܐ ܒܡܫܝܚܐ

1ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܦܲܪܦܘܼܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ‌ܝܼ̈ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܦܲܓ݂ܪ̈ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒ݂ܝܼܚܬܵ‌ܐ ܚܵܝܬܵ‌ܐ ܘܩܲܕܝܼܫܬܵ‌ܐ ܘܩܘܼܒܸܠܬܵ‌ܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ، ܕܝܼܠܵܗ̇ ܣܓ݂ܵܕܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܵ‌ܐ. 2ܘܠܵܐ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܘܼܕܡܝܼܹܐ ܠܐܵܗܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܐܸܠܵܐ ܦܘܼܫܘܼܢ ܫܘܼܚܠܸܦܹܐ ܒܚܲܕܲܬܬܵ‌ܐ ܕܪܸܥܝܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܦܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܕܝܼܠܹܗ ܛܵܒ݂ܵܐ ܘܒܲܣܝܼܡܵܐ ܘܓܡܝܼܪܵܐ. 3ܒܫܵܦܵܩܲܬ ܕܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܘܼܗܒܹܠܬܵ‌ܐ ܐܸܠܝܼ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܠܟܠܔ ܚܲܕ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܠܵܐ ܠܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܕܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܚܵܫܒ݂ܝܼܬܘܿܢ، ܐܸܠܵܐ ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܒܢܲܟ݂ܦܘܼܬܵ‌ܐ، ܟܠܔ ܚܲܕ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܘܼܠܸܥ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܝܘܼܠܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ. 4ܣܵܒܵܒ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܟܠܔ ܚܲܕ ܡܸܢܲܢ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܦܲܓ݂ܪܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܐ، ܘܐܲܢܹܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، 5ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ، ܕܪܵܒܵܐ ܝܘܲܚ، ܚܲܕ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܝܘܲܚ ܒܡܫܝܼܚܵܐ، ܘܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܝܘܲܚ ܚܲܕ ܕܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ. 6ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܡܵܘܗܒ݂ܵܬܹ̈‌ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܐܲܝܟ݂ ܫܵܦܵܩܲܬ ܕܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܘܼܗܒܹܠܬܵ‌ܐ ܐܸܠܲܢ. ܐܸܢ ܢܒ݂ܝܼܘܼܬܵ‌ܐ، ܢܲܒܲܚ ܐܲܝܟ݂ ܟܝܘܼܠܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ؛ 7ܘܐܸܢ ܚܸܠܡܲܬ، ܥܵܒ݂ܕܲܚ ܚܸܠܡܲܬ؛ ܐܸܢ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܝܠܹܗ، ܒܝܘܼܠܦܵܢܹܗ؛ 8ܐܸܢ ܝܵܗܒ݂ܵܢܵܐ ܕܠܸܒܵܐ ܝܠܹܗ، ܒܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵ‌ܐ ܕܠܸܒܵܐ؛ ܐܸܢ ܗܲܝܸܪܵܢܵܐ ܕܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܝܠܹܗ، ܗܲܝܸܪ ܒܦܫܝܼܛܘܼܬܵ‌ܐ؛ ܘܐܸܢ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܝܠܹܗ، ܡܗܲܕܹܐ ܒܚܦܝܼܛܘܼܬܵ‌ܐ؛ ܘܐܸܢ ܥܵܒ݂ܕܵܢܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܝܠܹܗ، ܥܵܒܹܕ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܦܨܝܼܚܘܼܬܵ‌ܐ.

ܩܢܘܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܡܫܝܚܝ̈ܐ

9ܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܚܘܼܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠܕܝܼܵܢܵܐ؛ ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܒܸܣܢܵܝܵܐ ܠܒܝܼܫܬܵ‌ܐ ܘܒܸܬܒܵܥܵܐ ܠܛܵܒ݂ܬܵ‌ܐ. 10ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܡܲܚܘܼܒܹܐ ܚܲܕ ܠܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܐܲܚܘܿܢܘܼܬܵ‌ܐ. ܡܝܲܩܪܘܼܢ ܠܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܕܠܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. 11ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܚܲܦܛܵܢܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܡܲܟܣܸܠܵܢܹ̈ܐ، ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܒܸܪܬܵܚܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ، ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܒܸܦܠܵܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 12ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܒܸܚܕܵܝܵܐ ܒܗܹܒ݂ܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܒܸܚܡܵܠܵܐ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ، ܘܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܒܨܠܘܿܬܵ‌ܐ. 13ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܫܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ܒܣܢܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ، ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܡܪ̈ܲܚܡܵܢܹܐ ܠܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ. 14ܒܲܪܟ݂ܘܼܢ ܠܐܵܢܝܼ ܕܟܲܡܪܝܼ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܒܲܪܟ݂ܘܼܢ ܘܠܵܐ ܠܵܝܛܝܼܬܘܿܢ. 15ܚܕܹܝܡܘܼܢ ܥܲܡ ܐܵܢܝܼ ܕܚܵܕܝܼ ܘܒܟܹܝܡܘܼܢ ܥܲܡ ܐܵܢܝܼ ܕܒܵܟ݂ܝܼ. 16ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܒܚܲܕ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܚܲܕ ܥܲܡ ܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ. ܠܵܐ ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܫܲܒ݂ܗܸܪ̈ܵܢܹܐ، ܐܸܠܵܐ ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܥܲܡ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܡܲܟܝܼܟܹ̈ܐ. ܠܵܐ ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܚܲܟܝܼܡܹ̈ܐ ܒܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. 17ܠܵܐ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܐܢܵܫܵܐ ܒܝܼܫܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܓܹܒܵܐ ܕܒܝܼܫܬܵ‌ܐ، ܘܥܒ݂ܘܿܕܘܼܢ ܛܵܒ݂ܵܬܹ̈‌ܐ ܩܲܕܡ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ. 18ܘܐܸܢ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܒܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ. 19ܠܵܐ ܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܬܘܼܥܠܵܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡܘܼܚܸܒܝܼ̈، ܐܝܼܢܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩܘܼܢ ܕܘܼܟܵܐ ܩܵܐ ܟܲܪܒܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ:

ܫܩܵܠܬܵ‌ܐ ܕܬܘܼܥܠܵܐ ܕܝܼܝܼ ܝܠܵܗ̇، ܐܵܢܵܐ ܒܸܬ ܦܵܪܥܹܢ،+ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ.

20ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܟܵܦܹܢ ܕܸܫ̃ܡܸܢܘܼܟ݂ ܡܲܐܟܸܠܔ ܠܹܗ، ܘܐܸܢ ܨܵܗܹܐ ܡܲܫܬ‌ܝܼ ܠܹܗ، ܣܵܒܵܒ ܐܸܢ ܥܵܒ݂ܕܹܬ ܐܲܢܹܐ ܐܸܠܹܗ، ܓܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܒܸܬ ܓ̰ܲܡܥܸܬ ܥܲܠܔ ܩܲܪܩܲܦܬܹܗ.+ 21ܠܵܐ ܓ݂ܵܠܒܵܐ ܠܘܼܟ݂ ܒܝܼܫܬܵ‌ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܓ݂ܠܘܿܒ ܠܒܝܼܫܬܵ‌ܐ ܒܛܵܒ݂ܬܵ‌ܐ.