Search form

ܪ̈ܗܘܡܝܐ 3

ܡܗܘܡܢܘܬ‌ܐ ܕܐܠܗܐ

1ܒܵܣ، ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܙܵܘܕܘܼܢܝܘܼܬܵ‌ܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܵܐ، ܝܲܢ ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܹܗ ܦܲܝܕܵܐ ܕܓܙܘܼܪܬܵ‌ܐ؟ 2ܪܵܒܵܐ ܒܟܠܔ ܐܘܼܪܚܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܝܘܼܗܒܹܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 3ܡܘܼܕܝܼ ܐܸܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܠܵܐ ܗܲܡܸܢܝܼ؟ ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܠܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܝܗ‌ܝ ܒܲܛܠܵܐ ܡܗܘܼܡܢܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ؟ 4ܚܵܣ ܠܝܼ. ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ، ܐܵܦܸܢ ܕܟܠܔ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ ܝܠܹܗ، ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ:

ܕܦܵܝܫܹܬ ܡܘܼܟܫܸܛܵܐ ܒܗܹܡܸܙܡܵܢܘܼܟ݂، ܘܕܓ݂ܵܠܒܹܬ ܟܲܕ ܕܵܝܢܝܼ ܠܘܼܟ݂.+

5ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܥܵܘܠܵܐ ܕܝܼܲܢ ܡܲܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܘܼܫ ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ، ܡܘܼܕܝܼ ܐܵܡܪܲܚ؟ ܡܵܨܲܚ ܐܵܡܪܲܚ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܢܵܐܗܲܩ ܝܼܠܹܗ ܕܡܲܝܬܘܼܝܹܐ ܝܠܹܗ ܟܲܪܒܹܗ ܥܲܠܲܢ؟ (ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܘܸܢ.) 6ܚܵܣ ܠܝܼ. ܐܸܢ ܠܵܐ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܸܬ ܕܵܐܹܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ؟ 7ܘܐܸܢ ܕܲܓܵܠܘܼܬ‌ܝܼ ܡܲܙܝܘܼܕܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܫܪܵܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܚܸܩܪܵܐ ܕܝܼܹܗ، ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܗܸܫ ܦܝܵܫܵܐ ܝܘܸܢ ܕܝܼܢܵܐ ܡܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܚܲܛܵܝܵܐ؟ 8ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܠܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܐܡܝܼܪܬܵ‌ܐ، ܐܲܝܟ݂ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܟܹܐ ܓܵܕܦܝܼ ܥܲܠܲܢ ܘܐܵܡܪܝܼ ܕܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܐܵܡܪܲܚ: ”ܥܵܒ݂ܕܲܚ ܒܝܼܫܵܬܹ̈‌ܐ ܕܦܵܠܛܝܼ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܛܵܒ݂ܵܬܹ̈‌ܐ؟“ ܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܕܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇.

ܠܝܬ ܐܘܦ ܚܕ ܙܕܝܩܐ

9ܡܘܼܕܝܼ ܐܵܡܪܲܚ؟ ܐܲܚܢܲܢ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܝܘܲܚ ܡ̣ܢ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ؟ ܗܸܟ̃ ܠܵܐ. ܣܵܒܵܒ ܩܛܝܼܥ ܠܲܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܬܚܘܿܬ ܚܛܝܼܬܵ‌ܐ ܝܢܵܐ. 10ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ:

ܠܲܝܬ ܙܲܕܝܼܩܵܐ، ܐܘܼܦ ܠܵܐ ܚܲܕ،

11ܠܲܝܬ ܚܲܕ ܕܦܲܪܡܹܐ، ܠܲܝܬ ܚܲܕ ܕܛܵܥܹܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ.

12ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܩܠܝܼܒ ܠܗܘܿܢ؛ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܥܘܼܕܵܠܹܐ ܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܦܲܝܕܵܐ، ܠܲܝܬ ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܕܥܵܒܹܕ ܛܵܒ݂ܬܵ‌ܐ.+

13ܒܵܠܘܿܥܵܝܗ‌ܝ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܦܬܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ، ܘܒܠܸܫܵܢܵܝܗ‌ܝ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼ ܦܸܠܡܵܐ، ܘܣܲܡܵܐ ܕܐܵܟܸܕܢܹ̈ܐ ܬܚܘܿܬ ܣܸܦܘܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ ܝܠܹܗ.+

14ܦܘܼܡܵܝܗ‌ܝ ܡܸܠܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܵܘܛܬܵ‌ܐ ܘܡܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ،+

15ܘܐܲܩܠܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ ܩܲܠܘܼܠܹܐ ܝܢܵܐ ܠܫܲܦܘܼܟܹܐ ܕܸܡܵܐ.

16ܚܪܵܒ݂ܵܐ ܘܫܲܩܝܼܘܼܬܵ‌ܐ ܒܐܘܼܪ̈ܚܵܬܵܝܗ‌ܝ ܝܢܵܐ،

17ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܕܫܠܵܡܵܐ ܠܹܐ ܝܵܕܥܝܼ ܠܵܗ̇،+

18ܘܙܕܘܼܥܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܝܬ ܩܲܕܡ ܥܲܝ̈ܢܵܝܗ‌ܝ.+

19ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܲܚ ܕܡܸܢܕܝܼ ܕܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܢܵܡܘܿܣܵܐ، ܒܹܐܡܵܪܹܗ ܝܠܹܗ ܠܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܬܚܘܿܬ ܢܵܡܘܿܣܵܐ، ܕܟܠܔ ܦܘܼܡܵܐ ܦܵܐܹܫ ܐܟ̰ܝܼܡܵܐ ܘܟܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܗܵܘܹܐ ܬܚܘܿܬ ܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܩܲܕܡ ܐܲܠܵܗܵܐ. 20ܒܝܲܕ ܢܛܵܪܬܵ‌ܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܹܐ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܟܫܸܛܵܐ ܩܲܕܡ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܒܢܵܡܘܿܣܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܟܹܐ ܦܲܪܡܲܚ ܕܝܼܘܲܚ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ.

ܙܕܝܩܘܬ‌ܐ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬ‌ܐ

21ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܕܝܼܵܐ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܓܠܝܼܬܵ‌ܐ ܕܠܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐ، ܘܣܗܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠܘܼܗ̇ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܘܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ. 22ܐܵܗܵܐ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܹܐ ܐܵܬܝܵܐ ܒܝܲܕ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܩܵܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܗܲܡܸܢܝܼ، ܕܠܵܐ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ، 23ܣܵܒܵܒ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܚܛܹܐ ܠܗܘܿܢ، ܘܚܣܝܼܪܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܸܩܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 24ܐܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܟܫܸܛܹܐ ܚܘܼܪܵܝܝܼ ܒܫܵܦܵܩܲܬ ܒܝܲܕ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، 25ܗ̇ܘ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ ܠܹܗ ܚܘܼܣܵܝܵܐ ܒܝܲܕ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܒܕܸܡܹܗ. ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܕܡܲܚܙܹܐ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܹܗ، ܣܵܒܵܒ ܒܡܲܪܝܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܒܹܐܢܹܗ ܦܘܼܚܠܵܝ ܠܹܗ ܚܛܝܼܵܬܲܢ̈ ܕܕܲܥܒܲܪ. 26ܡܘܼܚܙܹܐ ܠܹܗ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܹܗ ܒܐܵܗܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ، ܕܗ̇ܘ ܗܵܘܹܐ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܘܡܲܟܫܸܛ ܠܟܠܔ ܕܗܲܡܸܢ ܒܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. 27ܒܵܣ ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܹܗ ܫܘܼܒ݂ܗܵܪܵܐ؟ ܒܛܝܼܠܔ ܠܹܗ. ܒܝܲܕ ܐܲܝܢܝܼ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܒܛܝܼܠܔ ܠܹܗ؟ ܒܝܲܕ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ؟ ܠܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ. 28ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܝܵܕܥܲܚ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܟܫܸܛܵܐ ܒܝܲܕ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܘܠܵܐ ܒܢܛܵܪܬܵ‌ܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ. 29ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܝܠܹܗ ܐܲܚܟ̰ܝܼ؟ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܐܘܼܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ؟ ܗܹܐ. ܐܘܼܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ ܝܠܹܗ، 30ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ، ܘܗ̇ܘ ܟܹܐ ܡܲܟܫܸܛ ܠܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘܠܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ ܗܲܪ ܒܝܲܕ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ. 31ܡܘܼܕܝܼ ܐܵܡܪܲܚ، ܒܲܛܘܼܠܹܗ ܝܘܲܚ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܒܝܲܕ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ؟ ܚܵܣ ܠܝܼ. ܡܲܩܘܘܼܝܹܗ ܝܘܲܚ ܢܵܡܘܿܣܵܐ.