Search form

ܪ̈ܗܘܡܝܐ 2

ܕܝܢܬ‌ܐ ܫܪܝܪܬ‌ܐ ܕܐܠܗܐ

1ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܝܼܘܸܬ ܝܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ، ܠܲܝܬ ܠܘܼܟ݂ ܡܵܗܵܢܵܐ. ܐܲܢ݇ܬ ܕܝܼܘܸܬ ܒܸܕܝܵܢܵܐ ܠܐܚܹܪ̈ܢܹܐ، ܠܓܵܢܘܼܟ݂ ܒܸܕܝܵܢܵܐ ܝܘܸܬ، ܣܵܒܵܒ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܘܸܬ ܐܵܢܝܼ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܒܝܼܵܝܗ‌ܝ ܒܸܕܝܵܢܵܐ ܝܘܸܬ ܠܐܚܹܪ̈ܢܹܐ. 2ܐܝܼܢܵܐ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܲܚ ܕܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠܔ ܐܵܢܝܼ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼ ܐܲܢܹܐ. 3ܐܲܢ݇ܬ ܝܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܒܸܕܝܵܢܵܐ ܝܘܸܬ ܠܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܐܲܢܹܐ، ܟܲܕ ܐܘܼܦ ܐܲܢ݇ܬ ܒܓܵܢܘܼܟ݂ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܝ ܝܘܸܬ، ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܘܸܬ ܒܸܬ ܦܵܪܩܹܬ ܡ̣ܢ ܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ؟ 4ܝܲܢ ܡܲܣܠܘܼܝܹܐ ܝܘܸܬ ܠܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܕܡܲܟܝܼܟ݂ܘܼܬܹܗ، ܘܡܲܪܝܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܒܹܐܢܹܗ، ܘܚܡܵܠܬܹܗ، ܘܠܹܐ ܝܘܸܬ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܕܡܲܟܝܼܟ݂ܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܗܲܕܘܼܝܘܼܟ݂ ܝܼܠܵܗ̇ ܠܬܝܵܒ݂ܘܼܬܵ‌ܐ؟ 5ܐܝܼܢܵܐ ܒܘܼܬ ܩܸܫܝܘܼܬܘܼܟ݂ ܘܠܸܒܘܼܟ݂ ܠܵܐ ܬܲܘܸܒܵܢܵܐ، ܓ̰ܲܡܘܼܥܹܐ ܝܘܸܬ ܥܲܠܔ ܓܵܢܘܼܟ݂ ܟܲܪܒܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܟܲܪܒܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܵܝܫܵܐ ܓܠܝܼܬܵ‌ܐ ܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܙܲܕܝܼܩܬܵ‌ܐ ܕܝܼܹܗ. 6ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܬ ܦܵܪܹܥ ܠܟܠܔ ܚܲܕ ܐܲܝܟ݂ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ.+ 7ܠܐܵܢܝܼ ܕܒܚܡܵܠܬܵ‌ܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܘܛܵܥܝܼ ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܘܼܬܵ‌ܐ، ܒܸܬ ܝܵܗܒܹܠܔ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ، 8ܐܝܼܢܵܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܐܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܫܵܠܡܵܢܹ̈ܐ ܠܫܪܵܪܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܠܚܝܼ ܥܵܘܠܵܐ، ܒܸܬ ܗܵܘܝܵܐ ܚܸܡܬܵ‌ܐ ܘܟܲܪܒܵܐ. 9ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܘܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܵܐ ܠܟܠܔ ܚܲܕ ܕܥܵܒܹܕ ܒܝܼܫܬܵ‌ܐ، ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܠܝܗܘܼܕܵܝܵܐ، ܘܗ̇ܝܓܵܗ ܠܝܵܘܢܵܝܵܐ. 10ܐܝܼܢܵܐ ܚܸܩܪܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܫܠܵܡܵܐ ܠܟܠܔ ܕܥܵܒܹܕ ܛܵܒ݂ܬܵ‌ܐ، ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܠܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܘܗ̇ܝܓܵܗ ܠܝܵܘܢܵܝܵܐ. 11ܣܵܒܵܒ ܠܲܝܬ ܚܙܵܝܬܵ‌ܐ ܕܦܵܬܵ‌ܐ ܠܟܸܣ ܐܲܠܵܗܵܐ. 12ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܠܲܝܬ ܠܗܘܿܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܘܚܛܹܐ ܠܗܘܿܢ، ܕܠܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܒܸܬ ܛܵܠܩܝܼ، ܘܐܵܢܝܼ ܕܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܘܚܛܹܐ ܠܗܘܿܢ، ܒܝܲܕ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܕܝܼܢܹܐ. 13ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܢܝܼ ܕܫܵܡܥܝܼ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܟܫܸܛܵܐ ܩܲܕܡ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܢܵܛܪܝܼ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܟܫܸܛܹܐ. 14ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܡܲܢ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܕܠܲܝܬ ܠܗܘܿܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ، ܘܟܝܵܢܵܐܝܼܬ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܛܠܝܼܒܹܐ ܒܝܲܕ ܢܵܡܘܿܣܵܐ، ܐܵܢܝܼ ܝܼܢܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܩܵܐ ܓܵܢܵܝܗ‌ܝ، ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܕܠܲܝܬ ܠܗܘܿܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ. 15ܒܗ̇ܝ ܕܟܹܐ ܡܲܚܙܝܼ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܓܵܘ ܠܸܒܵܝܗ‌ܝ. ܐܘܼܦ ܐܸܢܝܲܬܵܝܗ‌ܝ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ، ܘܚܘܼܫܵܒ݂ܵܝ̈ܗ‌ܝ ܡܲܢܟ݂ܘܼܣܵܝ ܝܢܵܐ ܝܲܢ ܓ̰ܲܘܘܼܒܹܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ. 16ܐܵܗܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܝܵܐ ܒܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܵܐܹܢ ܫܘܼܠܹ̈ܐ ܛܸܫܝܹ̈ܐ ܕܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܒܝܲܕ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܝܼܝܼ ܡܲܚܒܘܼܪܹܐ ܝܠܹܗ.

ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܘܢܡܘܣܐ

17ܐܸܢ ܐܲܢ݇ܬ ܒܸܩܪܵܝܘܼܗ̇ ܝܘܸܬ ܓܵܢܘܼܟ݂ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ، ܘܒܸܕܪܵܝܘܼܗ̇ ܝܘܸܬ ܗܹܒ݂ܝܼܘܼܟ݂ ܥܲܠܔ ܢܵܡܘܿܣܵܐ، ܘܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܘܸܬ ܫܘܼܒ݂ܗܵܪܵܐ ܕܟܹܐ ܝܵܕܥܹܬ ܠܐܲܠܵܗܵܐ، 18ܘܟܹܐ ܝܵܕܥܹܬ ܨܸܒ݂ܝܵܢܹܗ، ܘܒܸܦܪܵܫܵܐ ܝܘܸܬ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܡܝܘܼܩܪܹ̈ܐ ܣܵܒܵܒ ܦܝܼܫܵܐ ܝܘܸܬ ܡܘܼܠܦܵܐ ܒܝܲܕ ܢܵܡܘܿܣܵܐ، 19ܘܗܲܡܘܼܢܹܐ ܝܘܸܬ ܒܓܵܢܘܼܟ݂ ܕܝܼܘܸܬ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܠܣܸܡܝܹ̈ܐ، ܘܒܲܗܪܵܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܓܵܘ ܚܸܫܟܵܐ، 20ܘܬܲܠܡܸܕܵܢܵܐ ܕܣܲܟ݂ܠܹ̈ܐ، ܘܡܲܠܦܵܢܵܐ ܕܝܲܠܘܼܕܹ̈ܐ، ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܬ ܠܘܼܟ݂ ܕܘܼܡܝܵܐ ܕܝܕܵܥܬܵ‌ܐ ܘܕܫܪܵܪܵܐ ܒܢܵܡܘܿܣܵܐ، 21ܐܲܢ݇ܬ ܕܝܼܘܸܬ ܡܲܠܘܼܦܹܐ ܠܐܚܹܪ̈ܢܹܐ، ܠܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܡܲܠܦܸܬ ܠܓܵܢܘܼܟ݂؟ ܐܲܢ݇ܬ ܕܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܝܘܸܬ ܠܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܕܠܵܐ ܓܵܢܒ݂ܝܼ، ܓܵܢܘܼܟ݂ ܒܸܓܢܵܒ݂ܵܐ ܝܘܸܬ؟ 22ܐܲܢ݇ܬ ܕܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܬ ܕܐܢܵܫܹ̈ܐ ܠܵܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܓܲܝܵܪܘܼܬܵ‌ܐ، ܓܵܢܘܼܟ݂ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܘܸܬ ܓܲܝܵܪܘܼܬܵ‌ܐ؟ ܐܲܢ݇ܬ ܕܟܹܐ ܣܵܢܹܝܬ ܨܵܢܲܡܹ̈ܐ، ܓܵܢܘܼܟ݂ ܫܲܠܘܼܚܹܐ ܝܘܸܬ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ؟ 23ܐܲܢ݇ܬ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܘܸܬ ܫܘܼܒ݂ܗܵܪܵܐ ܒܢܵܡܘܿܣܵܐ، ܡܲܣܠܘܼܝܹܐ ܝܘܸܬ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܝܲܕ ܫܡܵܛܬܵ‌ܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ؟ 24ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ:

ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܫܸܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܓܕܝܼܦܵܐ ܓܵܘ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ.+

25ܓܙܘܼܪܬܵ‌ܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܦܲܝܕܵܐ ܐܸܢ ܢܵܛܪܹܬ ܢܵܡܘܿܣܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܫܵܡܛܹܬ ܢܵܡܘܿܣܵܐ، ܓܙܘܼܪܬܵ‌ܐ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܘܼܪܠܘܼܬܵ‌ܐ. 26ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܸܢ ܐܵܢܝܼ ܕܠܹܐ ܝܢܵܐ ܓܙܝܼܪܹܐ ܢܵܛܪܝܼ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ، ܠܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܚܫܝܼܒܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܢ ܓܙܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ؟ 27ܘܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܥܘܼܪܠܵܐ ܒܦܲܓ݂ܪܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܬܲܡܸܡ ܢܵܡܘܿܣܵܐ، ܠܹܐ ܕܵܐܹܢ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܕܐܝܼܬ ܠܘܼܟ݂ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܘܓܙܘܼܪܬܵ‌ܐ ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܫܡܵܛܵܐ ܝܘܸܬ ܢܵܡܘܿܣܵܐ؟ 28ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܕܒܲܪܵܐܝܼܬ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܝܠܹܗ، ܘܠܵܐ ܓܙܘܼܪܬܵ‌ܐ ܗ̇ܝ ܕܒܲܪܵܐܝܼܬ ܒܒܸܣܪܵܐ. 29ܐܸܠܵܐ، ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܕܓܵܘܵܐܝܼܬ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܝܠܹܗ، ܘܓܙܘܼܪܬܵ‌ܐ ܗ̇ܝ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܝܵܐ ܡ̣ܢ ܠܸܒܵܐ، ܒܪܘܼܚܵܐ ܘܠܵܐ ܒܟܬܝܼܒ݂ܬܵ‌ܐ. ܚܸܩܪܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ.