Search form

ܪ̈ܗܘܡܝܐ 8:11

11ܘܐܸܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܘܼܩܸܡ ܠܹܗ ܠܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ ܒܸܥܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܗ̇ܘ ܕܡܘܼܩܸܡ ܠܹܗ ܠܡܫܝܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܡܝܼ̈ܬܹ‌ܐ ܒܸܬ ܡܲܚܹܐ ܐܘܼܦ ܠܦܲܓ݂ܪ̈ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܵܝܘܿܬܹ̈‌ܐ ܒܝܲܕ ܪܘܼܚܹܗ ܕܒܸܥܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ.