Search form

1 Corinthiens 10

Vi Yakoa Rai Pâr̂â Kaxoo

1Pâ kaavèâi-nya mwêê, gö da rhî vè e cè gëve da tâwai, êr̂ê, cér̂é wê rhau tö é vè ria mâ né kö ré ui na pâr̂â pâ pevaa xé-ré, mâ cér̂é wê rhau tawarher̂e mâ rö nérhëë, 2aè é wê rhau batiyi-r̂é wânii rö-i Mosé i rhëë, 3mâ cér̂é wê rhau ara röi wânii êê ara né ko, 4mâ cér̂é rhau wâyö wânii wâyö né ko, wè cér̂é wâyö rö-i pèyaa né ko ka ua-r̂é vi, ö pèyaa-ré wè Kérisö. 5Aè na da vi or̂o wa ka pôr̂ô rai-r̂é na Bâô, wè cér̂é wê rhau mé na bör̂i rö nékaê.

6Pètâbâ yè-ré na pâr̂â kââ-ré, cè ki da wêêgûr̂û-ré na pâr̂â kââ ka yaané ûr̂û ké wêêgûr̂û-r̂é. 7Koa yè pwaér̂ö yè pâr̂â kaxoo na gëve, ûr̂û ké waa mâʼ i bör̂i rai-r̂é, na ûr̂û ka yu, êr̂ê: «Cér̂é cuè ria na ba na ka ara, mâ wâyö, cér̂é bör̂i tömâ rua na ka vi köyö.» 8Aè koa yè waa vi yôôbö na gèré, ûr̂û ké waa i mâ' bör̂i rai-r̂é, cér̂é bör̂i wê mé xè-i na tâwarè rha kâmö na ma karir̂i mille tèi rhaaxâ rö nédaa. 9Koa yè waa yeyèè yè Ör̂ökau bar̂ee na gèré, ûr̂û ké waa i mâ' bör̂i rai-r̂é, ré waa yeyèè yè-è, cér̂é bör̂i wê pèii mé xè-i pâr̂â mârhùr̂ii. 10Koa yè bör̂ödûûr̂i bar̂ee na gëve ûr̂û ké waa i mâ' bör̂i rai-r̂é ré bör̂ödûû, cér̂é bör̂i wê pèii mé xè-i ö kâmö ré vi yömör̂ui.

11Aè na wê pwa yèr̂i-r̂é na pâr̂â kââ-ré wânii vè pètâbâ, é bör̂i wê yu-r̂é vè pè vi pur̂â-ré, cêmè rua rö cî kani xé-ré ré wê pwa rö léé ka tö yawi. 12Tö ökâré, ö kâmö ré tâ néxâi, êr̂ê, na tömâ vè mör̂ö, koa-è rö wi bèi. 13Na da pwa yèr̂i-ve yawi na dèxâ yeyèè, na ki yè da pâr̂i kâmö, aè na avâr̂i na Bâô, ce ré yè da kâyâi-ve yè yeyèè ré yè kau rai-ve, aè nè yè waa rö pâr̂â yeyèè, wêyê né ké yè ör̂ö rai, cè ke-ve tâwai pè mör̂ö-ve rö-i.

14Tö ökâré, pâr̂â pa dö wêê nénââ xi-nya mwêê, ör̂ö rai ké yè pwaér̂ö yè kaxoo. 15Gö waa ké tëvë yè pâr̂â kâmö pa gaamëë, aè tâ néxâi yè e na gëve ka êr̂ê xi-nya. 16Ö mwâ wâyö né aʼvui ré gèré aʼvui-e, na wêr̂êi na da tö-i na ké rhau wii yè-è xé-r̂é rö-i war̂a i Kérisö? 17Wè na rhaaxâ rö na var̂awa, na bör̂i rhaaxâ na kar̂ö-ré pâr̂â pa pôr̂ô, wè gèré rhau wii yè vidù rö-i rhaaxâ rö var̂awa.

18Tö rhûû pâi xè Israèl rö-i nô né kar̂ö; na wêr̂êi pâr̂â kâmö ré ara êê pwaér̂ö, na da rhau wii yè-r̂é xè-i kaa yâmar̂a? 19Bör̂i jië ré gö êr̂ê? Na dö kââ na pâr̂â ké öi êê vi ye êê pwaér̂ö yè kaxoo, ra, na dö kââ na kaxoo? Bwaa. 20Aè gö êr̂ê, êr̂ê, pâr̂â kââ ré cér̂é vi ye êê pwaér̂ö i na pâr̂â ba rö pâr̂â névâ, wè cér̂é vi ye êê pwaér̂ö yè pâr̂â u, aè na da yè Bâô, gö bör̂i da bar̂i ki wii yè-ve xè-i u. 21Gëve da tâwai yè wâyö mwâ wâyö i Ör̂ökau mâ mwâ wâyö i pâr̂â u, gëve da tâwai yè wii yè vidù rö-i taapër̂ë i Ör̂ökau, mâ taapër̂ë i pâr̂â u. 22Na wêr̂êi, gèré pè vi pèr̂i Ör̂ökau? Na wêr̂êi, gèré mör̂ö rai-e?

Rhau Waa Rö-i Vè Ki Rhîrhér̂é I Bâô

23Na virù na pâr̂â kââ wânii, aè na da rhau tâ mwér̂é; na virù na pâr̂â kââ wânii, aè é da vâi rua i pâr̂â kââ wânii. 24Koa yè vi mèyè e xi-e rhar̂i na dèxâ kâmö, aè na e rö na ki mâ mèyè e i bör̂i.

25Pâr̂â kââ ré é urhii rö néjana wè ara na gëve, aè koa yè vi ërëwaa rö-i vi rhîâgür̂ü; 26wè néki Ör̂ökau na bwêê jë, mâ ké rhâri xi-e wânii.

27Nè yè aʼyè-ve na dèxâ kâmö ka da wii na tâ néwèi xi-e, aè gëve rhî vè e ké yè vi, wè ara pâr̂â kââ ré é nââ rö némèè-ve, aè koa yè vi ërëwaa rö-i vi rhîâgür̂ü. 28Aè né yè êr̂ê yè-ve na dèxâ kâmö, êr̂ê: «É wê cowa ye vè êê pwaér̂ö ö bwâr̂âwê-a yè kaxoo, ëi, koa yè öi na gëve xè-i ké wê aʼvè néxâi i kâmö-ré xè-i vi rhîâgür̂ü. 29Aè gö êr̂ê vi rhîâgür̂ü i kâmö-ré, aè na da vi rhîâgür̂ü xe-ve, wè ki-yé ré nè yè tâ néxâi yè târi yè-nya na vi rhîâgür̂ü i dèxâ kâmö? 30Aè gö yè ara mâ ëi, é yè bör̂i aʼvè yaané-nya xi-yé wa ö kââ-ré gö wê ëi yè-è?»

31Tö ökâré gëve yè ara mâ wâyö, mâ waa bör̂i kââ, waa röi vè pè pè kau Bâô. 32Koa yè waa dèxâ kââ vè pè dùxè dèxâ kâmö xè Juda, mâ kâmö xè Éléni, mâ ékalésia i Bâô. 33Na ûr̂û-nya, wè gö waa e röi pâr̂â kââ wânii yè pâr̂â kâmö, gö da vi mèyè e xi-nya, aè na e rö na e i pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, cè ké-r̂é wê mör̂u.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index