Search form

1 Corinthiens 1

Nô Né Vi Méar̂i

1Gènyâ Paulo, kâmö ré é aʼyè-è yè rhî vè e i Bâô vè Aposetolo i Ièsu Kérisö, mâ Soséthèni, wi kaavèâi-ré, 2gövu yu yè Ékalésia i Bâô rö Korénito, ökâré pâr̂â kâmö é wê rheewaa-r̂é xè-i Ièsu Kérisö, pâr̂â paxa rheewaa-r̂é rö-i ké wê aʼyè-r̂é, cér̂é vèâ pâr̂â kâmö wânii rö pâr̂â kââ ré é aʼyè rö-i néé Ör̂ökau xé-ré wè Ièsu Kérisö, wè Ör̂ökau xé-ré vèâ-r̂é: 3Na e na ki tö pwar̂a-ve na vi méar̂i vi bwir̂i mâ nâânévâ xè-i mi Bâô, wè Pevaa xé-ré, mâ Ör̂ökau Ièsu Kérisö.

Pâr̂â Kââ Ka E É Cëi Rö-I Kérisö

4Gö ëi yè Bâô xi-nya rèi pâr̂â nédaa xè xe-ve, na pûû-é na vi méar̂i vi bwir̂i é nââ yè-ve rö-i Ièsu Kérisö. 5Wè é wê pè kigör̂ödiwi-ve rö xi-e i pâr̂â lèèwi né pâr̂â nô, mâ pâr̂â gaamëë, 6na ûr̂û ké rhùvia vè mör̂ö rö xe-ve ye vè avâr̂i mi i Kérisö. 7Na bör̂i da wii na dèxâ kwââvâr̂â ka yèri rö pwar̂a-ve rö ké târi xe-ve ké yè tö vèa i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö. 8Ce ré yè pè mör̂u-ve kwéyë rua rö léé, cè ki yèri pè aʼvè yaané-ve rèi nédaa i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö. 9Na avâr̂i na Bâô, ce ré aʼyè-ve cè ke-ve tö vèa gëve o xi-e, wè Ièsu Kérisö Ör̂ökau xé-ré.

Pâr̂â Vi Tia Rö Ékalésia

10Pâ kaavèâi-nya éé, gö pëër̂ii yè-ve rö-i néé Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö, êr̂ê, na e na ki rhaaxâ rö na ké tëvë xe-ve, cè ki da wii na pâr̂â vi caa rö pwar̂a-ve, aè na e na ki rhaaxâ na pwéé-ve rö-i rhaaxâ vi aʼpâgür̂ü mâ rhaaxâ vi tâ néxâi. 11Wè na tö vèa yè-nya xè-i pâr̂â kâmö xè wêê mwâ i Kéloé, êr̂ê, na bâ wii na vi caa rö pwar̂a-ve. 12Ökââ nô xi-nya, êr̂ê, gëve êr̂ê vidù wânii, êr̂ê: «Gö kâmö i Paulo na gènyâ; aè gö kâmö i Apolo na gènyâ; aè gö kâmö i Kéfa na gènyâ; aè gö kâmö i Kérisö na gènyâ.» 13Ö jië, é yirher̂e vè pôr̂ô Kérisö? Aè é yömör̂ui Paulo vè ki-ve? Aè é batiyi-ve rö-i néé Paulo?

14Gö ëi yè Bâô, wè na yèri-a dèxâ ré gö batiyi-e rai-ve, na e rö na Kérisépa mâ Gaio, 15koa-wi êr̂ê na dèxâ kâmö, êr̂ê, gö batiyi-e rö-i néé-nya. 16Aè gö batiyi bar̂ee mwââr̂ö i Sétéfano, aè gö da tâwai, êr̂ê, wi yè ö wii bar̂ee na kâmö ré gö batiyi-e. 17Wè na da tùr̂ùwaa-nya na Kérisö na ka batiyi, aè na e rö na ké mâ vi vaa i vi rherhî ka e, na da xè-i vi rhîâgür̂ü rö-i vi pur̂â, koa-wi bwir̂i na sataurö i Kérisö.

Ièsu Kérisö, Awir̂è Mâ Gaamëë I Bâô

18Vi rherhî né sataurö, wè vi bwéjé yè pâr̂â paxa vi na yerii; aè awir̂è i Bâô yè-r̂é pâr̂â kâmö ré é wê pè mör̂u-r̂é.

19Wè é wê cowa yu, êr̂ê:

«Gö yè kâ vè bwir̂i vi rhîâgür̂ü i pâi pa vi rhîâgür̂ü,

Aè gö yè pè yerii ké rhî tâwai i pâr̂â kâmö pa rhî tâwai.»

20Âri kâmö ka rhîâgür̂ü? Âri kâmö ka yu tâwai? Âri kâmö ré tëvëwîî rö-i ka tö yawi-a? Ö jië, na da pè vi mür̂ü vi rhîâgür̂ü né bwêê jë na Bâô?

21Wè na da bar̂i rhîâgür̂ü Bâô rö-i gaamëë i Bâô na bwêê jë, xar̂a vi rhîâgür̂ü xi-e, na bör̂i wè e yè Bâô na ké yè pè mör̂u pâr̂â paxa tâ néwèi rö-i vi bwéjé né vi pur̂â. 22Cér̂é rhî vè e pâr̂â pètâbâ na pâi xè Juda, aè cér̂é vi mèyè vi rhîâgür̂ü na pâi xè Éléni, 23gèvé wè gèvé vi pur̂â-i Kérisö ré é pè sataurö-è, wè pè dùxè yè pâi xè Juda mâ vi bwéjé yè pâi pa dö töö; 24aè dè Kérisö, wè awir̂è i Bâô, mâ gaamëë i Bâô yè pâr̂â kâmö ré é pâbir̂i-r̂é, na ki pâi xè Juda, wi pâi xè Éléni. 25Wè ö vi bwéjé i Bâô, wè na vi kwéjî na vi rhîâgür̂ü né-é rai kâmö, aè méyë i Bâô, wè na vi kwéjî na awir̂è né-é rai awir̂è i kâmö.

26Pâ kaavèâi-nya éé, tö rhûû ka aʼyè-ve, wè cér̂é da pôr̂ô rö pwar̂a-ve na pâr̂â kâmö pa rhîâgür̂ü rö-i kar̂ö, aè cér̂é da pôr̂ô bar̂ee na pâr̂â kâmö pa awir̂è, cér̂é da pôr̂ô bar̂ee na pâr̂â paxa ör̂ökau. 27Aè pâr̂â vi bwéjé né bwêê jë, ökâré ka é pâbir̂i i Bâô cè ki pè köö pâr̂â paxa gaamëë. 28Aè pâr̂â kââ ka méyë rö bwêê jë, ökâré ka é pâbir̂i i Bâô cè ki pè köö pâr̂â kââ ka awir̂è, aè pâr̂â kââ ka yar̂i rö bwêê jë, mâ pâr̂â kââ ré é rhî vè döwi, mâ pâr̂â kââ ka da kââ, ökâré ka é pâbir̂i i Bâô cè ki waa vè yèri pâr̂â kââ ka dö kââ, 29cè ki yèri dèxâ kar̂ö ka yè vi êr̂ê ki-e rö némèè Bâô. 30Wè kè xi-e na ké tö xe-ve rö Kérisö Ièsu, ré é pugèwè yè-ré xè-i mi Bâô yè vi rhîâgür̂ü, mâ târi, mâ vi rheewaa, mâ pè vi nawîî, 31cè ki ûr̂û ka yu, êr̂ê: «Ö kâmö ré vi êr̂ê ki-e, wè na e na ki yè vi êr̂ê ki-e rö Ör̂ökau.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index