Search form

1 Corinthiens 11

1Pè vi cir̂i-nya na gëve ûr̂û ké pè vi cir̂i xi-nya Kérisö.

Na Yakarui Gwâ-Ê Na Bwè Na Ki Mâ Waa Ar̂ii

2Aè gö aʼvè e-ve, xè-i ké tâ néxâi xe-ve rö-i pâr̂â kââ wânii, mâ gëve tuxâgür̂ü pâr̂â ka vi aʼpâgür̂ü ûr̂û ké nââ yè-ve xi-nya. 3Aè gö rhî vè e cè gëve tâwai êr̂ê, na gwâ pâr̂â pâi wânii na Kérisö, aè gwâ powè na pâi, aè gwâ Kérisö na Bâô. 4Nè yè pwaér̂ö na dèxâ wi töwè nè yè pérövéta, aè na bar̂i bwaar̂a, na waa vè döwi ör̂ökau xi-e. 5Aè nè yè pwaér̂ö na dèxâ bwè töwè nè yè pérövéta, na bör̂i da yakarui gwâ-ê, wè na waa vè döwi kui-e, na ûr̂û ka péö gwâ-ê. 6Aè na ki bar̂i yakarui gwâ-ê na dèxâ bwè, na e yè-è cè ki yilur̂i pûr̂û gwâ-ê, aè nè yè pè köö bwè na ké yè wê yilur̂i pûr̂û gwâ-ê, mâ ké yè wê péö, na bör̂i dè e na ki yè yakarui gwâ-ê na ce. 7Wè na da pâr̂i wi na ké yè bar̂i bwaar̂a, wè na pètâbâ rhîrhér̂é i Bâô na ce, aè na rhîrhér̂é i wi na bwè. 8Wè na da mi xè-i bwè na wi, aè na mi xè-i wi na bwè; 9wè é da yaxai wi vè ki bwè, aè na e rö na bwè vè ki wi. 10Ökâré pûû-é na ké yè e yè bwè na ki wii na pètâbâ vi winô rö gwâ-ê xè-i pâr̂â angéla. 11Rhaaxâr̂ö, rö-i Ör̂ökau, na da wii na bwè na ki yèri wi, aè na da wii na wi na ki yèri bwè. 12Wè na mi xè-i wi na bwè, aè na tö vèa xè-i bwè na wi, aè na rhau mi xè-i Bâô na pâr̂â kââ wânii.

13Tâ néxâi e na gëve, na wêr̂êi, na e yè bwè na ké yè pwaér̂ö yè Bâô na ki da yakarui gwâ-ê? 14Na wêr̂êi, é da aʼpâgür̂ü yè-ve xè-i nêr̂ê bwêê jë, êr̂ê, pè döwi wi na ki mâ nââ pûr̂û gwâ-ê? 15Aè rhîrhér̂é i bwè na ké mwââ i pûr̂û gwâ-ê, wè é nââ yè-è pûr̂û gwâ-ê vè pè yakarui-e. 16Aè né yè vi rhèè wa na dèxâ kâmö, na bör̂i da uvar̂a na ké waa ka ûr̂û-ré, gèré pâr̂â Ékalésia i Bâô.

Pè Maaxé

Mat 26.26-29; Mar 14.22-25; Luk 22.15-20

17Gö da aʼvè e-ve, na ki gö aʼvè néxâi ûr̂û-ré, wè gëve da vi kâ vèâi-ve cè ke-ve e vi, aè cè ke-ve yaané vi. 18Wè ka baayê, gö wê pwêr̂ê röi, êr̂ê, na ki gëve kâ vèâi-ve rö-i Ékalésia, na bör̂i wii na vi tia rö pwar̂a-ve, gö bör̂i tâ néxâi êr̂ê, na wii na ka avâr̂i rö-i, 19wè na e na ki wii na vi tia rö pwar̂a-ve, cè ké-r̂é wê tö vèa na pâr̂â kâmö pa avâr̂i rai-ve. 20Tö ökâré, na ki gëve vi kâ vèâi, na da ara êê ara i Ör̂ökau na ö kââ-ré; 21wè é yè ara, é bör̂i rhau pè vidù êê ara, na bör̂i mêr̂ê na dèxâ, aè na wâyö bwir̂i na dèxâ. 22Na wêr̂êi, na yèri pâr̂â mwâ xe-ve ka é yè ara rö-i mâ wâyö? Aè gëve rhî vè döwi Ékalésia i Bâô, mâ pè köö pâr̂â pa rhauadè? Gö yè mâ êr̂ê jië yè-ve? Gö yè aʼvè e-ve? Aè, gö da aʼvè e-ve rö-i ö kââ-ré.

23Wè gö wê cëi rai Ör̂ökau, ö kââ-ré gö wê cowa kâyâi yè-ve, êr̂ê, Ör̂ökau Ièsu, tèi bwê ré ârui-e rèi, wè na pè var̂awa, 24na wê cowa ëi mâ kâvii na bör̂i êr̂ê: «Ökâré kar̂ö-nya, vè ki-ve, waa vèr̂i ökâré pè tâ néxâi-nya.» 25Na ûr̂û-ré bar̂ee na mwâ wâyö rèi nédèè ké vi ara, na êr̂ê: «Ö mwâ wâyö-a, wè vi kîbô ka mö ké döwöö rö-i war̂a xi-nya; waa vèr̂i ö kââ-ré pè tâ néxâi-nya tèi pâr̂â nédaa ré gëve yè wâyö rèi.» 26Wè tèi pâr̂â karèè gëve kâi rèi var̂awa-a, mâ wâyö rèi mwâ wâyö-a, wè gëve pèri vèa ké mé i Ör̂ökau, kwéyë rua tèi ö nédaa ré nè yè pwa rèi.

27Tö ökâré, ö kâmö ré kâi var̂awa mâ wâyö mwâ wâyö i Ör̂ökau, na ki da pâr̂i-e, wè pè vi kââr̂â i-e na kar̂ö mâ war̂a i Ör̂ökau. 28Na e na ki dè vi mèyè-è baayê na kâmö, nè yè bör̂i kâi ûr̂û-ré var̂awa mâ wâyö mwâ wâyö; 29wè ö kâmö ré kâi mâ wâyö, na ki da rhîâgür̂ü rö kar̂ö Ör̂ökau, wè na kâi mâ wâyö vè pè yerii-e. 30Ökâré pûû-é yè bör̂i pa pôr̂ô rai-ve ré yör̂a mâ pèii, mâ bör̂i ré kur̂u aau. 31Aè gèré yè dè rhîâgür̂ü-ré, é yè bör̂i da rhôôr̂u-ré. 32Aè é yè dè rhôôr̂u-ré, wè dè Ör̂ökau ré yè bör̂i kujir̂è-ré cè gèré da yerii vèâ gèré bwêê jë.

33Tö ökâré, pâ kaavèâi-nya mwêê, gëve yè vi kâ vèâi-ve na ka ara, na e na ki gëve vi târ̂î-ve. 34Nè yè mêr̂ê na dèxâ kâmö, na e na ki mâ dè ara rö wêê mwâ xi-e, cè ke-ve da vi kâ vèâi-ve vè pè yerii-ve.

Aè bör̂i nô bar̂ee, wè gö yè mâ kâ vè târi na ki göi yè pwa tëë.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index