Search form

1 Corinthiens 12

Pâr̂â Kwââvâr̂â I Ko-Ar̂ii

1Pâ kaavèâi-nya éé, gö da bar̂i cè gëve da tâwai nô né kwââvâr̂â né Ko. 2Gëve tâwai, êr̂ê, tèi ökâré gëve mö ké dö töö, gëve kâyâi ké yè rhèè-ve mâ yörhèè-ve yè pâr̂â kaxoo. 3Tö ökâré, gö pè bwayûi-ve, êr̂ê, na yèri kâmö ka yè tëvë xè-i Ko-Ar̂ii i Bâô, êr̂ê: «Na anathéma na Ièsu!» Mâ na da tâwai yè êr̂ê na dèxâ kâmö, êr̂ê: «Ièsu Ör̂ökau», na ki da tëvë mi xè-i Ko-Ar̂ii.

4Na da rhaaxâ na kétöné pâr̂â kwââvâr̂â, aè dè rhaaxâ rö ko. 5Na da rhaaxâ rö na kétöné pâr̂â nêr̂ê, aè dè rhaaxâ rö Ör̂ökau. 6Aè na da rhaaxâ na kétöné pâr̂â câwâ, aè dè rhaaxâ rö Bâô, ré câwâ pâr̂â kââ wânii rö pwar̂a-ré wânii. 7Aè é nââ vidù yè pâr̂â kâmö ka é êr̂ê vèa i ko vè ka tâ mwér̂é wânii. 8Wè é nââ yè dèxâ rö-i ko né nô ka gaamëë, aè yè dèxâ rö-i ko né nô né rhîâgür̂ü; 9aè yè dèxâ rö-i ko né tâ néwèi; aè yè dèxâ rö-i ko né ar̂inadö pè mör̂u pèii; 10aè yè dèxâ wè awir̂è pè waa pètâbâ, aè yè dèxâ wè pérövéta; aè dèxâ wè ké yè rhîtâwai pâr̂â ko, aè yè dèxâ wè ké yè aʼ i pâr̂â mêr̂ê aʼ; aè yé dèxâ wè ké yè vi kââr̂â i pâr̂â mêr̂ê aʼ. 11Aè é waa pâr̂â kââ-ré röi xè-i rö rhaaxâ ko, ré vi wii vidù yè pâr̂â kâmö ûr̂û rhî vè e xi-e.

Rhaaxâ Rö Kar̂ö Na Pôr̂ô Pâr̂â Böömèè-È

12Wè na rhaaxâ rö na kar̂ö, aè cér̂é pôr̂ô na pâr̂â böömèè-è, na ûr̂û-ré na pâr̂â böömèè, wè cér̂é pôr̂ô, aè na rhaaxâ na kar̂ö-r̂é, na ûr̂û-ré bar̂ee na Kérisö. 13Wè é batiyi-ré wânii vè rhaaxâ rö kar̂ö xè-i rö rhaaxâ ko, wi yè kâmö xè Juda, wi yè kâmö xè Éléni, wi yè kâmö êê yavia, wi yè kâmö ka wii na târi yè-è, é rhau pè wâyö-ré i rhaaxâ rö ko.

14Tö ökâré, na da rhaaxâ böömèè na kar̂ö,, aè pâr̂â béé-é ka pôr̂ô. 15Nè yè êr̂ê na köwi xè ria, êr̂ê: «Gö da néxar̂a â xè rua na gènyâ, ö kââ-ré gö da böömèè kar̂ö, nè da tö koa rai kar̂ö xè-i ö kââ-ré». 16Aè nè yè êr̂ê na böödê, êr̂ê: «Gö da pièmè na gènyâ, ö kââ-ré gö da böömèè kar̂ö, nè da tö koa rai kar̂ö xè-i ö kââ-ré.» 17Nè yè rhau pièmè na kar̂ö wânii, nè yè bör̂i tö-wè na pè tö pwêr̂ê? Aè nè yè rhau pè tö pwêr̂ê na kar̂ö wânii, nè yè bör̂i tö-wè na pè boiwaa? 18Aè na wê cowa nââ vidù pâr̂â böömèè kar̂ö rö-i kar̂ö na Bâô ûr̂û rhî vè e xi-e. 19Cér̂é yè vi na ka virù na pâr̂â böömèè kar̂ö, nè yè bör̂i tö-wè na kar̂ö? 20Ëi, cér̂é pôr̂ô yéyé na pâr̂â böömèè kar̂ö, aè na dè rhaaxâ rö kar̂ö.

21Na da tâwai na pièmè ké yè êr̂ê yè néxar̂a â, êr̂ê: «Gè da dö kââ yè-nya»; aè dèxâ, na da tâwai yè êr̂ê na gwâ yè duö â, êr̂ê: «Göu da dö kââ yè-nya.» 22Rhaaxâr̂ö pâr̂â böömèè kar̂ö ré yör̂a, wè cér̂é dè tâ mwér̂é; 23aè pâr̂â böömèè kar̂ö ré gèré rhî vè döwi, wè ö kââ-ré gèré dö rhî vè dö kââ. Tö ökâré pâr̂â böömèè kar̂ö ka döwi, wè gèré waa vè tâ mwér̂é-r̂é, 24aè pâr̂â böömèè kar̂ö ka da tâ mwér̂é, wè é da waa dèxâ kââ yè-r̂é. Wè na vi câwâ wa kar̂ö na Bâô, cè ki waa vè tâ mwér̂é pâr̂â böömèè ka é da rhî vè dö kââ, 25cè ki da wii na vi rhîaa i kar̂ö; aè na e-rö na ké-r̂é vi rhaaxâ e na pâr̂â böömèè kar̂ö. 26Wè nè yè bwêêpë na dèxâ böömèè kar̂ö, cér̂é yè bör̂i rhau bwêêpë röi na pâr̂â böömèè kar̂ö; aè é yè pè rhîrhér̂é dèxâ böömèè kar̂ö, cér̂é yè bör̂i rhau vi or̂o röi na pâr̂â böömèè kar̂ö.

27Aè kar̂ö Kérisö na gëve, aè dè pâr̂â böömèè-è na gëve vidù. 28Wè na wê pè tömâ bör̂i na Bâô rö Ékalésia, cér̂é baayê na pâr̂â aposetolo, aè pèkaar̂u na pâr̂â pérövéta, aè pèkarir̂i na pa vi aʼpâgür̂ü, bör̂i tèi nédèè, wè pâr̂â paxa wii na awir̂è xé-r̂é pè waa pètâbâ, mâ pâr̂â paxa cëi kwââvâr̂â né ar̂inadö pè mör̂u pèii, mâ ké nââbéé, mâ ké vi câwâ, mâ ké aʼ i pâr̂â mêr̂ê aʼ. 29Na wêr̂êi, cér̂é rhau aposetolo wânii na cér̂é? Mâ pérövéta? Mâ pa vi aʼpâgür̂ü? Mâ pa wii na awir̂è pè waa pètâbâ? 30Mâ pa cëi kwââvâr̂â né ar̂inadö pè mör̂u pèii? Mâ pè aʼ i pâr̂â mêr̂ê aʼ? 31Aè rhî vè e vè mör̂ö na gëve yè pâr̂â kwââvâr̂â ka vi kwéjî.

Aè gö yè pèri vèa yè-ve wêyê ka vi kwéjî.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index